Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILIR?
Kurum, ‘Başvuru Çağrı İlanı’ yayınlar ve yatırımcıları proje sunmaya davet eder. Başvurular,
başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yatırımın uygulanacağı ilde bulunan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne elden yapılır. Başvuru formu
ve ekleri, teknik proje ve iş planı başvuru çağrı ilanında belirtilen şekilde doldurulup İl
Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.
GENEL HUSUSLAR
IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel
kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük
olmamalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin
devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Kamu
tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; yapım
işi, makine – ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır. (13. Çağrı kapsamında
yapım işi harcamalarına sadece uygun olmayan harcamalarda yer verilebilir. Ayrıca, hizmet
alımları (genel harcamalar) altında yapım işlerine ilişkin çizimler desteklenmeyecektir.)
Soğutuculu araç (motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası birlikte) uygun harcama kapsamında
desteklenmektedir. Başvuru sahipleri yatırımlarını, yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl
süresince devam ettirmelidir.
Başvuru sahibi, aynı çağrı döneminde birden fazla proje başvurusunda bulunamaz. Başvuru
sahipleri, ancak bir yatırımı sona erdikten -nihai ödemeden- sonra IPARD desteğine yeniden
başvurabilir. Uygun harcamalar vergiden muaftır.
IPARD II Programı kapsamında, faydalanıcılarca gerçekleştirilen yatırımlar için geri ödemesiz
destek (hibe) sağlanmaktadır. Destek, yatırımın sonunda verilmektedir.

YATIRIMLAR KAPSAMINDA DESTEKLENEN SEKTÖRLER
NELERDİR?
Süt ve süt ürünleri sektörü kapsamında yeni süt toplama merkezlerinin, peynir altı suyu
işleme tesislerinin ve süt işleyen işletmelerin kurulumu ve mevcutların modernizasyonu;
Kanatlı eti sektörü kapsamında mevcut kanatlı eti işleme tesislerinin, parçalama tesislerinin
ve kesimhanelerin kapasite artırımı olmaması koşulu ile modernizasyonu ve yalnızca Mersin,
Çankırı ve Kastamonu illerinde yeni parçalama tesislerinin ve kesimhanelerin kurulumu;
Kırmızı et sektöründe yeni parçalama tesislerinin ve kesimhanelerin kurulumu ve
mevcutların modernizasyonu desteklenmektedir. Bunlara ek olarak, mevcut kırmızı et
işleme tesislerinin ise kapasite artırımı olmaması koşulu ile modernizasyonu;
Su ürünleri sektörü kapsamında su ürünleri işleyen işletmelerin kurulumu ve mevcutların
modernizasyonu;
Meyve ve sebze sektörü kapsamında soğuk hava deposu ile kurutma/paketleme tesisi
kurulumu ve mevcutların modernizasyonu desteklenmektedir.

IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Her çağrı döneminde, tedbirler için başvuru çağrı ilanlarında belirtilen bütçeler kullandırılır.
Uygun başvuruların sıralanması, IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerinde
belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için
ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle, destek için ayrılan bütçe ile de sınırlıdır.
Yararlanıcı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında kendisine puan sağlamış olan IPARD
sıralama kriterlerlerini, sözleşme dönemi boyunca devam ettirmekle yükümlüdür. Söz
konusu sıralama kriterlerine göre Yararlanıcının durumunda sonradan herhangi bir değişiklik
olduğunda, TKDK puanı yeniden değerlendirme hakkına sahiptir. Bu değerlendirme sonucu
puanın, Yararlanıcıyı ilgili çağrıda TKDK tarafından desteklenecek projeler listesinin dışında
bırakacak ölçüde düşmesi halinde, TKDK Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK
YATIRIMLAR TEDBİRİ SIRALAMA KRİTERLERİ

Kriter Puan
Başvuru sahibi mevcut bir işletme ise 40
Başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının
%50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 25
Yatırım 500 bin Avrodan daha az ise 20
Yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise 10
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği
temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise 5
TOPLAM 100
ÖNEMLİ NOT: On üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen limitin hesaplanmasında Avro kuru
1 Avro = 28,47889 TL olarak kullanılacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Bu tedbirin Yararlanıcıları, 24/05/2023 tarih ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
  yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin sonraki
  değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve
  gerçek kişilerdir. Üretici örgütleri hariç olmak üzere, tüm başvuru sahipleri KOSGEB’e
  üye olmak zorundadır.
 • Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, işletmeler belirtilen
  mevzuat ile uyumlu olmalıdır: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
  Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt Toplama
  Merkezleri hariç olmak üzere), 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de
  yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.
 • Yeni bir işletmenin kurulması durumunda, yararlanıcı yatırımın sonunda yukarıda bahsi
  geçen mevzuat ile uyumlu olmalıdır.
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması
  şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri,
  kanatlı kesimhaneleri (yalnızca Mersin, Kastamonu ve Çankırı illerinde), kanatlı parçalama
  tesisleri (yalnızca Mersin, Kastamonu ve Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve su
  ürünleri işleme için uygundur.
 • TKDK ile başvuru sahibi arasında imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte
  başlayıp, TKDK tarafından son ödemenin yapıldığı tarihte sona eren dönem yatırım
  dönemi olup, desteklenen yatırımlar, bu dönemin sonunda ilgili AB standartları ile uyumlu
  olmalıdır.
 • Yatırımın yapıldığı sektörde/alt-sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı içinde aynı
  ilde yer alan, başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın kapasitesi de
  dahil olmak üzere, yatırımın sonunda tabloda belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.
 • Başvuru yapılan sektör/alt-sektör için tabloda belirtilen en az kapasite limitlerinin altında
 • kalan mevcut işletmeler, yatırımın sonunda en az kapasite limitine ulaşacağını taahhüt
 • ederek başvuru yapabilirler.

ARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI3
Sektörler özelinde spesifik amaçlar;

 • Süt toplama, süt ve peynir altı suyu işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi,
  küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri, süt işleyen işletmelerin üretim
  kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 • Orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün
  artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması.
 • Peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek peynir altı
  suyunun ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan
  çevresel kirliliğin önlenmesi.
 • Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhanelerin kurulması.
 • Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme
  tesislerinin renovasyonu.
 • Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası
  kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve
  orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin
  modernizasyonu.
 • Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için
  ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi.
 • Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava
  depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin
  AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin
  ortadan kaldırılması.
 • 2.1. NIHAI YARARLANICILAR
 • Bu tedbir aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;
 • 24/05/2023 tarih ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayınlanan Küçük
  ve Orta Büyüklükteki Işletmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin sonraki
  değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel
  kişiler ve gerçek kişiler. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’ten fazla
  olan tüzel kişilikler uygun değildir.)
 • Ilgili yönetmelikte KOBI’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
  _ Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
  hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını
  aşmayan işletmeler.
  _ Orta büyüklükteki işletme: Iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden
  ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş yüz
  milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise, Küçük ve Orta
  Ölçekli Işletmeleri Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanlığına (KOSGEB)
  kayıtlı olmalıdır.
 • 2.2. GENEL UYGUNLUK KRITERLERI
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin
  devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması
  gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl
  süre ile yatırımın çalışır vaziyette muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe
  maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise
  tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18
  yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama
 • süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az
 • beş yılı kapsamalıdır.
 • Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya
  konu olan işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır.
 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu1
 • 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Iş Yeri Açma
  ve Çalışma Ruhsatlarına Ilişkin Yönetmelik
 • Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise işletmenin yukarıda belirtilen mevzuat
  ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.
 • TKDK ile başvuru sahibi arasında imzalanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün
  başlayıp, TKDK tarafından son ödemenin yapıldığı tarihte sona eren dönem
  yatırım dönemi olup, bu dönemin sonunda yatırım, ilgili uygulanabilir AB
  standartlarını karşılamalıdır.
 • “Ortaklaşa yatırımlar”, üretici örgütleri tarafından yapılan tarım ve balıkçılık
  ürünlerinin AB standartlarında işlenmesi için ortak tesis, makine, ekipman ve
  diğer altyapı yatırımlarıdır.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş
  planı sunmalıdır.
 • Başvuru aşamasında programda belirtilen minimum kapasite limitlerinin
  altında olan mevcut işletmeler, yatırımın sonunda başvuru yapılan alt sektöre
  ait minimum kapasite limitine ulaşılacağına ilişkin taahhütname vererek
  başvuru yapabilirler.
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasınının
  bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et
  parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı
  illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı
  illerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.
 • Yasal Temsilci Tayin Edilmesi Hususu
 • Başvuru işlemleri ve destek almaya hak kazanılması halinde TKDK ile yapılacak
  işlemler, gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi veya yasal temsilcisi, tüzel
  kişilerde ise tüzel kişilik tarafından başvuru formunda belirtilen temsil ve
  ilzama yetkilendirilmiş kişi(ler) veya yasal temsilcisi tarafından yürütülmelidir.
  Söz konusu kişinin/kişilerin tüzel kişiliği veya gerçek kişiyi bu anlamda temsil
  etmeye yetkili olduğuna dair imza sirküleri veya vekâletname başvuru paketinde
  sunulmalıdır.
 • TKDK tarafından yapılan kontroller başvuru formunda belirtilen kişiler üzerinden
  yapılacağı için; TKDK nezdinde yapılacak tüm işlemler, kontrolü yapılan söz
  konusu kişiler ya da yasal temsilcileri tarafından yürütülmelidir
 • Başvuru sahipleri teklif almış olduğu tedarikçileri (çalışanları da dahil olmak
  üzere) yasal temsilci olarak tayin edemez. Bu durumun tespit edilmesi halinde
  TKDK tarafından başvuru reddedilir.
  Başvuru Sahibinin Tüzel Kişi Olması Durumunda;
 • Temsil ve ilzama yetkili kişiler Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olmalıdır.
 • TKDK nezdinde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi veya kişilerin bilgileri
  TKDK’ya sunulmuş olan noter onaylı imza sirkülerinde yer almalıdır.
  Ø Birden fazla kişinin münferit olarak tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
  olduğu durumlarda, başvuru formunda bir kişinin bilgilerinin belirtilmesi
  gerekmektedir.
  Ø Temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler müştereken yetkili ise müşterek
  imzaya yetkili olan kişilerin her birine ait bilgilerin başvuru formunda belirtilmesi
  gerekmektedir.
 • . Yetkili kişi için yapılması gereken tüm kontroller başvuru formunda belirtilen
 • kişiler üzerinden yapılacaktır.
 • Örneğin imza sirkülerinde “5 kişiden herhangi ikisinin müştereken imzası ile…”
 • ibaresi var ise başvuru formunda müştereken yetkili iki kişinin isminin belirtilmesi
 • gerekmektedir. Bu durumda yetkili kişi için yapılması gereken kontroller bu iki
 • kişi üzerinden yapılacaktır.
 • İmza sirkülerine göre, başvuru tarihinden sonra tüzel kişilikte yetkili kişi(ler)
  değişikliği olması durumunda başvuru formunda belirtilen yetkili(ler) ve yeni
  atanan yetkili(ler)in uygunluk koşullarını sağlıyor olması gerekmektedir.
  Başvuru tarihinden sonra yapılan bu ve benzeri değişikliklerde olumlu yönde
  düzeltmeler dikkate alınmayacak olup, olumsuz olarak değişen hususlar dikkate
  alınacaktır. Örneğin; başvuru tarihinden önce tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
  kişi erkek olduğu için sıralamada ilave puan alamayan başvuru sahibi, başvuru
  tarihinden sonra yetkili kişi değişikliği ile atadığı yeni kişinin kadın olması halinde
  de puan alamaz. Bununla birlikte; başvuru tarihinden önce tüzel kişiliği temsil
  ve ilzama yetkili kişinin adli sicil kaydı olmamasına rağmen, başvuru tarihinden
  sonra yetkili kişi değişikliği ile yeni atanan kişinin adli sicil kaydı olması durumunda
  başvurusu reddedilecektir.
 • 2.3. SPESIFIK UYGUNLUK KRITERLERI
 • Yatırımın yapıldığı sektörde/alt-sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile
  aynı ilde yer alan, başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi, yatırımın
  kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda sektörlerde belirtilen
  kapasite limitlerini aşmamalıdır.
 • Başvurunun yeni işletme olması durumunda, sektörlerde belirtilen kapasite
  kriterlerini yatırım sonunda karşılamalıdır.
 • Başvuru yapılan sektör/alt-sektör için sektör/alt-sektör özelinde belirtilen en
  az kapasite limitlerinin altında kalan mevcut işletmeler, yatırımın sonunda en
  az kapasite limitine ulaşacağını taahhüt ederek başvuru yapabilirler.
  İşletmenin başvuru yapılan sektör/alt-sektör için IPARD Programında belirtilen
  kapasite kriterine uygunluğu değerlendirilirken, yatırımın uygulanacağı ilde başvuru
  sahibinin faaliyet gösteren diğer işletme/işletmelerinin kapasiteleri hesaplamada
  dikkate alınır. Ancak başvuru sahibinin anılan diğer işletme/işletmelerini kapatacağını
  bildirmesi ve taahhüdünü vermesi durumunda bu işletmelerin kapasiteleri dikkate
  alınmaz. Kapatılacağı beyan edilen işletmelerin yatırımın uygulanmasından sonraki
  beş yıllık süre içinde aynı alt sektörde faaliyet göstermeye başladığı tespit edilir ise,
  Kurum geri alım sürecini başlatma hakkına sahiptir.
 • Mevcut işletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru
 • yapacağı alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi
 • varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa
 • bu tür başvurular mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje
 • başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan tüm sertifikaları
 • sunmakla yükümlüdürler.
 • Yeni işletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı
 • alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi
 • yoksa bu tür başvurular yeni işletme olarak kabul edilecektir.
 • *Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina
 • numarası, ada ve parsel bilgileri vb. bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.
 • Süt ve Süt Ürünleri
 • Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu işleme
  kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında, süt ve süt ürünleri sektörü için “1163 sayılı
  Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
  (kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan) ve
  5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici
  Birlikleri”başvuru yapabilmektedir. Ortaklaşa yatırımlar kapsamında “5200
  sayılı Kanuna göre kurulan Tarımsal Üretici Birlikleri” sadece süt toplama
  sektörü için başvuruda bulunabilir.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, kurulu
  işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve
  yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre
  standartlarını karşılamalıdır.
  Et ve Et Ürünleri
 • Işletmeler aşağıda belirtilen kapasitelere sahip olmalıdır:
  Kırmızı et kesimhaneleri için:
 • Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş,
  en fazla 500 baş,
 • Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş
  ve en fazla 4.000 baş,
 • Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa,
 • sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler
 • karşılanmalıdır.
 • Kanatlı kesimhaneleri için:
 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
 • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.
 • Işletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve
  Çankırı illerinde desteklenmektedir.
  Et işleme için:
 • En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite
  artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin
  kurulması desteklenmemektedir.
  Parçalama tesisleri için:
 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama
  kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için
  yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu,
  Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama
  tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırım, yukarıda
  belirtilen kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için gerekli
  tüm kapasite kriterlerini karşılamalıdır.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işletme pazarlama ve 852/2004 nolu
  Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işlemeyi
  (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte
  etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak
  değiştirilmesi) gerçekleştirmelidir.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal
  standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını
  karşılamalıdır.
 • Kanatlılar dahil olmak üzere Et ve Et ürünleri
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında, et ve et ürünleri sektörü için “1163 sayılı
  Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
  (kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)
  ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici
  Birlikleri” başvuru yapabilmektedir.
  Su Ürünleri
 • Işletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı,
  yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim
  kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
  kurulan Su Ürünleri Kooperatifleri (kuruluşu ve denetimi Tarım ve Orman
  Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan)” su ürünleri sektörü için başvuruda
  bulunabilir.
 • Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
 • Insan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile
  ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin
  (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili
  yatırımlar uygundur.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal
  standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını
  karşılamalıdır.
  Meyve ve Sebze
 • Işletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
  Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip
  değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır. (yalnızca kurutma
  ve/veya dondurma yapan yatırımlar hariç olmak üzere)
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi
  Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572
  sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957
  sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
 • Ortaklaşa yatırımlar kapsamında, “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre
  kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri(kuruluşu ve denetimi Tarım ve
 • Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan) ve 4572 sayılı Kanuna göre kurulan
 • Tarım Satış Kooperatifleri” meyve-sebze sektörü için başvuruda bulunabilir.
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan
  (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin
  depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi, kurutulması, kavrulması,
  dondurulması ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici
  örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla)
  olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları
  (EC 852/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.
 • 2.4. BAŞVURAMAYACAK OLANLAR
 • Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar
 • sağlansa dahi başvuru sahibi destek almak amacıyla başvuruda bulunamaz.
 • (a) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınan, mal varlığı ya da işlerinin
 • yönetimi atanmış kayyum tarafından idare edilen tüzel kişiler,
 • (b) Mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış vasi tarafından idare edilenler,
 • (c) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya
 • vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 • (d) Hırsızlık, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas,
 • sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya
 • rüşvet suçlarından adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • (e) Başvuru aşamasında, proje uygulanma ve uygulama sonrası dönemde TKDK
 • Kara Listesinde olanlar,
 • (f) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına
 • alınanlar,
 • (g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize
 • veya örgütlü suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • (h) Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan
 • adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,
 • (i) Başvuru yapılan ilgili alt-sektör kapsamında, AB onaylı üçüncü ülke işletmesi
 • olan işletmeler.
 • Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı sorgulamaları;
 • Ø Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,
 • Ø Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri,
 • Ø Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler),
 • Ø Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket
 • ortakları,
 • Ø Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları,
 • Ø Başvuru sahibi komandit şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili sınırlı ortak ve
 • sınırsız ortakları,
 • Ø Başvuru sahibi üretici örgütü ise üretici örgütünün yönetim kurulu üyeleri için
 • yapılacaktır.
 • 3.1. SAĞLANACAK MALI DESTEĞIN ŞEKLI, KAYNAĞI, UYGUN
 • HARCAMA TUTARI VE TAKSIT SAYISI
 • Şekli ve Kaynağı
 • Yararlanıcılara sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti
 • eş-finansmanından oluşan IPARD Program Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı”
 • olarak adlandırılmaktadır. Kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş
 • yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
 • TKDK, bu program için tahsis edilen fonların (bütçenin) tamamını kullandırmama,
 • bu başvuru çağrısında belirtilen her bir yatırım alanına uygun gördüğü tutarda
 • destek sağlama ya da hiç destek sağlamama hakkını saklı tutar.
 • Uygun Harcama Tutarı
 • Desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “Uygun Harcamalar” esas alınacaktır.
 • Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “4.1 Uygun Harcamalar” bölümünde
 • açıklanmaktadır. Her bir yatırım için alt ve üst uygun harcama limiti,
 • Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla
 • 3.000.000 Avro,
 • Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
 • Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
 • Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.
 • Fiyat Farkı Uygulaması
 • Nihai makine-ekipman toplam uygun harcama tutarı, Türkiye Istatistik Kurumu
  (TÜIK) tarafından başvuru kapanış ayında açıklanan YI-ÜFE Makine-Ekipman
  Endeksinin, ilgili projede destek kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu
  ayda açıklanan endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden
  güncellenir.
  Hesaplamalarda ilgili proje için uygulanan başvuru kapanış ayı ile o projeye ait PDSK
  toplantısı ayı arasında geçen süre dikkate alınmaktadır. Ancak bu sürenin 7 aydan
  fazla olması halinde ilgili projelerde yine 7 aylık fiyat farkı uygulanacaktır.
  Uygulanacak fiyat artışı, faydalanıcıların uymak zorunda olduğu destek kapsamında
  edinilen taşınır ve taşınmaz varlıkları sigortalattırma ve satın alımlarda menşe
  kuralına uyma konusundaki yükümlülükleri değiştirmemektedir. Bu kurallara istisna
  getiren üst limitler ve ilgili diğer kurallar geçerliliklerini korumaya devam eder.
 • Destek Oranları
 • Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak
 • kaydıyla;
 • Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının % 50’sidir.
 • Ortaklaşa yatırım yapan üretici örgütleri için kamu katkısı, toplam uygun
  harcama miktarının %60’ıdır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek
  sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık
  yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.
  Kooperatifin/yetiştirici birliğinin/ tarımsal üretici birliklerinin iktisadi işletmeleri
  tüzel kişiliğe haiz olmadıkları için başvuruları uygun değildir.
  Taksit Sayısı
 • Başvuru Çağrı Döneminde ödemeler tek taksit şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • 3.2. DESTEKTEN YARARLANABILECEK MAKSIMUM PROJE
 • SAYISI VE BUNLARA ILIŞKIN DESTEK TUTARI SINIRI
 • Başvuru sahibi IPARD 2014-2020 uygulama dönemi içerisinde en fazla 4 (dört)
 • uygun yatırımı için destek alabilir.
 • Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde 1’den (bir) fazla proje başvurusu
 • yapamaz.
 • Ayrıca;
 • (a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (son ödemeden sonra) IPARD
 • desteğine yeniden başvurabilir.
 • (b) Eğer 4 (dört) proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu 4 (dört)
 • projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı
 • geçemez.
 • Bu tedbir için IPARD I ve IPARD II süresince her bir yararlanıcının
 • yararlanabileceği toplam maksimum uygun harcama değeri 3.000.000 Avro ile
 • sınırlıdır.
 • Sadece süt toplama merkezleri için geçerli bir istisna olarak, bir başvuru sahibi,
 • toplam uygun yatırımların değerinin 1.000.000 Avro’yu aşmaması şartıyla, aynı ilde
 • 5 (beş) adede kadar süt toplama merkezi kurmak üzere tek bir çağrı kapsamında
 • başvuru yapabilir.
 • 3.3. BAŞVURU VE UYGULAMA SÜRECINDE IPARD
 • DESTEKLERININ EŞIT VE HAKSIZ REKABETE SEBEBIYET
 • VERMEYECEK ŞEKILDE KULLANDIRILMASINA YÖNELIK
 • DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
 • TKDK, IPARD hibelerinden daha fazla sayıda yatırımcımızın eşit şart ve imkânlarda
 • yararlanabilmesi ve Avrupa Birliği Tüzüklerinde uygun görülmeyen yapay
 • oluşturulmuş şartlarla hibelerden haksız faydalanmayı önlemek için her türlü
 • önlemi alacaktır.
 • Yapay oluşturulmuş koşullarla ilgili hüküm, 27 Ocak 2011 tarih ve 65/2011 sayılı
 • AB Komisyonu Regulasyonunun 4.Madde 8. Paragrafında “Özel hükümlere
 • halel getirmeksizin, destek programının amaçlarına aykırı bir avantaj elde
 • etmek amacıyla bu tür ödemeleri elde etmek için gerekli koşulları yapay olarak
 • oluşturdukları tespit edilen yararlanıcılara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır”
 • şeklinde ifade edilmiştir.Ayrıca Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II kapsamında,
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği adına Avrupa Komisyonu arasında imzalanan
 • 2014-2020 Finansman Anlaşması Madde 7’de “Anlaşmalardaki özel hükümlere
 • halel getirmeksizin, desteğin amaçlarına ters düşen avantajlar elde etmek
 • düşüncesiyle yapay şartlar yaratarak bu tür ödemeleri almak için talepte bulunan
 • kişiler veya bu kişilerin vekili olanlar lehine hiçbir ödeme yapılmayacaktır.” hükmü
 • de bulunmaktadır.
 • Kurumumuzca, IPARD Programında belirtilen kuralların Programın amaçlarına
 • aykırı bir avantaj elde etmek amacıyla yapay koşullar oluşturularak ihlal edilip
 • edilmediği kontrol edilecektir. Kurum, aralarında yapay oluşturulmuş koşul
 • olduğu tespit edilen başvuruların tamamını reddetme, imzalanmış sözleşmeleri
 • fesh etme hakkına sahiptir.
 • Farklı tüzel/gerçek kişilere ait projelerin, başvuru aşamasında aralarında yapay
 • oluşturulmuş koşul tespit edilmemiş olsa dahi, uygulama veya uygulama sonrası
 • dönemde aralarında yapay oluşturulmuş koşul tespit edilmesi durumunda, Kurum
 • ilgili tüm sözleşmeleri feshederek geri alım süreci başlatma hakkına sahiptir.
 • Bu çerçevede; yapay oluşturulmuş koşullar proje başvuru, uygulama ve izleme
 • dönemlerinde hassasiyetle kontrol edilecektir.
 • Başvuru sahibinin aynı başvuru çağrı döneminde; başka bir başvurusunun
 • bulunmaması ve/veya devam eden yatırımının bulunmamasının koşulunun
 • kontrolü aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde yapılır.
 • Aynı başvuru çağrı döneminde;
 • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek ve
  % 25’ten fazla hissesi olan ortakların da ayrıca IPARD destekleri için başvuru
  yapmış olması durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir.
 • Tüzel kişi başvurularında, başvuru sahiplerinin ortaklık yapıları incelenecek
  ve % 25’ten fazla hissesi olan ortakların IPARD destekleri için başvuru yapan
 • herhangi bir tüzel kişilikte %25’ten fazla hissesi olması durumunda ilgili tüm
 • başvurular reddedilecektir.
 • Gerçek kişi olan başvuru sahiplerinin IPARD destekleri için başvuru yapan
  başka bir tüzel kişilikte %25 den fazla hissesi varsa hem gerçek kişi hem de
  hissedarı olduğu tüzel kişiliğin başvuruları reddedilecektir.
 • Farklı tüzel/gerçek kişilerce hazırlanmış olsa dahi aynı yatırım alanlarında
  birbirleri ile ortak ekonomik ilişkileri bulunan veya birbirlerini tamamlayan
  projelerin tespit edilmesi durumunda ilgili tüm başvurular reddedilecektir.
 • Farklı tüzel/gerçek kişiler tarafından aynı veya farklı yatırım alanlarında kurulan
  işletmelerin başvuru aşamasında birbirleriyle ortak ekonomik ilişkileri tespit
  edilmemiş olsa dahi, projelerin uygulama veya uygulama sonrası dönemde fiziki
  olarak birleştirilmesi, yatırım alanlarında ortak kullanımlar ya da muhasebe
  kayıtlarında görülen birleşme veya ortaklıklar tespit edilmesi durumunda
  TKDK, ilgili tüm sözleşmeleri feshederek geri alım sürecini başlatma hakkına
  sahiptir.
 • Başvuru yapan bir tüzel kişilikte başvuru formunda belirtilen temsil ve ilzama
  yetkili olan bir kişinin kendisi, %25’ten fazla hissedarı olduğu tüzel kişilik
  veya temsil ve ilzama yetkili olduğu başka bir tüzel kişilik tarafından başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili tüm başvurular reddedilecektir.
 • Başvuru sahibinin devam eden yatırımının bulunmaması koşulunun kontrolü
 • neticesinde, devam eden yatırımın tespit edilmesi halinde bu çağrı dönemindeki
 • başvurusu reddedilecektir.
 • Yukarıda belirtilen durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak aralarında
 • %25’ten fazla oranda ortaklık ilişkisi bulunduğu tespit edilen başvuruların tamamı
 • reddedilir.
 • Yapay oluşturulmuş koşullar kapsamında yapılan kontroller aşamasında Kurum
 • başvuru sahibinden ek bilgi/belge isteme hakkına sahiptir.
 • Bağlantı tespit edilen projelerde uygun harcama üst limit tutarı kontrol edilecek
 • olup, başvuru aşamasında üst limitin aşılması durumunda, projede aşan tutar uygun
 • olmayan harcama olarak değerlendirilecektir. Sözleşme imzalanan projelerde ise
 • sözleşmenin feshi dahil Kurumun belirleyeceği yaptırımlar uygulaacaktır.
 • Ayrıca, Kurumun gerekli görmesi halinde, başvuru yapılan projeler ile daha önce
 • IPARD Programından destek almış projeler veya Kuruma başvuru yapmamış/
 • destek almamış olmasına rağmen aynı/benzer sektörlerde faaliyet gösteren
 • işletmeler arasında, yapay oluşturulmuş koşulların olup olmadığına ilişkin aşağıda
 • belirtilen göstergeler kapsamında kontroller yapılacaktır.
 • Dışsal/Fiziksel Göstergeler (Yatırım uygulama adreslerinin durumu, 1. derece
  akrabalık ilişkileri, karı-koca olma durumu, ortaklaşa kullanılan araç gereçlerin
  varlığı vb.)
 • Yapısal/Yasal Göstergeler (Bağlı ve/veya ortak işletme varlığı, temsil ve ilzama
  yetkili kişiler, finansman kaynakları, tüzel kişiliğin ortakları, tüzel kişilik kuruluş
  tarihleri vb.)
 • Işletme/Muhasebe Göstergeleri
  3.2’de belirtilen IPARD kapsamında desteklenecek maksimum proje sayısı ve
  uygun harcama tutarının hesaplanmasında, başvuru sahipleri/faydalacıların
  karı-koca olmaları veya aynı hanede ikamet etmeleri halinde, bu başvuru sahibi
  / faydalanıcıların yararlandıkları proje sayısı ve uygun harcama tutarı birlikte
  hesaplanarak değerlendirmeye alınır Yine bu kişilerin hakim ortağı olduğu tüzel
  kişilikler de bu kapsamda değerlendirilecektir. Bunun sonucunda, TKDK maksimum
  projesi sayısının aşılması durumunda başvuruyu reddedecek, maksimum uygun
  hacama tutarının aşılması durumunda ise aşan tutarı uygun olmayan harcama
  olarak değerlendirecektir.
 • 4.1. UYGUN HARCAMALAR
 • Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük
 • harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.
 • Uygun harcamalar dört harcama alanı başlığı altında toplanmaktadır.
 • Makine-ekipman alımı: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın
  alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar
  listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik
  ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.
 • Yapım işleri: Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların
  inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.
 • Hizmet alımları (Genel Harcamalar): Yatırım bütçesi içerisinde yer alan,
  makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en
  fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık
  ücretleri (ödeme talep paketi hazırlama bedeli) ile lisans ve patent haklarının
  devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara
  dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları
  toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı
  hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için
  uygun harcamalardır.
 • Görünürlük: Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş
  finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli
  ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1
  oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama
  bütçesine dâhil edilebilir.
  Bu tedbir kapsamında desteklenecek ve IPARD Programında yer alan uygun
  harcamalar ana başlıklar halinde aşağıda listelenmiştir. Bu başlıklar Kurumumuz
  web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Uygun Harcamalar Listesi”nde
  ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Uygun harcamalar listesinde yer almayan
  harcama kalemleri desteklenmeyecektir.
  Tüm sektörler için ortak olan uygun harcamalar,
 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin
  geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan
  yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden
  işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine
  yönelik yatırımlar,
 • Işletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/
 • ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid)
 • sistemler desteklenmemektedir.
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.
 • Çağrı kapsamında yapım işi harcamalarına sadece uygun olmayan harcamalarda
  yer verilebilir.
 • Çağrı kapsamında hizmet alımları (genel harcamalar) altında yapım işlerine ilişkin
  çizimler desteklenmeyecektir.
  Sektörlere Özel Uygun Harcamalar
  Süt sektörü
 • Süt toplama merkezlerinin ,peynir altı suyu işleyen işleyen işletmelerin ve süt
  işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
 • Yeni süt toplama merkezlerinin, süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu
  işleyen işletmelerin inşası
 • Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi,
  soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test
  ekipmanları,
 • Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,
 • Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu,
  laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi,
  soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
 • Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.
 • ırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü
 • Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/
  veya genişletilmesi,
 • Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,
 • Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen
  işletmelerin modernizasyonu,
 • Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası (Kastamonu,
  Mersin, Çankırı illerinde),
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve
  ekipman,
 • Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
 • Soğuk hava deposu ekipmanı,
 • Işleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için
  yazılım ve izleme sistemi,
 • Işleme ve/veya parçalama tesisleri için soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.*
  Meyve ve Sebze Sektörü
 • Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
 • Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında
 • paketleme hatları,
 • Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
 • Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının modernizasyonu,
  kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,
 • Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında
  paketleme üniteleri,
 • Hammadde ve paketleme için depolar,
 • Ürün taşıma ekipmanları,
 • Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve
  sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın
  alınması,
 • Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve
 • ve sebzeler listesi.) kurutulması ve kavrulması için makine ve ekipman satın
 • alınması,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.*
  Su Ürünleri Sektörü
 • Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya
  genişletilmesi,
 • Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
 • Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için
  makine ve ekipman,
 • Insan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili
  Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,
 • Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı*
 • Talep edilecek araçlar (kamyon, kamyonet, tır vb.) ile bu araçların üstüne koyulacak
  ekipmanlar (araç üstü süt taşıma tankları, araç üstü peynir altı suyu tankları, frigorifik
  kasalar, soğutucular vb.) “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve
  Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” koşullarını karşılamalıdır.
  Başvuru sahibi yatırımının bütçesini, yapacağı satın alımlara ilişkin alacağı teklifler
  çerçevesinde şekillendirecek, seçtiği uygun teklif üzerinden projesini uygulayacak
  ve ödeme talebinde bulunacaktır.
  Başvuru sahipleri uygun harcamalar kapsamında yapacakları alımlarda, TKDK web
  adresinde yer alan (www.tkdk.gov.tr) “Teklif Alma Kuralları Rehberi”nde belirtilen
  hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.
  TKDK, satın alımlarla ilgili tekliflerde yer alan her bir kalem için piyasa araştırmaları
  yapacaktır. TKDK yapılacak araştırmalar neticesinde piyasa fiyatlarının çok
  üzerinde olduğu tespit edilen yatırım kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma
  veya bunları uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir. Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa dahi, başvuru yaptıkları çağrı dönemine ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve/veya hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda başvuruları reddedilir.
 • Elektrik Ihtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji
 • Yatırımları
 • Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını
 • karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da Kurumumuz tarafından
 • desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için
 • ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları
 • gerekmektedir.
 • Başvurulan sektörde, işletme kapasitesine göre ihtiyacın üzerinde büyüklükte
 • yenilenebilir enerji sistemleri talepleri olması durumunda; sözleşme öncesi
 • kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin
 • çıkarılması veya projenin reddi vb. işlemler duruma göre uygulanacaktır.
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri Projelendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken
 • Hususlar:
 • Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu
  veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.
 • Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı
  olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.
 • Teknik projede yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer
  verilmemelidir.
 • Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek
  makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.)
  kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.
 • Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe),
  tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji
  tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü
  (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı
  alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından
  açıklama talep edilebilir.
 • Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör)
  çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.
 • Cephe kurulumu içeren projelerde elektrik mühendisi tarafından hazırlanmış
  bir verimlilik hesabının sunulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması
  gerekmektedir.
 • Yatırımın kapsamında aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut
  olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım
  şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.)
  bir doküman/sertifika (Lisanssız Elektrik Üreticileri Için Dağıtım Sistemine
  Bağlantı Anlaşması )sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından
  verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.
 • Başvuru sahibi izleme dönemi boyunca “Lisanssız Elektrik Üreticileri Için
  Sistem Kullanım Anlaşmasına sahip olacak ve talep edildiği durumunda
  Kuruma sunacaktır.
  Tüketim Tesisinin Kurulu Gücü: Elektrik projesi yükleme cetvelinde yer alan makine-
  ekipmanların çektiği güç değerlerinin toplamını ifade eder.
 • Başvuru Çağrı ilanından sonra lisanssız elektrik üretim mevzuatında değişiklik
  olması durumunda yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yapılacaktır.
 • 4.2. UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
 • Aşağıda belirtilenler uygun olmayan harcamalar olarak kabul edilmekte olup, bu
 • harcamalar için destek talebinde bulunulamaz.
 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • Ikinci el makine ve ekipman alımı,
 • Tüm vergiler,
  AB ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan IPA II Çerçeve Anlaşmasına
  göre sözleşme kapsamında gerçekleştirilen uygun harcamalar için bazı vergi
  muafiyetleri/vergi iadeleri sağlanmaktadır.
  KDV ve diğer vergilere ilişkin söz konusu muafiyet veya KDV iadesi süreçlerine dair
  iş ve işlemler hakkında detaylı bilgi için Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi
  Başkanlığı) tarafından yayımlanan “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım
  Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Tebliğleri” incelenmelidir.
 • TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI28
 • Işletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Sigorta giderleri;
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve
  sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Yararlanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen
  masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler,
  kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam
  edilen personelin maaşları,
 • “4.1 Uygun Harcamalar” bölümünde belirtilen uygun harcamalar dışındaki diğer
  tüm harcamalar,
 • Perakende düzeyindeki yatırımlar.
  Bu destek programı ile üretim ve işleme yapan işletmeler desteklenmektedir. Satışa
  hazır ürünlerin satın alınarak pazarlanması faaliyeti “perakendecilik” faaliyeti olarak
  nitelendirilmekte olup, bu tür faaliyetler için yapılacak yatırımlar destek kapsamında
  değildir.
  Önceki çağrılarda Kurum desteğinden yararlanan projelerde, kapasite arttırımı
  vb. geçerli sebepler dışında, desteklenen yatırım kalemleri için yeniden başvuru yapılması uygun değildir.Bu tedbir kapsamında başvuru sahibi tarafından talep edilen ve desteklenen uygun harcamalar, başka bir IPA bileşeni tarafından desteklenemez ve desteklenmeyecektir. Ayrıca, başvuru sahibi destek talep ettiği uygun harcamalar için diğer uluslararası veulusal kaynaklardan sağlanan desteklerden de yararlanamaz.
 • IPARD kapsamında yapılacak yatırımın uygulama süresiyle ilgili detaylı bilgi için
 • lütfen www.tkdk.gov.tr adresinden ilgili çağrı ilanına bakınız.
 • Yatırımın uygulama süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren yatırımın
 • tamamlanmasına kadar geçen süredir. Yatırımın uygulama süresi hesaplanırken
 • Kurumumuzun Ödeme Talebi Paketi (ÖTP) ile birlikte istediği resmi belge/
 • sertifikaların temini de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Yatırımın uygulama süresi başvuru sahibi tarafından başvuru formu ve iş planında
 • belirtilmelidir. Başvuru sahibi, iş planı hazırlarken ve faaliyetlerini planlarken bu
 • süreye dikkat etmelidir. TKDK, başvuru sahibi tarafından başvuru formu ve iş
 • planında belirtilen yatırım uygulama süresini sözleşme aşamasında değiştirme
 • hakkına sahiptir.
 • Sözleşmede belirtilen yatırım uygulama süresi, ancak TKDK’nın onayı ile uzatılabilir.
 • TKDK süre uzatma talebini reddetme hakkına sahiptir. Başvuru sahibi sözleşme
 • imzalanmadan önce yatırımın uygun harcamalar ile ilgili kısmına başlayamaz
 • (“Hizmet Alımı” için teklif alma kuralları rehberinde belirtilen istisnalar dışında).
 • Mücbir sebep; taraflardan herhangi birinin (veya tedarikçilerinin veya çalışanlarının)
 • kusur ya da ihmalinden kaynaklanmayan, tarafların kontrolü dışında olan
 • önceden öngörülemeyen, proje faaliyetlerinin uygulanmasına ve/veya tarafların
 • yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olan, tüm çabalara ragmen başa
 • çıkılamayan ve yetkili mercilerce belgelendirilmesi zorunlu olan istisnai nitelikteki
 • herhangi durum veya olayı ifade eder. Ekipman veya malzemedeki kusurlar ya
 • da bunları kullanıma hazır hale getirmedeki gecikmeler, çalışma hayatındaki
 • anlaşmazlıklar veya yararlanıcıyararlanıcının mali güçlükleri, mücbir sebep olarak
 • nitelendirilemez.
 • Yararlanıcı ve TKDK arasında imzalanacak sözleşmede, hangi hallerin mücbir sebep
 • sayılacağı ve bu durumlarda yapılacaklar konusunda hüküm yer alacaktır.
 • Başvuruların son teslim edildiği tarih ile hibe desteği kararı alınma tarihi arasındaki
 • süre takriben 7 (yedi) aydır
 • Yararlanıcının yatırım faaliyetlerine başlamış sayılması için, yapım işi/tedarik
 • sözleşmesi imzalanmış olmalıdır. İlaveten, yatırım uygulama alanında yapım işi
 • faaliyetlerinin başladığı doğrulanmalı ve yapım işi malzemelerinin teslimine dair
 • belgeler bulunmalı ve/veya makine ekipman tedarikine yönelik yazışmalar mevcut
 • olmalıdır. Yatırım faaliyetlerinin başlayıp başlamadığına dair karar TKDK’nın
 • inisiyatifindedir. Ayrıca, yatırım faaliyetleri başlamış ya da başlamamış olsun,
 • TKDK’nın süre uzatma talebini kabul ya da ret hakkı saklıdır.
 • Yatırım, şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumunu
 • içeriyorsa, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımlarının tamamlanması noktasında
 • ilgili şebeke işletmecisi ile imzalanan “Bağlantı Anlaşması” nın geçerlilik süresi
 • dikkate alınmalıdır.
 • Başvuru sahibi yatırım uygulama süresi ile ilgili ayrıca aşağıdaki hususlara uymak
 • zorundadır.
 • Yatırım uygulama süresi azami 7 ay olacaktır.
 • Uygun olmayan harcamalarında yapım işi bulunan yatırımlarda söz konusu
  yapım işlerine 3 ay içerisinde başlanmalıdır. Yatırıma başlamaktan kasıt,
  en az su basmanı seviyesine gelinmesidir. Mevsimsel şartlar, tedarik
  zincirinde yaşanan sorunlar gibi nedenlerle yapım işinin 3 ay içerisinde
  başlamaması halinde, yararlanıcının talebi üzerine TKDK tarafından yapılacak
  değerlendirme sonucuna göre yapım işlerinin başlaması için azami 3 ay ilave
  süre tanınabilecektir. Bu süre içerisinde de yapım işlerinin başlamadığının
  tespit edilmesi halinde sözleşme fesih işlemlerine başlanır.
 • Yukarıdaki süre kısıtları dikkate alınarak, imzalanan sözleşmeye ait son ödeme
  talep paketi,programın kapanmasından en geç 1 ay önce TKDK’ya sunulmalıdır.
  TKDK’nın bu süre üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Başvuru sahibi aşağıdaki bilgi ve belgeleri “Başvuru Paketi” şeklinde sunmak
 • zorundadır.
 • Başvuru Paketi;
 • (a) Başvuru Formu ve ekleri,
 • (b) Iş Planı
 • (c) Teknik Proje’den oluşmaktadır.
 • “Başvuru Paketi”nin içeriğinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve dikkat
 • edilmesi gereken hususlar TKDK web adresinde yayımlanan (www.tkdk.gov.tr)
 • “Başvuru Paketi Içeriği”nde belirtilmiştir.
 • Içerisinde “Başvuru Formu, Seçilen ve Seçilmeyen Teklifler, Yapım işleri ile ilgili
 • projeler (Mimari, Statik, Elektrik Tesisat, Mekanik Tesisat Projeleri), Iş Planı ve
 • Teknik Proje” yer almayan başvuru paketleri TKDK tarafından teslim alınmayacak
 • ve başvuru kaydı yapılmayacaktır.
 • Başvuru paketleri hazırlanırken, TKDK web adresinde yayımlanan (www.tkdk.gov.tr):
 • Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar
 • Teknik Proje Hazırlama Rehberi
 • Teklif Alma Kuralları Rehberi
 • Iş Planı Hazırlama Rehberi
 • Görünürlük Rehberi
 • Bilgilendirme Dokümanlarında belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.
 • Teknik proje, yatırım kapsamındaki makine-ekipmanların ve/veya yapım işlerinin
 • tümünü içermelidir. Makine-Ekipman alımında hazırlanacak teknik şartnameler
 • teknik projeye uygun olmalı ve yatırım kapsamında alınacak tüm makine-ekipmanlar
 • teknik projeye dayanmalıdır.
 • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde;
 • Yatırım kapsamında gerçekleştirilecek üretim için gerekli olan makine-
  ekipmanlara yer verilip verilmediği,
 • Seçilen makine-ekipmanın kapasiteye uygun olup olmadığı,
 • Yatırımda iş akışında atlanmış bir sürecin bulunup bulunmadığı,
 • Yapıların uygunluğu ve projelerin sunulan kapasitelerle uyumlu olup olmadığı
  kontrol edilecektir.
 • Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde TKDK;
 • Teknik projenin tamamıyla kabulüne,
 • Yatırım ölçeğine göre düşük ve çok yüksek kapasiteli makine ekipmanların ve
  uygun olmayan yapım işlerinin destek kapsamı dışında tutulması durumunda
  başvuru sahibince uygun kapasitedeki makine ekipman alımının kabul edilerek
  ilgili proforma faturanın sunulması ve yapım işleri için talep edilen ek bilgi, proje
  çizimleri üzerindeki tadilat ve değişikliğe ait metraj tablosu, yaklaşık maliyet
  tablosunun sunulması ve uygun bulunması sonucu teknik projenin kabulüne veya
 • Projenin teknik proje yetersizliği nedeniyle reddine karar verir.
 • Önceki çağrılarda Kurum desteğinden yararlanan projelerde, desteklenen ve yeni
 • destek talep edilen hususlar yatırım kapsamında bir bütün olarak değerlendirilir.
 • 7.1. BAŞVURU SÜRESI
 • Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen süre içerisinde online başvuruların tamamlanması
  gerekmektedir. Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen son tarih ve saate kadar online
  sistemde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Online başvuru sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayan başvuru sahipleri,
  Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen tarihler arasında başvuru paketlerini ilgili Il
  Koordinatörlüklerine teslim eder.
 • Başvuru paketinin teslimi , Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen süreler içerisinde
  yapılmalıdır. Ilan edilen tarih ve saatten sonra gelen başvurular kabul
  edilmeyecektir.
 • Başvuru sahiplerinin, başvuru teslim aşamasında sorun yaşamamaları için mümkün
  olduğunca son teslim gününü beklemeden başvurularını Il Koordinatörlüklerine
  sunmaları önem arz etmektedir.
 • 7.2. BAŞVURU PAKETININ HAZIRLANMASI
 • Başvuru Formu başvuru sahibini tanımlayan temel dokümanlardan biridir. Online
 • başvuru esnasında alınan veriler ile başvuru formu ve ilgili ekler oluşturulmaktadır.
 • Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen Online Proje Başvuru Sistemi kapanış tarih ve
 • saatine istinaden kapanan Online Başvuru Sisteminin yeniden açılarak düzenleme
 • yapılması mümkün değildir.
 • Bu nedenle, başvurunun doğru değerlendirilebilmesi için başvuru formu azami
 • dikkatle doldurulmalı, başvuru paketi dikkatli ve olabildiğince açık bir şekilde
 • hazırlanmalıdır.
 • Gerekli taahhütname, belge ve dokümanlar ile iş planı ve teknik projenin başvuru
 • paketinde uygun ve tam olarak yer alması zorunludur.
 • Başvuru sahiplerinin başvuruları ve sunacakları tüm dokümanlar Türkçe olmalıdır.
 • Başvuru formunda beyan edilen başvuru sahibi adı/unvanı, TC/vergi kimlik
 • numarası ve yatırım uygulama adresi değiştirilemez.
 • Online Proje Başvuru Sisteminde, başvuru yapılacak tedbir-sektör-alt sektör
  seçiminin doğru yapılması gerekmektedir.
 • Online Proje Başvuru Sistemine eksik veya hatalı girilen harcama kalemlerinin
  daha sonra online sistemde değiştirilemediği, uygun harcamalara dâhil
  edilemediği ve artırılamadığı göz önünde bulundurularak uygun harcama
  kalemlerinin Online Proje Başvuru Sistemine girişinde hassas olunmalıdır. Tüm
  harcama kalemlerinin, seçilen teklifler ile uyumlu olduğuna, tam ve doğru olarak
  girildiğine dikkat edilmelidir.
  Başvuru Paketinin hazırlanması ve teslimi aşamasında aşağıdaki adımlar
  izlenmelidir.
  Adım 1
  TKDK resmi internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) başvuru yapılacak yatırıma göre
  uygun “Iş Planı Formatı” ve başvuru yapılacak alt tedbirin “Teknik Proje Formatı”
  bilgisayara indirilir
 • Adım 2
 • Bilgisayara indirilen “Iş Planı”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.
 • Adım 3
 • Bilgisayara indirilen “Teknik Proje”, bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulur.
 • Adım 4
 • TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) başvurulan sektör için
 • hazırlanmış “Başvuru Formu ve Başvuru Formu Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan
 • Harcamalar Detaylı Tabloları (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5), Mevcut Varlıklar Listesi
 • Tablosu (A8) web ortamında eksiksiz olarak doldurulur. Online başvuru esnasında
 • alınan veriler ile başvuru formu ve ilgili ekler oluşturulmaktadır.
 • Adım 5
 • Web üzerinden doldurulan Başvuru Formu ve Ek A3 Uygun/Uygun Olmayan
 • Harcamalar Detaylı Tabloları ve Mevcut Varlıklar Listesi Tablosuna (A8) daha
 • önce bilgisayar ortamında doldurulmuş veya hazırlanmış aşağıdaki dokümanlar
 • eklenerek web üzerinden TKDK’ya gönderilir.
 • Eklenecek dokümanlar;
 • Iş Planı
 • Teknik Proje
 • Yapılacak alımlar için MS Word veya MS Excel formatında hazırlanmış tüm
  teknik şartnameler ve Excel formatında yapım işlerinde keşif özetleri
 • Web üzerinden doldurulan başvuru formuna yukarıdaki dokümanlar mutlaka
  tam olarak eklenmeli ve web üzerinden TKDK’ya gönderilmelidir.
 • Başvurunun TKDK İl Koordinatörlüğünde teslimi aşamasında, başvuru formu ve
  Ek A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tablolarının, Mevcut Varlıklar
  Listesi Tablosunun(A8)web üzerinden doldurulup doldurulmadığı kontrol
  edilecektir. Şayet bu dokümanların referans ve versiyon numaraları sistem ile
  aynı değilse başvuru kabul edilmeyecektir.
 • TKDK’ya sunulan tüm proje çizimlerinin bir kopyası başvuru sahipleri tarafından
  “dwg” formatında elektronik olarak kaydedilmeli ve TKDK tarafından proje
  sahasında yapılacak yerinde kontrollerde hazır bulundurulmalıdır.
  Adım 6
  TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yer alan “Taahhütname A1.1.”
  indirilir. Indirilen taahhütname bilgisayarda eksiksiz doldurulur.
  Adım 7
  Web üzerinden gönderilen, Başvuru formu, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun
  Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları, Mevcut Varlıklar Listesi Tablosu (A8), Iş
  Planı, Teknik Proje ile bilgisayar ortamında doldurulan taahhütnamenin çıktıları
  alınır.
 • Web üzerinden TKDK’ya gönderilen online başvuru sistemi üzerinden oluşturulan
  Başvuru Formu, Başvuru Formu Ek-A3’ler ile bunların başvuru paketinde yer alan
  çıktıları aynı olmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
  Adım 8
  Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6)TKDK resmi internet sitesinden (www.
  tkdk.gov.tr) bilgisayara indirilir ve bilgisayar ortamında doldurularak çıktıları alınır.
 • Adım 9
 • Başvuru paketinin düzenlemesi yapılır. Başvuru formu eklerinde yer alan; resmi
 • belgeler, taahhütname, Başvuru Formu Ek-A3-Uygun/Uygun Olmayan Harcamalar
 • Detaylı Tabloları ile diğer belge ve dokümanlar ile proje çizimleri, başvuru formu
 • bölüm 10’da (Başvuru Paketi Içeriği) belirtilen sıralamaya uygun olarak düzenlenir.
 • Iş planı ve teknik proje başvuru paketinde başvuru formu ve eklerinden sonra yer
 • almalıdır.
 • Yatırım ile ilgili A9- Mimari projeler (Mevcut ve planlanan binaları gösteren vaziyet
 • planını ve mahal listesini de içeren), Statik projeler, Elektrik Tesisat Projeleri,
 • Mekanik Tesisat Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması ve A10- Makine-ekipman
 • Yerleşim Planı ayrı bir dosya/klasörde verilmelidir.
 • Başvuru paketinde yer alan ve bilgisayar ortamında doldurulan belge ve
  dokümanların, bilgisayar ortamında doldurulan kısımları üzerinde el yazısı ile
  ekleme veya düzeltme yapılmamalıdır.
 • Resmi belgeler kesinlikle, tahrip edilmiş, yırtılmış veya üzerinde düzeltme
  yapılmış olarak sunulmamalıdır.
  Başvuru paketinde yer alan, başvuru formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik
  projeyi birbirinden ayıran separatörler hazırlanır ve bu seperatörler her bir ek’in
  arasına yerleştirilir. (örneğin, taahhütname, resmi belgeler, seçilen teklifler vb.
  eklerin arasında separatörler olmalıdır.) Başvurunun teslimi aşamasında, başvuru
  formu, başvuru formu ekleri, iş planı ve teknik projenin separatörler ile ayrılıp
  ayrılmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru kabul edilmeyecektir.
  Adım 10
  Başvuru paketinde yer alan belge, doküman ve taahhütname aşağıda belirtilen
  hususlar dikkate alınarak imzalanır ve paraflanır. Başvuru paketinde, başvuru
  sahibi tarafından hazırlanan belge ve dokümanların ilgili yerlerine mutlaka tarih
  yazılmalıdır.
  Imzalanacak belge ve dokümanlar: Başvuru Formu, Taahhütname (A1), Uygun/
  Uygun Olmayan Harcamalar Detaylı Tabloları (A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5),
  Maliyetleri Gerekçelendirme Tablosu (A6), Mevcut Varlıklar Listesi (A8), Iş Planı ve
  Teknik Projenin ilgili yerleri başvuru sahibi tarafından imzalanır.
  Paraflanacak belge ve dokümanlar: Imzalanacak belge veya dokümanların imza
  atılmayan diğer tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanır.
 • Başvuru formu ekinde yer alan belge ve dokümanlardan; Taahhütname (A1),
 • Resmi Belgeler (A2), Seçilen Teklifler ve Ekleri (A4), Seçilmeyen Teklifler ve Ekleri
 • (A5), Yasal Mali Tablolar (A7), Mimari, Statik, Elektrik Tesisat ve Mekanik Tesisat
 • Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması (A9), Makine-Ekipman Yerleşim Planı
 • (A10), Yapı Ruhsatı (A11) başvuru sahibi tarafından paraflanmayacaktır.
 • Adım 11
 • Başvuru paketinin tüm sayfaları (çizimler hariç) başvuru formu bölüm 10’da
 • belirtilen sıraya uygun olarak numaralandırılır.
 • Iş planı ve teknik proje, başvuru formu ve eklerinden farklı olarak 1’den başlayarak
 • ayrıca numaralandırılmalıdır. Mimari, Statik, Elektrik Tesisat ve Mekanik Tesisat
 • Projeleri, Metraj Cetveli, Tek Hat Şeması (A9), Makine-Ekipman Yerleşim Planı
 • (A10) numaralandırılmayacaktır.
 • Başvuru paketinin içeriğini gösteren ve formatı TKDK web sitesinde (www.tkdk.
 • gov.tr) yayımlanan formata uygun olarak bir “Içerik Tablosu” oluşturulur. Başvuru
 • paketinin içeriğini gösteren bu tabloda; başvuru formu ekinde yer alan her bir
 • belge ve doküman ismi belirtilmeli ve bu belge ve dokümanların sayfa numarası
 • mutlaka yazılmalıdır. Bu içerik tablosu Başvuru formu 10. bölümde belirtilen
 • sıraya uygun olarak düzenlenmeli ve başvuru sahibi tarafından her bir sayfası
 • paraflanmalı ve son sayfası imzalanmalıdır. Içerik tablosu başvuru paketinin ilk
 • kısmına yerleştirilmelidir. Başvurunun teslimi aşamasında bu “Içerik Tablosu”nun
 • olup olmadığı ve belge-doküman sayfa numaralarının yazılıp yazılmadığı kontrol
 • edilecektir. Aksi durumlarda başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Adım 12
 • Başvuru paketinde yer alan; başvuru formu, başvuru formu ekleri, çizimler, iş planı
 • ve teknik projenin kopyası oluşturulur. Başvuru paketi, biri orijinal diğeri orijinalden
 • alınan kopya olmak üzere, her birinin üzerinde “Orijinal” “Kopya” ibareleri yer alacak
 • şekilde toplam iki nüsha olarak hazırlanır.
 • Adım 13
 • Bir orijinal bir kopya halinde hazırlanan başvuru paketinin her biri ayrı bir klasör
 • içerisine yerleştirilir. Başvurunun teslimi aşamasında, başvurunun klasör
 • içerisinde sunulup sunulmadığı kontrol edilecektir. Aksi durumlarda başvuru
 • kabul edilmeyecektir.
 • Iki nüsha başvuru paketi (1 orijinal, 1 kopya) tek bir paket (zarf, kutu, ambalaj vb.)
 • içerisinde yer alacak ve bu paketin üzerine “IPARD Programı Başvuru Paketi” ve
 • “………. Sektörü (başvurulan sektör) Kapsamında Proje Başvurusu” yazılarak
 • teslime hazır hale getirilir.
 • 8.1. IL KOORDINATÖRLÜĞÜNDE YAPILAN KONTROLLER
 • Adım 1: Başvuru Paketinin Teslim Alınması
 • Bir orijinal ve bir kopya olarak hazırlanmış başvuru paketi, yatırımın uygulanacağı
 • ildeki TKDK Il Koordinatörlüğüne elden teslim edilir.
 • TKDK Merkezine yapılacak başvurular ve posta, faks, elektronik posta ya da diğer
 • yöntemlerle gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular kesinlikle
 • kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru Paketi’ni teslim etmeye yetkili kişiler:
 • Gerçek Kişilerde; yararlanıcının kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip
 • vekili,
 • Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi veya kendisinin
 • bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin noter
 • aracılığıyla vekâlet verdiği kişi
 • Teslim aşamasında yapılan kontrollerde teslim edilme şartlarını taşıyan başvurular
 • kabul edilir ve başvuru sahibine teslim alındı belgesi verilir.
 • Adım 2: Başvuru Kayıt Numarası
 • Alınan tüm başvurulara “Başvuru Kayıt Numarası” verilecektir. Başvuru sahibi,
 • TKDK ile yapacağı yazışmalarda bu numarayı kullanacaktır.
 • Adım 3: Idari Kontrol Işlemleri
 • Başvuru paketini tam olarak ve süresi içerisinde teslim eden başvuru sahiplerinin
 • “Başvuru Paketi” değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Il Koordinatörlükleri tarafından başvuru paketlerinin idari kontrol listesine göre
 • kontrolü yapılacaktır. Bu aşamadaki kontrol, gerekli tüm dokümanların eksiksiz
 • olarak sunulduğuna yönelik bir kontroldür. Yapılacak kontrole göre, eksik
 • doküman tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin tamamlanması amacıyla eksik
 • doküman bildirim yazısı gönderilir ve başvuru sahibine, eksikleri tamamlaması için
 • en fazla 10 iş günü süre tanınır. Eksik evraklar elden teslim edilmelidir, posta ile
 • gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Eksik evrak kapsamında sunulacak belgelerin tamamının aynı anda ve tek
 • seferde teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların eksik olarak teslim edilmesi
 • durumunda, eksik evrak bildirim yazısında belirtilen süreler içinde dahi olsa tekrar
 • evrak kabulü yapılmayacaktır. Eksik dokümanların zamanında sunulmaması
 • durumunda başvuru reddedilir. Eksikliği tamamlamak için sunulan dokümanlar da
 • 1 orijinal ve 1 kopya olarak teslim edilmelidir.
 • Başvuru sahiplerine yapılacak bütün bildirimler, başvuru formunda belirtilen
 • “İletişim adresi”ne yapılacaktır. Bu adrese bildirim yapılamaması durumunda,
 • başvuru sahibinin Adres Kayıt Sisteminde/Ticaret Sicil Gazetesinde bulunan adresi,
 • bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve bildirim buraya yapılır.
 • Tüm kontroller esnasında Merkez ve İl Koordinatörlüklerindeki uzmanlar, başvuru
 • paketinde anlaşılmayan, eksik bilgi olduğu fark edilen veya herhangi bir konu
 • hakkında ek bilgi ihtiyacının ortaya çıktığı vb. durumlarda başvuru sahiplerinden ek
 • bilgi talebinde bulunabilirler. Ek bilgi talebi resmi yazışmalar yoluyla gerçekleştirilir
 • ve 10 iş günü içinde bilginin gelmesi talep edilir.
 • Ek bilginin belirtilen süre içinde teslim edilmemesi durumunda, mevcut prosedürler
 • çerçevesinde işlemler devam eder. Bu durumda TKDK projeyi reddetme hakkına
 • Adım 4: Uygunluk Kontrolü Işlemleri
 • Başvuru paketinde sunulan bilgilerin tam olup olmadığı, başvuru sahibi, işletmesi
 • ve beyan edilen bilgilerin ve belgelerin bu program kapsamındaki uygunluğu ise
 • “uygunluk kontrol listesi” çerçevesinde kontrol edildikten sonra “Sözleşme Öncesi
 • Yerinde Kontroller”gerçekleştirilir.
 • Başvuru tarihinden sonra yapılacak değişiklikler ile uygun olmayan bir başvurunun
 • uygun hale getirilmesi mümkün değildir.
 • Sözleşme öncesi yerinde kontrolün amacı, yatırımın uygulanmasına yönelik
 • olarak başvuru sahibinin, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgelerin (proje
 • bilgileri, kimlik bilgisi, adres, vb.) doğrulanması ve projenin olası başlangıcından
 • önce mevcut durumun yerinde kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Başvuru
 • Paketi tam olan tüm uygun başvuruların (%100) yerinde kontrolleri yapılır. Yerinde
 • kontrol işlemleri yerinde kontrol uzmanları (YKU) tarafından gerçekleştirilir. TKDK
 • yerinde kontroller yapılmadan önce başvuru sahibine yerinde kontrol zamanına
 • ilişkin bildirim yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.
 • Ayrıca örnekleme prosedürüne göre Il Koordinatörlükleri tarafından TKDK
 • merkezine gönderilen başvuruların yerinde kontrolleri, Proje Izleme ve Kontrol
 • Koordinatörlüğündeki yerinde kontrol uzmanları tarafından tekrarlanır.
 • Yerinde kontroller sırasında başvuru sahibinin/vekilinin proje adresinde bizzat
 • bulunması zorunludur.
 • Uygun olmayan harcamalarında yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının
  ilan edilen son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması
  gerekmektedir.
 • Yapı ruhsatı tarihinin ilan edilen son başvuru kabul tarihinden sonra olması
  durumunda ilgili başvuru uygun olarak değerlendirilmeyecektir.
 • Mevcut yapılara ek olarak yapılacak yeni yapılar için alınacak yapı ruhsatlarında da
  ruhsat tarihinin son başvuru kabul tarihinden önce olması gerekmektedir.
 • İlgili idarelerden alınan yapı ruhsatına gerek yoktur yazısının yeterli olduğu
  başvurular için söz konusu sınırlama geçerli değildir.
 • Yenilenebilir enerji yatırımları söz konusu ise; bağlantı anlaşmasının ilan edilen
  son başvuru kabul tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir.
  Adım 5: Başvurunun Mali ve Ekonomik Değerlendirmeye Alınması
  Sözleşme öncesi yerinde kontrolü yapılan uygun ve tam başvuru paketleri, mali ve
  ekonomik değerlendirmeye tabi tutulur
 • 8.2. TKDK MERKEZDE YAPILAN KONTROLLER
 • 8.2.1. Iş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması
 • Iş planı 3 ana başlıkta ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar
 • sırasıyla;
 • 1) Mali Değerlendirme (65 Puan)
 • a) Başvuru sahibinin mevcut mali durumunun değerlendirilmesi (40 Puan)

b) Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan)

 • Projenin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Proje Karlılığının Değerlendirilmesi (Net Bugünkü Değer)
 • Projenin Duyarlılık Analizi (25 puan)
 • Projenin Mali Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
 • Mali sürdürülebilirlik değerlendirmesi yatırımın, yatırım ve uygulama dönemlerinde
 • nakit darboğazına girme riski olup olmadığını belirlemek için yapılır. Yatırımların
 • mali olarak sürdürülebilir olup olmadığı Toplam Yatırım Bütçesi ve Finansmanı
 • Tablosu ile Tahmini Nakit Akış Tablosunun kümülatif net nakit akışları kontrol
 • edilerek yapılır. Eğer kümülatif net nakit akışı herhangi bir dönemde negatif
 • oluyorsa proje reddedilir.
 • Başvuru Sahibi Finansman kaynağı ile ilgili kanıtlayıcı tüm bilgi ve belgeleri başvuru
 • aşamasında sunmalıdır. Finansman kaynakları TKDK web adresinde yayımlanan
 • (www.tkdk.gov.tr) “İş Planı Hazırlama Rehberi” ekinde yer alan “Finansman
 • Kaynakları Hakkında Bilgilendirme Dokümanı”nda belirtilen hususlar çerçevesinde
 • değerlendirilecektir. Yapılan incelemeler esnasında finansman kaynakları ile ilgili
 • yeterli bilgi ve belge bulunmadığı takdirde Kurum projeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • İş planında projenin yürütülmesi için finansman kaynağı olarak kredi kullanacağını
 • belirten başvuru sahiplerinin TKDK’ya sunmuş oldukları kredi niyet mektupları, TKDK
 • tarafından mali değerlendirme aşamasında tekrar kontrol edilecektir. Bu aşamada
 • TKDK, ilgili bankadan/ Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi niyet mektubunun
 • geçerliliğinin halen devam edip etmediği konusunda gerekçeleri ile birlikte teyit ister.
 • Başvuru sahiplerinin mali durumlarının kötüye gitmesi vb. nedenlerle Kredi niyet
 • mektubunun geçerliliğinin ilgili Banka/Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından teyit
 • edilmemesi durumunda ilgili başvuru sahiplerine ait projeler reddedilebilir.
 • Proje Karlılığının Değerlendirilmesi (NBD)
 • Proje karlılığının değerlendirilmesi için Net Bugünkü Değer hesaplanır.
  Net Bugünkü Değer (NBD) ≥ 0 (sıfır) koşulunu sağlayan projeler kârlı olarak
  değerlendirilir.
 • B2 Iş Planı ile sunulan yeni işletmeler ve mevcut işletmelerde kapasite artırımı
  ile ilgili projeler kârlılık kriterini (NBD ≥ 0) sağlamalıdır. Aksi takdirde proje
  reddedilir.
 • Kapasite artırımı yapmayacak mevcut işletmelerde NBD sıfırdan küçük olsa
  bile proje ret edilmeyecektir.
 • Duyarlılık Analizi
 • Projeksiyon ve/veya hesaplamalarda kullanılan varsayımların değiştirilmesi
 • durumunda, projenin hala karlı ve sürdürülebilir olup olmadığını belirlemek için
 • duyarlılık analizi yapılır.
 • 2) Başvuru Sahibinin Yönetim Kapasitesinin Değerlendirilmesi (35 Puan)
 • Başvuru sahibinin yönetim ve organizasyon kapasitesi (9 Puan)
 • Üretim ve Yatırım Bilgileri (26 Puan)
  Önemli Not: On üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst
  limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro= 28,4788 TL olarak kullanılacaktır.
  Başvuru sahibinin TKDK’nın Kırmızı Listesinde olması durumunda İş Planı Analizine
  (-60) puan ile başlanır. (Kırmızı Liste hakkında detaylı bilgi 13. Bölümde yer
  almaktadır.)
  İş planı değerlendirme sonucunda alınan puan 40 veya üzerinde ise projenin
  sürdürülebilir olduğuna karar verilir. Toplam iş planı puanı 40 puan altında olan
  projeler sürdürülebilirlik kriterini sağlamadığı için reddedilir.
  İş planında analiz yapmak için gerekli olan bilgi ve verilerin yer almaması, iş planının
  başvuru sahibinin gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ile ilgili olmaması veya iş
  planı formatındaki mali tabloların boş bırakılmış olması durumunda, TKDK başvuru
  sahibinden ek bilgi istemeksizin projeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • 8.2.2. IPARD Programı Sıralama Kriterlerine Göre Puanlama
 • Iş planına göre puanlaması yapılan tüm uygun yatırımlar, IPARD Programında
 • belirlenen “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterlerine” göre tekrar değerlendirilir
 • ve puanlanır. IPARD Programında belirlenmiş kriterler çerçevesinde, yatırımlara
 • aşağıdaki tabloda belirtilen puanlar verilir.
 • Başvuru sahibi, üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının
 • %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise ilgili kriterden puan elde etmek için, bu
 • kriterin sağladığını gösteren üretici örgütüne ait ana sözleşme/güncel tüzüğünü
 • başvuru paketine eklemelidir.
 • Başvuru formunun sıralama kriterleri bölümünde ilgili maddenin işaretlenmemiş
 • olması durumunda, TKDK puan vermeme hakkına sahiptir.
 • IPARD programı sıralama kriterlerine göre yapılan değerlendirmeden elde
 • edilen puan projelerin nihai sıralamasını belirler ve projeler en yüksek puandan
 • başlanarak sıralanır.
 • IPARD Programı Sıralama Kriterleri:
 • KRITER PUAN
 • Başvuru sahibi mevcut bir işletme ise 40
 • Başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim
 • ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 25
 • Yatırım 500 bin Avrodan daha az ise 20
 • Yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise 10
 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel
 • kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise 5
 • TOPLAM 100
 • ÖNEMLI NOT: On üçüncü çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen limitin
 • hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 28,4788 TL olarak kullanılacaktır.
 • IPARD Programı Sıralama Kriterleri Genel Hususlar
 • Sıralama kriterleri için Kurumumuzca yapılacak kontrollerde, başvurunun
  sunulduğu tarih esas alınacaktır. Başvuru sahibi tarafından beyan edilen
  bilgi, belge ve veri tabanı kontrollerine göre puanlama yapılacaktır. Başvuru
  sahibi, başvuru paketinde ilgili belgeleri sunmamış ise, eksik evrak sürecinde
  bu belgeler talep edilebilir. Bu durumda, kişinin başvuru tarihi itibari ile ilgili
  kriteri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecektir. Başvurunun Kuruma sunulma
  tarihinden sonra kriter sağlanıyor ise puan verilmeyecektir.
 • Başvuru aşamasında sağlanamayan sıralama kriterlerinin başvuru tarihinden
  sonra yapılan değişiklikler ile sağlanması mümkün değildir. Başvuru tarihinden
  sonra sıralama kriterlerini olumsuz olarak etkileyecek şekilde yapılan
  değişiklikler dikkate alınacak, olumlu yönde etkileyecek şekilde yapılan
  değişiklikler ise dikkate alınmayacaktır. (Örneğin, tüzel kişiliği temsil ve ilzama
  yetkili kişi olarak başvuru formunda belirtilen erkek kişinin yerine başvuru
  tarihinden sonra kadın bir kişi tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi olarak
  atanır ise bu değişiklik nedeni ile sıralama kriterinden puan verilmeyecektir.)
 • Yararlanıcı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında kendisine puan
  sağlamış olan IPARD sıralama kriterlerini, sözleşme dönemi boyunca devam
  ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu sıralama kriterlerine göre yararlanıcının
  durumunda sonradan herhangi bir değişiklik olduğunda, TKDK puanı yeniden
  değerlendirecektir. Bu değerlendirme sonucu puanın, yararlanıcıyı ilgili
  çağrıda TKDK tarafından desteklenecek projeler listesinin dışında bırakacak
  ölçüde düşmesi halinde, TKDK sözleşmeyi feshedecektir.
 • Başvurunun tüzel kişilik olarak sunulması durumunda kontroller temsil ve
  ilzama yetkili kişi/kişiler üzerinden yapılacaktır. Birden fazla kişinin münferit
  olarak tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu durumlarda yapılması
  gereken tüm kontroller başvuru formunda belirtilen yetkili kişi/kişiler
  üzerinden yapılacaktır. Şayet, temsil ve ilzama yetkili olarak belirtilen kişiler
  müştereken yetkili ise; bu durumda bütün yetkililerin her biri başvuru formunda
  belirtilecek ve kontroller müşterek imzaya yetkili kişiler üzerinden yapılacaktır.
  IPARD Sıralama Kriterlerinden puan alabilmek için tüm yetkililerin ilgili kriteri
  sağlaması gerekecektir.
  Sıralama Kriterlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Açıklamalar
 • Başvuru sahibi mevcut bir işletme ise
  Ilgili kritere ilişkin yapılacak puanlama, Kurumumuzca yapılacak olan kontroller
  sonucunda belirlenecektir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim
  ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise;
  1163, 1581 ve 4572 Sayılı Kanunlara göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı
  Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin
  kendilerinin veya hâkim ortağı oldukları tüzel kişilerin, kooperatifin/yetiştirici
  birliğinin ana sözleşmesinde belirtilmiş çalışma konularında yer alan ürünlerin
  üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili IPARD sektörlerine başvuru
  yapmaları gerekmektedir.
  5200 Sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal üretici birliklerinin hâkim ortağı
  oldukları tüzel kişilerin, tarımsal üretici birliğinin kuruluş tüzüğünde belirtilen
 • ve birliğin isminde yer alan ürünün üretimi, işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili
 • IPARD sektörlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi üretici örgütü veya üretici örgütünün %50’den fazla ortaklık
 • payının olduğu bir tüzel kişilik ise, bu kriteri sağladığını gösteren üretici
 • örgütüne ait ana sözleşme/güncel tüzük/genel kurul kararının başvuru
 • paketine eklenmesi gerekmektedir.
 • Yatırım 500 bin Avrodan daha az ise;
  Yatırımın (uygun+uygun olmayan harcamalar) 500.000 Avro’dan az olması
  kontrolü başvuru formu bölüm 9’da beyan edilen toplam harcama tutarından
  kontrol edilecektir.
 • Yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise;
  Yatırımın yenilenebilir enerjinin üretimini içerip içermediği “Bağlantı Anlaşması”
  üzerinden ve başvuru formu Ek -3 te beyan edilen uygun harcama kalemleri
  üzerinden kontrol edilmektedir.
 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise
  tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise;
  Gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil
  ve ilzama yetkili olan kişinin kadın olması Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
  üzerinden başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası ile kontrol edilecektir.
 • Yararlanıcı, başvurunun değerlendirilmesi sırasında kendisine puan sağlamış
 • olan IPARD sıralama kriterlerlerini, sözleşme dönemi boyunca devam ettirmekle
 • yükümlüdür. Söz konusu sıralama kriterlerine göre yararlanıcının durumunda
 • sonradan herhangi bir değişiklik olduğunda, Kurum puanı yeniden değerlendirme
 • hakkına sahiptir. Bu değerlendirme sonucu puanın, yararlanıcıyı ilgili çağrıda Kurum
 • tarafından desteklenecek projeler listesinin dışında bırakacak ölçüde düşmesi
 • halinde, Kurum sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
 • 8.2.3. Nihai Sıralama ve Seçim
 • Projeler, IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine” göre tedbir
 • bazında sıralanır. IPARD Programının “proje seçimine esas sıralama kriterlerine”
 • göre iki veya daha fazla başvurunun eşit puan aldığı durumlarda; iş planlarına
 • verilen puanlar dikkate alınır.
 • Şayet iki veya daha fazla projenin her iki puan sonuçları (IPARD programı sıralama
 • kriterlerine göre alınan puan ve iş planından alınan puan) da eşitse, bu durumda
 • başvurunun teslim tarihi ve saatine göre ilk sunulan proje bir üst sırada listelenir.
 • (Şayet başvuru sahibinin Kuruma sunmuş olduğu projede eksiklik çıkarsa eksiklik
 • tamamlama tarihi ve saati başvuru teslim tarihi ve saati olarak kabul edilir.)
 • Nihai sıralaması yapılan uygun projelerin desteklenecek projeler listesine
 • alınması, en yüksek puanı alan projeden başlanarak yapılır ve başvuru çağrı
 • ilanında belirtilen destek bütçesi bitene kadar devam eder. Dolayısıyla tüm şartları
 • sağlayan bir proje uygun bulunup nihai sıralamaya girse bile, destek bütçesinin
 • bitmesi halinde desteklenemeyecektir. Diğer bir ifade ile projenin uygun görülmesi
 • mutlaka destekleneceği anlamına gelmemektedir.
 • Başvuru Çağrı Ilanında belirtilen bütçenin çok üstünde başvuru gelmesi
 • durumunda, TKDK IPARD sıralama kriteri puanına göre ön sıralama yapma
 • ve IPARD sıralama kriterleri puanına göre desteklenecek “Desteklemeye Hak
 • Kazananların Listesi”ne girmesi mümkün olmayan projeleri değerlendirmeme
 • hakkına sahiptir.
 • 8.3. BAŞVURUNUN REDDEDILMESI
 • Başvuru sahiplerine, başvuruları ile ilgili TKDK’nın kararı yazılı olarak bildirilir.
 • Başvurunun reddedilmesine ilişkin olası nedenler tahdidi olmaksızın aşağıda
 • listelenmiştir.
 • Başvurunun eksik olması veya başvuru çağrı rehberinde belirtilen koşulları
  karşılamaması,
 • Başvuru sahibinin gerekli şartları taşımaması,
 • Yatırımın IPARD Programı hedeflerini taşımaması, ekonomik ve mali açıdan
  yetersiz olması ve sürdürülebilir olmaması,
 • Yatırımın, başvuru yapılan sektör veya alt-sektör ile ilgili olmaması,
 • Başvuru sahibinin mali düzeyi ve işletme kapasitesinin, yatırımı
  gerçekleştirmeye yeterli olmaması,
 • Yatırımın, teknik ve mali açıdan seçilmiş olan diğer yatırımlara göre yetersiz
  olması,
 • Yatırım, uygun olarak değerlendirilmesine rağmen benzer bir başka yatırımın
  daha yüksek puan almış olması,
 • Eksik evrak sürecinde talep edilen belgelerin bir ya da birkaçının belirtilen son
  tarihe kadar teslim edilmemiş olması,
 • apı ruhsatı tarihinin ilan edilen son başvuru kabul tarihinden sonraki bir tarih
 • olması,
 • Bağlantı anlaşması tarihinin ilan edilen son başvuru kabul tarihinden sonraki
  bir tarih olması,
 • Yatırım yerinin başvuru sahibine ait olduğu durumlarda tapu kaydında ipotek,
  haciz veya ihtiyati tedbir olması,
 • Yatırım arazisi üzerinde ipotek olması durumunda;
 • Yatırım arazisi başvuru sahibine ait ise,
 • Mevcut işletmelerde bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/
  finansal kuruluşlardan alınacak düzenli ödemelere ilişkin belge,
 • Yeni işletmelerde bankalardan/kamu tüzel kişisi veya tüzel kişilerden/finansal
  kuruluşlardan alınacak ödemelerin düzenli yapıldığına dair belgeye ek olarak
  bankadan alınacak “referans mektubu (destek tutarı kadar)” (Bu durumdaki
  başvurular için sözleşme aşamasında en az 30 ay geçerli ve destek tutarı kadar
  kesin teminat mektubu sunulması gerekmektedir.)
  sunulması durumunda başvuru uygun kabul edilecektir.
 • Yatırım yerinin başvuru sahibine ait olmadığı durumlarda; üst hakkının veya
  kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden önce koyulan ipotek, haciz veya
  ihtiyadi tedbir olması,
 • Üst hakkının veya kiralamanın tapuya şerh edilme tarihinden sonra koyulan ipotek,
  haciz veya ihtiyati tedbir olması durumunda başvurular uygun kabul edilmektedir.
 • Yatırım arazisinin tapu kaydında, yatırımın sürdürülebilirliğini olumsuz
  etkileyecek beyan/şerh bulunması,
 • Kiralamanın/üst hakkının tapuya şerh edilmemiş olması,
 • Başvuru tesliminden itibaren herhangi bir aşamada devlete ödenmemiş vergi
  ve sosyal güvenlik borçlarının tespit edilmesi,
 • Yatırım kapsamındaki alımlarla ilgili olarak, TKDK web sitesinde (www.tkdk.
  gov.tr) yayımlanan “Teklif Alma Kuralları”na ilişkin rehberlerde belirtilen ve
  projenin reddedilmesini gerektirecek durumların tespit edilmesi,
 • TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Iş Planı Hazırlama
  Rehberi”nde belirtilen ve projenin reddedilmesini gerektirecek durumların
  tespit edilmesi,
 • TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Teknik Proje Hazırlama
  Rehberi”nde ve “Yatırım Kapsamında Uyulması Gereken Koşullar”da belirtilen
  ve projenin reddedilmesini gerektirecek diğer durumların tespit edilmesi,
 • Toplam uygun harcama tutarının, başvuru yapılan sektör/alt-sektör için
 • belirlenmiş minimum sınırın altında olması,
 • Sözleşme aşamasında, başvuru sahibi tarafından uygunluk kriterlerinin
  karşılanmaması,
 • Yatırımı TKDK tarafından desteklenmek üzere seçildiği halde, başvuru
  sahibinin sözleşme imzalamaya davet mektubunu aldıktan sonra 5 iş günü
  içerisinde sözleşme imzalamaması,
 • Başvuru sahibinin sözleşme imzalanmadan önce yatırımın uygun harcamalarına
  başlaması,
 • Başvuru sahibinin kamu tüzel kişiliği olması veya kamu hissesi %25’ten fazla
  olan tüzel kişilik olması,
 • Yapay oluşturulmuş koşulların tespit edilmesi,
 • Teknik proje kontrolleri sonucunda, tespit edilen hata ve eksikliklerin
  düzeltilmesi için yapı ruhsatının yenilenmesinin gerekmesi,
 • Kurum tarafından gerçekleştirilen harcama kalemlerinin uygunluk ve fiyat
  kontrolleri neticesinde, başvuru sahibinin beyan etmiş olduğu toplam uygun
  harcama tutarının % 50’den fazlasının uygun olmayan harcama olarak
  değerlendirilmesi,
 • Bölüm 2.4 Başvuramayacak Olanlar başlığı altında yer alan maddelerden
  herhangi birinin tespit edilmesi durumunda.
 • TKDK’nın her türlü ret ya da destek vermeme kararı, itirazların değerlendirilmesi
 • sonrasında, nihaidir. Projenin sözleşme öncesinde ret edilmesini gerektirecek
 • yukarıda belirtilen gerekçelerden herhangi birinin, sözleşme imzalandıktan
 • sonra anlaşılması anlaşılması halinde TKDK, sözleşmeyi fesih etme hakkına
 • sahiptir.
 • Kurumumuzla önceki çağrılarda sözleşme imzalayıp, 13. Başvuru Çağrı İlanı
 • yayımlandıktan sonra fesih işlemlerini başlatan başvuru sahiplerinin 13. Çağrı
 • kapsamında Kurumumuza yapacakları başvuruları reddedilecektir.
 • Bu kontrol Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi numarası ve yatırım uygulama
 • adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup, herhangi birinin aynı olması durumunda
 • başvuru uygun kabul edilmeyecektir.
 • TKDK tarafından desteklenmek üzere seçilmiş bir projenin gerçek kişi olan başvuru
 • sahibinin vefatı halinde, projeye konu yatırımı gerçekleştirmek üzere başvuran,
 • 4721 sayılı Medeni Kanunun Miras Hükümleri çerçevesinde mirası kabul etmiş,
 • veraset ilamı ve diğer mirasçıların muvafakatini sunan ve IPARD II Programındaki
 • başvuru şartlarını taşıyan bir varisle TKDK’nın uygun görmesi koşuluyla sözleşme
 • imzalanabilir. Söz konusu yatırım için herhangi bir varisle sözleşme imzalanmaması
 • durumunda TKDK’nın yatırıma dair destek kararı iptal olur.
 • .1. SÖZLEŞME IMZALANMASI
 • Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin desteklerden yararlanabilmesi
 • için sözleşme imzalaması önkoşuldur.
 • Projeleri, TKDK tarafından desteklenmek üzere kabul edilen başvuru sahiplerine
 • bildirim yapılır ve hazırlanmış taslak sözleşme kendilerine gönderilir. Sözleşme
 • imzalanması öncesinde hazırlaması gereken belgeler de kendilerine bildirilir.
 • Başvuru sahiplerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün
 • içinde taslak sözleşmeye yazılı olarak itirazda bulunma hakları vardır. Itiraz
 • dilekçeleri TKDK’nın ilgili Il Koordinatörlüğü ya da Merkezine elden, Acele Posta
 • Servisi (APS) ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla sunulabilir. Itiraz posta yoluyla
 • sunulacaksa 10. günün akşamına kadar postaya verilmelidir. Olası itirazlar,
 • TKDK’nın yasal düzenlemeleri ve prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecek, Il
 • Koordinatörlüğü ya da Merkeze sunulmasını takiben 15 iş günü içerisinde karara
 • bağlanacak ve buna göre başvuru sahibine bilgi verilecektir. Ancak, birden fazla
 • birimi ilgilendiren itirazlarda, bu süre 30 iş gününe kadar uzayabilir. Bu durumda
 • iş gününe kadar TKDK tarafından, söz konusu uzama ile ilgili olarak başvuru
  sahibine bir resmi yazı gönderilecektir. Itiraz posta yoluyla sunulursa, TKDK’nın
  değerlendirme süresi itirazın Il Koordinatörlüğü ya da Merkeze ulaşması ile başlar.
  Itiraz ve değerlendirme dönemi bittikten sonra başvuru sahibi sözleşmeyi 5 (beş)
  iş günü içerisinde imzalamak üzere davet edilir.
  “Sözleşme Imzalamaya Davet Mektubu” kendisine ulaştıktan sonra 5 (beş) iş
  günü içerisinde, istenen belgeler ile birlikte, sözleşmesini imzalamaya gelmeyen
  başvuru sahibinin, projesi reddedilmiş sayılır.
  Sözleşme imzalama aşamasında, başvuru sahibinin uygunluk şartları ve başvuru
  paketinde sunmuş olduğu belgelerin geçerliliğinin devam ettiği yeniden kontrol
  edilecektir. Gerekli şartları sağlamayan (uygunluk koşullarını kaybetmiş) başvuru
  sahipleri ile sözleşme imzalanmayacaktır. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi
  borcu ve/veya sosyal güvenlik prim borcu sözleşme aşamasında da bulunmamalıdır.
  Desteklenmek üzere seçildiği halde uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvuru
  sahiplerine/başvurulara ret işlemi yapılır. Bu başvurular için sözleşme imzalanmış
  ise fesih yoluna gidilir.
 • Başvuru sahibi sözleşme imzaladıktan sonra yararlanıcı olarak adlandırılır.
 • Sözleşme imzalamış yararlanıcıların adları, desteklenecek proje adları ve destek
 • tutarları, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Avrupa Topluluğu’nun söz konusu destekler
 • içindeki katkısı TKDK’nın resmi web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanır.
 • Sözleşme Dönemi, iki ana dönemden oluşur:
 • 1) Uygulama Dönemi: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün başlar ve son destek
 • ödemesinin yapıldığı tarihte (fiziki kapanış tarihinde) sona erer.
 • 2) Uygulama Sonrası Dönem: Son destek ödemesinin yapıldığı tarihte başlar ve
 • bu tarihten itibaren 5 (beş) yıl sürer.
 • Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takiben, yararlanıcıyararlanıcı yatırım
 • uygulamasına başlar. Yatırım, başvuru sahibinin taahhüt ettiği ve sözleşmede
 • belirlenmiş süre içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Sözleşme hükümlerinde yer alan hususlar; Kurumun kontrollerinin yanı sıra, Avrupa
 • Komisyonu, Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF), Avrupa Sayıştay’ı, Ulusal
 • Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fon, Denetim Otoritesi ve dış denetçiler tarafından,
 • hem kayıtlar üzerinden hem de yerinde incelemeler ile kontrol edilebilir.
 • Uygulama sonrası dönemde, desteklenen yatırımın amacı doğrultusunda
 • kullanılması ve işletiliyor/sürdürülüyor olması gerekmektedir.
 • 9.2. SÖZLEŞME AŞAMASINDA SUNULACAK TAAHHÜTLER
 • Aşağıda belirtilen taahhütler, sektör/alt-sektör, yatırım türü ve işletmenin yeni
 • ya da mevcut olmasına bağlı olarak TKDK tarafından belirlenir ve sözleşme
 • aşamasında başvuru sahibi tarafından bir taahhütname halinde imzalanır.
 • Yatırımın ulusal ve uluslararası fonlar ile diğer IPA bileşenleri kapsamında
  yardım almadığına ve almayacağına ilişkin taahhüt
 • Başvuru sahibinin, yatırımını son ödemeden sonra 5 yıl süreyle işleteceğine ve
  yatırımında esaslı bir değişiklik yapmayacağına ilişkin taahhüt
 • Başvuru sahibi ve tedarikçiler/yükleniciler arasında herhangi bir çıkar ilişkisi
  olmadığına ilişkin taahhüt
 • TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI60
 • Başvuru sahibinin yatırımın sonunda başvuru yapılan sektör için IPARD
  programında belirtilen kapasite limitlerine uyacağına ilişkin taahhüt
 • Fiyat artışlarında oluşacak farkın başvuru sahibi tarafından karşılanacağına
  dair taahhüt
 • Yenilenebilir enerji yatırımı söz konusu olduğunda, başvuru sahibi tarafından
  yatırımın sonunda “Geçici Kabul Tutanağı” alınacağına dair taahhüt
 • Yatırımının sonunda AB hijyen ve yapısal gereklilikler konularında AB
  standartlarının karşılanacağına ilişkin taahhüt
  Başvuru kabul edilir ise söz konusu taahhütname yatırımın sonunda AB
  standartlarını sağladığına dair Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü / Tarım ve Orman
  İl Müdürlüğünden alınacak belge ile belgelendirilmelidir ve alınan belge son ödeme
  talep paketi ile birlikte İl Koordinatörlüklerine sunulmalıdır.
 • Yeni bir işletme kurulması durumunda, başvuru sahibinin yatırımın sonunda
  “Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alacağına ilişkin taahhüt
 • Onay Belgesi” alacağına ilişkin taahhüt
 • Yeni bir işletme kurulması durumunda, yatırımın sonunda “Hal Kayıt Sistemi”ne
  kayıtlı olacağına ilişkin taahhüt (meyve ve sebze sektörü için, yalnızca kurutma
  ve/veya dondurma yapan işletmeler hariç olmak üzere)
 • Başvuru aşamasında “Işletme Şartlı Onay Belgesi” sunan mevcut işletmenin
  yatırımın sonunda “Işletme Onay Belgesi” alacağına ilişkin taahhüt
 • Yatırımın sonunda işletmede iş güvenliği konusunda AB standartlarının
  karşılanacağına ilişkin taahhüt
  Başvuru sahibi, yatırımının sonunda iş güvenliği konusunda ilgili AB standartlarına uyum için
  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne veya işletme ile sözleşme imzalamış İş Güvenliği Uzmanına
  başvurmalıdır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından atanan personel veya işletme ile
  sözleşme imzalamış İş Güvenliği Uzmanı kontrol listesine göre gerekli kontrolleri yapacak ve
  AB Standartlarının sağlandığı raporu düzenleyecektir.
 • Başvuru sahibinin HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak
  için gerekli yatırımı olması durumunda, yatırımın sonunda ilgili gıda güvenlik
 • Yeni bir işletme kurulması durumunda, başvuru sahibinin “Işletme Şartlı Onay/sistemi sertifikasını alacağına dair taahhüt
 • Başvuru sahibinin yatırım adresinin bağlı bulunduğu ilde başvuru yapılan
  sektör kapsamında başka işletmesi/işletmeleri mevcutsa ve bu işletmelerin
  kapasitesi ile kapasite artırımı/yeni işletme kurulumu yoluyla hedeflediği
  kapasitesinin toplamı sektör için IPARD programında belirtilen kapasite
  sınırını aşıyorsa başvuru sahibinin mevcuttaki diğer işletme/işletmelerini
  kapatacağına ilişkin taahhüt
 • Yatırımın sonunda işletmede çevre koruma konusunda AB standartlarının
  karşılanacağına ilişkin taahhüt
  Başvuru sahibi, yatırımının sonunda çevre koruma konusunda ilgili AB standartların
  sağladığına dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurmalıdır. Çevre
  ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden atanan bir personel, gerekli kontrolleri yapar ve
  koşullar uygun ise AB standartlarının sağlandığına dair rapor düzenler.
 • Yeni bir işletme kurulması durumunda, başvuru sahibinin, yatırımın sonunda
  “Çevre Izin Belgesi” veya “Çevre Izin ve Lisans Belgesi” ya da “Çevre Izin Belgesi
  veya Çevre Izin ve Lisans Belgesi Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Resmi Yazı”
  alacağına ilişkin taahhüt(süt toplama merkezleri ve meyve-sebze sektöründe
  yalnızca soğuk hava deposu içeren yatırımlar hariç)
 • Yatırıma ait satın alımlar TKDK tarafından yayımlanmış olan ilgili “Başvuru
  Çağrı Rehberi” ve “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen “Menşe Kuralı”na uygun
 • olacağına dair taahhüt
 • Buna göre; yatırım çerçevesindeki yapım işleri, makine ekipman ve görünürlük
 • kapsamındaki uygun harcamaların menşei Sözleşme Ek-1 Genel Hükümlerde
 • belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, AB üyesi ülkeler veya AB’ye aday ülkeler
 • veya Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) yararlanıcısı ülkeler veya Avrupa Komşuluk
 • ve Ortaklık Aracı ülkeleri (ENPI) veya Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerine ait
 • olacaktır. Birden fazla ülkenin üretim sürecine dahil olduğu durumlarda, nihai
 • ürünün oluşma aşaması bu ülkelerden birisinde gerçekleştirilmiş olacaktır.
 • Sözleşme kapsamında makine-ekipman harcaması olması durumunda, makine
 • ekipman alımına ilişkin tedarik sözleşmeleri ve faturaların toplamının her ikisinin
 • de Rekabetçi Müzakere Usulü limitinin (100.000 Avro) altında kalması durumunda
 • makine-ekipman uygun harcama kalemlerine ilişkin menşe kuralı aranmaz.
 • Menşe kuralının uygulanmasına ilişkin detaylı bilgiye TKDK web sitesinde (www.
 • tkdk.gov.tr) yayımlanan ÖTP Hazırlama Rehberinden ulaşılabilir
 • Yatırımın sonunda ilgili Kurumlardan alınacak sertifikalar, bu Kurumların kendi
 • kontrol sistemleri ve mevzuatları çerçevesinde düzenlenecek olup, TKDK’nın bu
 • kurumlar tarafından verilecek sertifikalara ilişkin yapılacak kontroller, bunların
 • sonucu ve sertifikalarının düzenlenmesine müdahale hakkı bulunmamaktadır.
 • Bu nedenle bu sertifikaların alınmasından başvuru sahibi sorumlu olup, TKDK
 • olası sorunlar veya sertifikaların alınamaması durumunda hiçbir sorumluk kabul
 • etmeyecektir.
 • 9.3. SÖZLEŞMEYE BAĞLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
 • Tarafların (TKDK ve Yararlanıcı) hak ve yükümlülüklerini içeren maddeler
 • sözleşmede detaylı olarak yer alacaktır. Söz konusu maddelerden bir kısmı
 • aşağıda yer almaktadır:
 • Yararlanıcı, iş planı hazırlama (fizibilite ve teknik proje hazırlığı), statik, mimari
 • elektrik ve mekanik tesisat proje hazırlama ile ilgili Genel Harcamalar hariç olmak
 • üzere yatırımın uygun harcamalar kısmı ile ilgili faaliyetlerine sözleşme tarihinden
 • önce başlamamakla yükümlüdür. Yararlanıcı, bu Genel Harcamalar ile ilgili
 • olanlar hariç olmak üzere sözleşme tarihinden önceki tarihli fatura veya fatura
 • yerine geçen belgeleri ödeme talep paketi içerisinde sunamaz. Yararlanıcı, bu
 • Genel Harcamalar hariç her bir uygun harcama kalemine ait ödemenin sözleşme
 • tarihinden sonra yapıldığını banka dekontuyla kanıtlamakla yükümlüdür. Ilaveten,
 • yararlanıcı bu Genel Harcamalar hariç olmak üzere sözleşme tarihinden önce
 • yatırım faaliyetlerinin uygun harcamalarla ilgili kısmına fiilen başlamamakla
 • yükümlüdür. Diğer bir ifadeyle, sözleşme tarihinden önce uygun yapım işlerine
 • veya uygun makine ekipmanların satın alımına başlanamaz.
 • Yararlanıcı, tedarikçilerin/yüklenicilerin tüm eylemlerinden ve olası kusur, hata
 • ve/veya hilelerinden sorumludur.
 • Yatırım, Sözleşme ve Sözleşmeye bağlı alacaklar, gerçek kişilerdeki ölüm hali
 • dışında üçüncü kişilere devredilemez. Diğer bir ifadeyle, yararlanıcı gerçek kişi
 • ise yatırım, sözleşme ve sözleşmeye bağlı alacakları, ölüm hali dışında, başka
 • herhangi bir gerçek kişiye ya da ortağı kim olursa olsun herhangi bir tüzel
 • kişiliğe devredemez. Aynı şekilde, yararlanıcı tüzel kişilik ise, yatırım, sözleşme
 • ve sözleşmeye bağlı alacakları, herhangi bir gerçek kişiye ya da ortağı kim
 • olursa olsun başka herhangi bir tüzel kişiliğe devredemez. Bu sınırlamalara bir
 • istisna olarak, yararlanıcı gerçek kişi ise Uygulama Sonrası Dönemde yatırım ve
 • sözleşmeyi sözleşmedeki koşullar dâhilinde bir tüzel kişiliğe devredebilir .
 • Devirin TKDK tarafından onaylanmasından sonra, sözleşmede zikredilen esasların
 • ihlali halinde, TKDK sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
 • Yararlanıcının gerçek kişi olması ve sözleşmenin herhangi bir döneminde ölümü
 • halinde, yatırım, devam ettirmek üzere başvuran, 4721 sayılı Medeni Kanun’un
 • Miras Hükümleri çerçevesinde mirası kabul etmiş, veraset ilamı ve diğer
 • mirasçıların muvafakatini sunan varise, ilgili tedbir/sektör/alt-sektörde IPARD
 • uygunluk şartlarını karşılaması ve TKDK’nın onaylaması koşuluyla devredilebilir.
 • Diğer bir ifadeyle, varisin uygunluğu TKDK’nın değerlendirmesine tabidir. Ancak,
 • varisin uygunluğunun değerlendirilmesi sırasında hem ilgili çağrıya hem de IPARD
 • II Programının son (değişmiş) versiyonuna göre uygunluk koşulları dikkate alınır ve
 • mirasçının lehine olan uygulanır. Ilaveten, mesleki yeterlilik ve sıralama kriterleri
 • varis için dikkate alınmaz. Yatırımın devredilmesi halinde TKDK ile ilgili varis
 • arasında bir zeyilname imzalanır. Aksi halde, varsa ödenmiş destek tutarı, ilgili
 • mevzuata göre mirasçılardan geri alınır.
 • Yararlanıcı, yatırım kapsamında uygun harcama olarak edinilmiş taşınır/taşınmaz
 • varlıkların her birini; TKDK lehine sigortalattırmakla yükümlüdür. Sigorta
 • poliçesinde TKDK’nın, destek oranı nispetinde daini mürtehin olduğuna ilişkin
 • bir şerh bulunmalıdır. Yararlanıcı, sigortalattırma işlemini satın alımın ardından
 • yapmak ve poliçeyi Sözleşme Dönemi boyunca her yıl yenilemekle yükümlüdür.
 • Sigorta işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Ödeme Talep Paketi Hazırlama Rehberi’nde
 • yer almaktadır.
 • 9.4. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞIŞIKLIKLER
 • Sözleşmede belli şartlar altında değişikliğe gidilebilir. Sözleşmede hangi
 • değişikliklerin yapılabileceği ve değişiklik yapılma yöntemi Sözleşmenin Ek-1
 • Genel Hükümlerinde ve TKDK web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan
 • ve Sözleşmenin Özel Hükümler Madde 1.2’sinde belirtilen Zeyilname Işlemleri
 • Rehberi nde detaylı olarak açıklanmaktadır. Yararlanıcı, yatırımın uygulanması ile
 • ilgili değişiklik yapmak istiyorsa, değişiklik talebini TKDK’ya yazılı olarak bildirmek
 • ve TKDK’nın onayını almakla yükümlüdür.
 • TKDK ile sözleşme imzalamış olan yararlanıcı, yapacağı sözleşme değişikliği
 • talepleri hakkında, Kurumun aldığı ve alacağı kararları kabul etmiş sayılır.
 • Yatırımlarla ilgili olarak bir taksit dönemi için üç defadan fazla değişiklik talebi
 • sunulması halinde TKDK bu talepleri değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.
 • Yatırımlar ile ilgili olmayan, Yararlanıcıya ait bilgilere dair değişiklik talepleri ise bu
 • sınırlama dışındadır.
 • Değişiklik taleplerinin, yatırımın sürdürülebilirliği üzerinde herhangi bir olumsuz
 • etkisi olmamalıdır. TKDK, Sözleşmede değişiklik taleplerini reddetme ve/veya
 • talepleri değerlendirme sonunda yatırımın toplam tahmini uygun harcama tutarını
 • ve maksimum tahmini destek tutarını düşürme ve farklı tarihlerde sunulmuş
 • talepler için birleştirilmiş zeyilname düzenleme hakkına sahiptir.
 • TKDK her bir değişiklik talebini uygun bulup bulmadığını yararlanıcıya bildirir..
 • Sözleşmede; Yatırımın amacı ve uygulama yeri (yatırımın uygulama yeri istisnaları
 • için bkz. Zeyilname Işlemleri Rehberi) ile ilgili değişiklikler yapılamaz. Sözleşme
 • değişikliği sırasında maksimum uygun harcama tutarı ve herhangi bir uygun
 • harcama kaleminin tutarı arttırılamaz.
 • Yararlanıcılar, Sözleşmenin Genel Hükümler kısmı ile ilgili olarak değişiklik talebi
 • sunamaz.
 • Her bir taksitin ve yatırımın toplam uygulama süresi, ilgili başvuru çağrı ilanı ve
 • başvuru sahibinin, başvuru formundaki tercihine göre belirlenerek sözleşmeye
 • yazılır. Bu süreler, sözleşmeden sonra, yararlanıcı tarafından sunulan gerekçenin
 • TKDK tarafından makul bulunması halinde uzatılabilir. TKDK’nın süre uzatma
 • talebini kabul ya da ret hakkı saklıdır. Süre uzatma talebi olduğunda, sözleşme
 • değişikliği aşamasında, (varsa) kira sözleşmesi kontrol edilecektir. Kira
 • sözleşmesinin, uygulama sonrası dönemin uzatılmış bitiş tarihinden önce
 • sonlanma riski var ise yararlanıcıdan yeni kira sözleşmesi istenecektir.
 • Yatırımın uygun harcamalarına finansman sağlayan ve Kredi Niyet Mektubu
 • başvuru sırasında TKDK’ya sunulan Banka/Finans kuruluşlarına ait hesap
 • numaralarının değişikliğine, TKDK tarafından onay verilmeyebilir.
 • TKDK yararlanıcının yatırımla ilgili zeyilname taleplerini kabul etmeyebilir. Bu
 • nedenle, başvuru sahiplerinin projelerindeki yapım işi pozlarını, diğer harcama
 • kalemlerini, yüklenici/tedarikçilerini, teknik çizimleri, yatırım uygulama sürelerini ve
 • taksit sayılarını, değişiklik gerekmeyecek nitelikte planlamaları menfaatlerinedir.
 • Yararlanıcının yanında TKDK da gerekli gördüğü durumlarda sözleşmede değişiklik
 • talep edebilir.
 • 9.5. NIHAI DESTEK TUTARI
 • Başvuru formunda talep edilen bütçeye dayanarak TKDK tarafından yapılacak
 • değerlendirme sonucu uygun görülen destek tutarı sözleşmede belirtilir.
 • Sözleşmede yer alan destek tutarı tavan niteliğinde olup; fiili gerçekleşmeler
 • ve tahakkuklar sonrasında nihai destek tutarı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle
 • nihai ödeme miktarı, başvuru sahibi tarafından sunulan gerekli dokümanların
 • değerlendirilmesi ve TKDK’ya sunulan ödeme talep paketinde yer alan
 • harcamaların yerinde kontrolleri neticesinde belirlenecektir.
 • TKDK tarafından aksine bir düzenleme yapılmadıkça nihai destek tutarı,
 • sözleşmede belirtilen tutardan fazla olamaz.
 • 10.1. ÖDEME TALEBI, ÖDEME ÖNCESI YERINDE KONTROLLER
 • VE ÖDEME
 • Ödeme Talebi Nasıl Yapılır?
 • Ödemeler yararlanıcı tarafından hazırlanan Ödeme Talep Paketlerine göre
 • yapılacaktır. Yararlanıcı hazırlamış olduğu ödeme talep paketi ile Kurum’dan
 • ödeme talebinde bulunur. Sözleşmenin ilgili hükmü uyarınca, yararlanıcı her bir
 • taksit için TKDK’ya, Ödeme Talep Paketi’ni uygun ve tam bir şekilde sunmakla
 • yükümlüdür.
 • Ödeme Talep Paketi (ÖTP) Nedir?
 • Tamamlanan taksitin ödeme talebini yapmak üzere yararlanıcı tarafından
 • hazırlanan pakettir.
 • ÖTP’nin Içeriği
 • Ödeme talep paketinin hazırlanması ve içeriği hakkındaki detaylı bilgi, TKDK
 • tarafından (www.tkdk.gov.tr ) web sitesinde yayınlanan ‘’ Ödeme Talep Paketi
 • Hazırlama Rehberi’’nde verilmiştir. Yararlanıcı Ödeme Talep Paketi hazırlama
 • aşamasında, bu rehberi dikkate alarak Ödeme Talep Paketi’ni hazırlamalıdır.
 • Ödeme Talep Paketi’nin içeriği her bir sektör ve taksite göre farklı özellikler arz
 • eder. Aynı sektör ve taksit seviyesinde bile, farklı yatırım kalemleri için farklı
 • Ödeme Talep Paketi içeriği gerekebilir. Yararlanıcı bir (1)adet orjinal ÖTP’yi Il
 • Koordinatörlüğü’ne sunar.
 • Ödeme Talep Paketi’nin Il Koordinatörlüğü’ne Teslim Tarihi
 • Yararlanıcının ÖTP’yi teslim etmesi gereken tarih sözleşmede belirtilmektedir.
 • Yatırımın öngörülenden önceki bir tarihte tamamlanması ve ödeme talebi için
 • gerekli belgelerin temin edilmiş olması şartıyla, yararlanıcı ÖTP’yi sözleşmede
 • belirtilen tarihten daha önce teslim edebilmek için ilgili Il Koordinatörlüğü’ne
 • başvurmalıdır.
 • ÖTP Teslim Etmeye Yetkili Kişiler
 • Ödeme Talep Paketi’ni teslim etmeye yetkili kişiler:
 • Gerçek Kişilerde; yararlanıcının kendisi veya noter onaylı vekalet belgesine sahip
 • vekili,
 • Tüzel Kişilerde; tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi veya kendisinin
 • bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişinin
 • noter aracılığıyla vekalet verdiği kişi tarafından ilgili TKDK Il Koordinatörlüğü’ne
 • teslim edilir.
 • DİKKAT! Ödeme talep paketinin hazırlanması ve içeriği hakkındaki detaylı bilgi,
 • TKDK tarafından (www.tkdk.gov.tr ) web sitesinde yayınlanan ‘’ Ödeme Talep
 • Paketi Hazırlama Rehberi’’nde verilmiştir. Faydalanıcı/Yararlanıcı Ödeme Talep
 • Paketi hazırlama aşamasında, bu rehberi dikkate alarak Ödeme Talep Paketi’ni
 • hazırlamalıdır.
 • Avans Ödemesi
 • Yararlanıcının talebi üzerine ve TKDK tarafından gerçekleştirilecek kontrollerin
 • sonucuna göre, yararlanıcı ile TKDK arasında imzalanan Sözleşme’de yer alan kamu
 • katkısının azami %50’sine kadar yararlanıcıya avans ödemesi gerçekleştirilebilir.
 • Yararlanıcının avans ödemesinden faydalanabilmesi için Sözleşme imzalanmasının
 • ardından 3 ay içerisinde, “kesin ve en az 30 ay süreli Banka Teminat Mektubu
 • veya Kefalet Senedi” ve istenen diğer belgeler ile birlikte Sözleşme imzalanan Il
 • Koordinatörlüğüne başvurması gerekir. Teminat Mektubunun / Kefalet Senedinin
 • tutarı en az avans talep edilen tutarın %110’u kadar olmalıdır. Teminat Mektubu /
 • Kefalet Senedi bulunmayan avans talepleri kabul edilmez.
 • Kontroller sonrasında avans ödemesinin gerçekleştirilmesi durumunda, ilk
 • ödeme talebi sonucunda tahakkuk ettirilecek tutardan, avans ödeme tutarı
 • mahsup edilir. Bu ödeme talebine dair tutar yeterli değil ise kalan miktar sırasıyla
 • diğer ödeme taleplerinin tahakkukundan mahsup edilir.
 • Yararlanıcının, almış olduğu avansı iade etmek istemesi veya kendi isteğiyle ya
 • da TKDK tarafından sözleşmesinin feshedilmesi durumunda avansın toptan
 • geri alımında, avans ödemesinin yapıldığı tarihten başlayarak kanuni faiz işletilir
 • ve avans kanuni faiziyle birlikte tahsil edilir. Yararlanıcının ödemeyi yapmaması
 • durumunda teminat mektubu/kefalet senedi TKDK tarafından nakde çevrilir.
 • Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller
 • Ödeme Öncesi Yerinde Kontroller yararlanıcının sözleşmesinde yer alan
 • yükümlülüklerini ve Ödeme Talep Paketinde yer alan yatırım ve harcamaların
 • gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini kontrol etmek için Il Koordinatörlüğünde ve/
 • veya Tahakkuk Koordinatörlüğünde görevli yerinde kontrol uzmanları tarafından
 • yapılır.
 • TKDK, ödeme öncesi yerinde kontrolleri sözleşmenin imzalanma tarihinden
 • yararlanıcıya son ödemenin yapıldığı tarihe kadar gerekli gördüğü her aşamada
 • bildirimli veya bildirimsiz olarak gerçekleştirebilir.
 • Yararlanıcı gerçek kişi ise kendisi veya noter onaylı vekâlet belgesine sahip
 • vekili, yararlanıcı tüzel kişi ise tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama yetkili kişi
 • veya kendisinin bulunmadığı durumda tüzel kişiliği yasal olarak temsil ve ilzama
 • yetkili kişinin noter aracılığıyla vekâlet verdiği kişi yerinde kontrol esnasında
 • yatırımın uygulama adresinde bulunmalıdır. Sözleşmeye göre yararlanıcı harcama
 • kalemlerine ait tutmak zorunda olduğu bilgi, belge ve muhasebe kayıtlarını,
 • IPARD uygunluk kriterleri için destekleyici belgeleri yerinde kontrol sırasında
 • bulundurmak, istenildiğinde göstermek zorundadır.
 • Yararlanıcı tarafından yapılan yatırım ve harcamalar, sözleşme ve eklerine, ÖTP’
 • deki tüm belge, sertifika ve beyanlar ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, yararlanıcı
 • tarafından satın alınan bir makinenin markası, modeli, teknik özellikleri, menşe
 • ülkesi ve fabrika seri numarası ÖTP’ deki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.
 • Yararlanıcı sözleşmenin sonuna kadar sözleşmesinde zeyilname yapmadan
 • yatırımında tadilat yapamaz, yatırımını sözleşmede belirtilen amacı dışında
 • kullanamaz.
 • Yapım Işlerinin Yerinde Kontrolü
 • Yararlanıcı, Sözleşmede bulunan uygun ve uygun olmayan harcamalarda yer
 • alan yapım işlerini sözleşmenin eki olan teknik projelerdeki ölçülere ve teknik
 • özelliklere uygun olarak gerçekleştirmek zorundadır. Yerinde kontrol uzmanları
 • tüm yapım işlerinin ölçülerini, miktarlarını, teknik özelliklerini sözleşme ve eklerine
 • ve yararlanıcının ÖTP’ de sunmuş olduğu bilgilere göre kontrol eder.
 • Yararlanıcı, yapım işleri ile ilgili müteahhit firmanın şantiye defteri, ataşman
 • defteri ve yeşil defteri uygun olarak tutmasını sağlamakla yükümlüdür. Yararlanıcı,
 • müteahhit firmanın bu defterleri tutarken projesinde yer alan ve Sözleşme Ek-2’de
 • belirtilecek olan uygun harcamaların ve uygun olmayan harcamaların kayıtlarını
 • ayrı yerlerde göstermesini sağlamakla yükümlüdür. Ödeme talep paketi ile bu
 • defterlerin aslı veya noter onaylı örneği istenecektir.
 • Yatırım aşağıda belirtilen yapım aşamalarını ve/veya harcamaları içeriyorsa, TKDK,
 • ara dönem yerinde kontroller yapma hakkına sahiptir. Yararlanıcı aşağıdaki yapım
 • aşamalarını ve/veya harcamaları gerçekleştirmeyi planladığı tarihten en az 3 gün
 • önce Il Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdür:
 • a) Kazı, dolgu, blokaj işleri
 • b) Temel kalıp, donatı ve beton işleri
 • c) Kat kalıp, donatı ve beton işleri
 • d) Elektrik ve Mekanik Tesisat Işleri kurulumu sırasında
 • e) Bina yalıtım ve duvar işleri
 • f) Çatı ve çatı izolasyon işleri
 • Yapım işlerinde kullanılan inşaat malzemeleri kesinlikle ikinci el olmamalıdır.
 • Yararlanıcı, yapım işlerinin kontrolü için Il Koordinatörlüğü tarafından ara dönem
 • yerinde kontrol yapılması sırasında müteahhit firma adına yapım işlerinden
 • sorumlu olan teknik mesulün kontrole eşlik etmesini sağlayacaktır.
 • Makine ve Ekipmanların Yerinde Kontrolü
 • Sözleşme ve eklerindeki uygun harcama ve uygun harcama olmayan makine ve
 • ekipmanların marka, model, teknik özellik, menşe ülke ve fabrika seri numarası
 • vb. bilgileri ÖTP’ de sunulan belgelerle uyumlu olmalı, sözleşmenin eki olan makine
 • yerleşim planına göre kurulmuş olmalı, çalışabilir durumda olmalı ve projesinde
 • belirtilen amaca uygun olarak kullanılmalıdır.
 • Alınan makine ve ekipmanlar kesinlikle ikinci el olmamalıdır.
 • Makine üzerinde marka, model, teknik özellik, menşe ülkesi ve fabrika seri
 • numarası bilgilerini içeren bir etiket kesinlikle bulunmalıdır. Bu etiket, makinenin
 • kurulumundan sonra kolayca kontrol edilebilir olmalı ve sözleşmenin sonuna
 • kadar makine üzerinde bulunmalıdır.
 • Yatırım makine-ekipman alımını içeriyorsa, TKDK ara dönem yerinde kontrol
 • gerçekleştirme hakkına sahiptir. Yararlanıcı Il Koordinatörlüğü tarafından
 • kendisine resmi yazı ile bildirilen makine-ekipmanların kurulumu için planlanan
 • tarihi 3 gün önce Il Koordinatörlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 • Görünürlük Faaliyetlerinin Yerinde Kontrolü
 • Görünürlük faaliyetleri, Görünürlük Rehberi’ne göre yürütülmelidir. Yararlanıcı
 • “Görünürlük Rehberi”nde belirtilen şartları sağlamalıdır.
 • Görünürlük için yapılacak pano, yatırımın 1.ödeme talep paketi teslim tarihinden
 • önce yatırım alanında rahatlıkla görülebilecek bir yere yerleştirilmiş olmalı ve
 • yatırımın mali kapanışı gerçekleşene kadar yerinde kalmalıdır.
 • Muhasebe Kayıtlarının ve Diğer Belgelerin Yerinde Kontrolü
 • TKDK yararlanıcının resmi kayıtlarını (muhasebe kayıtları, inşaat defterleri,
 • belgeler, sertifikalar vb.) denetleme hakkına sahiptir. Vergi dairesine sunulmuş
 • güncel bilanço olmaması halinde, yararlanıcının muhasebecisi tarafından
 • hazırlanmış, imzalanmış ve mühürlenmiş dönemlere göre bilanço, mizan,
 • dönemlere göre gelir tablosu, işletme hesap özeti, müstahsil makbuzları,
 • gibi, muhasebe evrakları yerinde kontrol süresince yerinde kontrol uzmanına
 • sunulmalıdır. TKDK yararlanıcının tabi olduğu vergi sınıfına göre resmi muhasebe
 • kayıtları üzerinden yararlanıcının mali sürdürülebilirliğinin analizini yapar. Yapılan
 • mali inceleme sonucu yararlanıcının mali sürdürülebilirliğini koruyamadığının
 • tespit edilmesi durumunda, TKDK sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme,
 • yararlanıcıya daha önce yapılmış bir ödeme var ise ödemeyi geri alma hakkına
 • sahiptir.
 • Ödeme
 • Ödeme talep paketinin Il Koordinatörlüğüne teslim edilmesinden sonra,
  Kurumun iç prosedürünün tamamlanması ardından sözleşmeye göre tahakkuk
  eden miktar üzerinden defaten yapılır.
 • TKDK yararlanıcının tedarikçilerine hiç bir şekilde ödeme ya da para transferi
 • yapmayacaktır.
 • Ödemeler sadece yararlanıcının banka hesabına yapılacaktır. Nakit veya
  herhangi diğer bir ödeme şekli mümkün değildir.
  10.2. UYGULAMA SONRASI YERINDE KONTROLLER
 • Uygulama sonrası yerinde kontrolün amacı; fiziki kapanışı (son ödemesi)
  yapılmış projelerin; TKDK ve yararlanıcı arasında imzalanan Sözleşme ve
  eklerindeki şartların devam edip etmediğini kontrol etmektir.
 • Yararlanıcı, proje uygulamasına dair kayıtlarla birlikte ilgili hesapları doğru
  ve düzenli olarak tutmak ve bunları projesinin tamamlanmasından itibaren
  en az 5 (beş) yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Uygulama sonrası yerinde
  kontrollerde, yararlanıcının muhasebecisi her türlü bilgi paylaşımına açık
  olmalıdır. Ayrıca basit usül ve tevkifata tabi yararlanıcılar için bu dönemde
  yatırımdaki uygun harcama kalemlerin tümünün hala üstüne kayıtlı olduğunu
  gösterir muhasebeci ve kendi onaylı bir duran varlık listesi istenmektedir.
 • Yararlanıcı, beş yıllık süre içinde her yıl, sigorta poliçesini Il Koordinatörlüğü’ne
  sunacaktır. TKDK, 5 yıllık süre içerisinde farklı zamanlarda desteklenen
  projenin yerinde kontrollerini gerçekleştirir.
 • Işletmenin başvuru yapılan sektör/alt-sektör için IPARD Programında belirtilen
  kapasite kriterine uygunluğu kapsamındaki değerlendirme sonucunda; başvuru
  sahibinin diğer işletme/işletmelerini kapatacağını bildirmesi ve taahhüdünü
  vermesi durumunda, kapatılacağı beyan edilen işletmelerin uygulama sonrası
  dönem içinde aynı alt sektörde faaliyet göstermeye başladığı tespit edilir ise,
  geri alım süreci başlatılır.
  10.3. YÜKÜMLÜLÜKLERIN YERINE GETIRILEMEMESI
  Yararlanıcının yatırımı sözleşmede taahhüt ettiği ve üzerinde mutabık kalındığı
  şekilde uygulamaması halinde, TKDK
 • Ödemeleri durdurma ve/veya sözleşmeyi feshetme,
 • Destek tutarını azaltma
 • Ödenen tutarların yasal faizi ile birlikte tamamen geri ödenmesi için geri alım
  prosedürünü başlatma hakkını saklı tutar.
  Yukarıda belirtilen durumlarda başvuru sahibi hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul
  eder.
 • Başvuru sahibi/yararlanıcı, IPARD Programı çerçevesinde, yatırımın uygulama
 • öncesi ve uygulama sonrası yerinde kontrolünün yapılmasına izin vermekle
 • yükümlü gerçek ya da tüzel kişidir.
 • 11.1. KONTROL EDILEN KIŞININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
 • Kontrol Edilen Kişinin Hakları
 • Kontrol edilen, aşağıda belirtilen haklara sahiptir:
 • a) Yerinde kontrol uzmanlarından (YKU) “Yerinde Kontrol Görevlendirme ve Yetki
 • Belgeleri”ni sunmalarını istemek.
 • b) YKU’lardan gerçekleştirilen kontrole ilişkin “Yerinde Kontroller Için Kontrol
 • Listesi”nin Yerinde Kontrol özet sayfasının bir nüshasını istemek.
 • c) Yerinde kontroller ile ilgili varsa şikâyetlerini bildirmek.
 • d) Kendisinin katılamadığı durumda, yerine yerinde kontroller sırasında hazır
 • bulunmak üzere noter onaylı vekâlet belgesine sahip vekil tayin etmek.
 • e) Yerinde kontrol bulguları ile ilgili varsa, itirazda bulunmak.
 • Kontrol edilen kişiler ve çalışanları, sadece yapacakları işbirliği güvenliklerini
 • tehlikeye soktuğunda veya kendilerini herhangi bir yönetmeliği, kanunu ihlal
 • etme riskini ortaya çıkardığında ya da kanunda belirtilen gizlilik taahhüdünü ihlal
 • etmelerine yol açabilecek durumlarda, etkili işbirliği sağlamaktan muaf tutulurlar.
 • Yararlanıcı, transfer tebligatı ile birlikte kendisine ulaşan kesintiler tablosunun
 • yapım işleri için detayını “Yararlanıcı Bilgilendirme Dokümanı”ndan görebilir.
 • Itirazlar bu tablo incelenerek hangi poza ve miktara itiraz edildiğini gösterecek
 • detayda olmalı ve destekleyici doküman, fotoğraf vs. ile kanıtlanmalıdır.
 • Kontrol Edilen Kişinin Yükümlülükleri
 • a) Kontrolün gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulları sağlamak (güvenlik
 • tedbirlerini almak vb.), kontrol sırasında bulunmak ya da noter onaylı vekâlet
 • belgesine sahip vekilini bulundurmak, kontrolün işleyişini tehlikeye atabilecek
 • her türlü davranıştan kaçınmak.
 • b) YKU’lara kontrol edilen yer ve ekipman ile ilgili güvenlik düzenlemeleri hakkında
 • bilgi vermek.
 • c) Istendiği takdirde, proje kapsamında yapılan kontrollerle ilgili her türlü bilgi ve
 • belgeyi YKU’lara sunmak.
 • d) Yerinde kontrol ekibinin; araziye, ilgili her türlü uygulama binasına ve
 • bölümlerine, yer ve araçlar ile hesap dokümanlarına, kayıtlara, bilgilere ve
 • iletişim araçlarına ya da diğer aletlere erişimine izin vermek. Bu yükümlülük,
 • kontrol edilen kişi tarafından her türlü iş etkinliği için kullanılan, ilgili yerlerdeki
 • belgeler için de geçerlidir.
 • Yararlanıcı, proje uygulama süresi ve takip eden 5 (beş) yıllık uygulama sonrası
 • dönem boyunca kendisine sağlanmış taşınır ve taşınmazları sözleşme amaç ve
 • kapsamına uygun şekilde aktif olarak kullanmakla, ayrıca ilgili taşınırların ve
 • taşınmazların mülkiyetini ve kullanım amacını değiştirmemekle yükümlüdür. Söz
 • konusu taşınır taşınmazlar yukarıda belirtilen süre içerisinde proje uygulama
 • adresinde kalacaktır.
 • 11.2. TKDK’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
 • YKU’lar yerinde kontrolleri gerçekleştiren TKDK’nın çalışanlarıdır.
 • TKDK Yerinde Kontrol Uzmanlarının Yetkileri
 • a) Proje ile ilgili; araziye, her türlü uygulama binasına ve bölümlerine, yer ve
 • araçlara başvuru sahibi/yararlanıcı ile birlikte girmek.
 • b) Araziye, ilgili her türlü uygulama binasına ve bölümlerine, yer ve araçlar ile
 • hesap dokümanlarına, kayıtlara, bilgilere ve iletişim araçlarına ya da diğer
 • aletlere erişmek. Bu hak kontrol edilen kişi tarafından her türlü iş etkinliği için
 • kullanılan, ilgili yerlerdeki belgeler için de geçerlidir.
 • c) Başvuru sahibinden/yararlanıcıdan kontrol için gerekli dokümanları, örnekleri,
 • materyalleri, teknolojileri ve alet ekipmanları istemek.
 • d) Tespit edilen eksikliklerin nedenleri de dâhil olmak üzere her türlü açıklama ve
 • bilginin sunulmasını istemek.
 • e) Kontroller sırasında elde ettiği bulguları ve deneyimleri desteklemek/
 • doğrulamak/kanıtlamak için her türlü araçtan yararlanmak.
 • f) Başvuru sahibi/yararlanıcı ve çalışanlarından kontrolü tehlikeye atabilecek her
 • türlü davranıştan kaçınmalarını istemek.
 • g) Çıkar çatışması, yakınlık/akrabalık, husumet, hava ve yol koşulları, güvenlik
 • (terör, vb.), başvuru sahibinin/yararlanıcının veya vekilinin yatırım adresinde
 • bulunmaması gibi engelleyici durumlar söz konusu olduğunda yerinde kontrol
 • yapmamak.
 • TKDK Yerinde Kontrol Uzmanlarının Yükümlülükleri
 • a) Yerinde kontrol aktiviteleri ile ilgili Ulusal ve AB mevzuatlarını uygulamak.
 • b) Kontrol edilen kişilerin yasalarla korunan haklarına ve haklı menfaatlerine
 • saygı göstermek.
 • TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI74
 • c) Her kontrolden önce Il Koordinatörlükleri ya da TKDK Merkezi tarafından
 • verilmiş olan “Yerinde Kontrol Görevlendirme ve Yetki Belgesi”ni başvuru
 • sahibine/yararlanıcıya sunmak.
 • d) Kontrol edilen kişinin mülkündeki güvenlik düzenlemelerine uygun hareket
 • etmek. Kontrolün yapılamayacağı bir durum ortaya çıktığında kontrolü
 • gerçekleştirmemek.
 • e) Projenin başlamasına ilişkin bazı bilgileri gizli tutmak; bununla birlikte, bu
 • hüküm bazı bilgileri özel düzenlemelere göre rapor etme yükümlülüğünü
 • etkilemez.
 • f) Kontrol edilen yer ile ilgili elde edilen bulgu ve deneyimleri desteklemek/
 • doğrulamak/kanıtlamak için her türlü araçtan yararlanmak.
 • g) Dokümanları hırsızlığa, nitelik bozulmasına ya da değiştirilmeye karşı güvence
 • altına almak.
 • h) Kontrol edeceği kişiler ile çıkar çatışması, yakınlık/akrabalık, husumet
 • durumunun olması vb. gibi durumlarda yerlerine başka bir uzmanın
 • görevlendirilmesini ve yerinde kontrol planının da buna göre yeniden
 • düzenlenmesini sağlamak üzere konuyu Il Koordinatörlüğünde YKBA’ya,
 • Merkezde KYKU’ya bildirmek.
 • i) Yerinde kontrole bildirim yapılarak gidilecekse başvuru sahibini/yararlanıcıyı
 • yerinde kontrolün tarih ve saati hakkında bilgilendirmek
 • j) Yerinde Kontrol Özet sayfasının bir nüshasını yerinde kontrolün sonunda
 • başvuru sahibi/yararlanıcıya vermek.
 • Yerinde kontrol özeti kısmında yer alan yerinde kontrol bulguları yerinde kontrol
 • sonucunun pozitif veya negatif olması ile ilgili değildir, sadece bulguları başvuru
 • sahibi/yararlanıcı ile paylaşmayı amaçlar. Son rapor ofiste değerlendirmenin
 • tamamlanması sonucunda oluşturulacaktır.
 • IPARD Programı kapsamında destek almak amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin
 • hazırlanacak projelerde; “Sağlam Mali Yönetim Prensiplerine” uyulması, AB ve
 • ulusal kaynakların uygun ve etkin kullanılması, yatırım kapsamında planlanan tüm
 • satın alımların ve yatırımın bütçelendirilmesi aşamasında gerçekleştirilecek tüm
 • faaliyetlerin bu çerçevede gerçekçi, hesap verilebilir gerekçelere dayandırılması
 • esastır. Ayrıca özellikle bütçelendirme aşamasında Sağlam Mali Yönetim
 • Prensiplerine uyumun yanında, adi rekabet, fırsat eşitliği ve şeffaflık gibi hususlar
 • da göz önüne alınmalı ve satın alımlar ile ilgili faaliyetler piyasa koşullarına uygun
 • olmalıdır.
 • Yapılacak yatırımlar ile ilgili hazırlanacak projeler ve iş planları, IPARD Programının
 • genel amaçları, yatırım yapılacak tedbirin özel amaçları ve yatırım yapılacak
 • sektörün gereklilikleri doğrultusunda özgün olmalı, benzer ve kopya projelerden
 • kaçınılmalıdır.
 • Yatırım bütçelendirilmesi aşamasında; AB ve Ulusal kaynakların uygun ve
 • etkin kullanımın olumsuz etkileyecek, IPARD programı ve yatırımın amaçlarını
 • zedeleyecek manipülasyonların veya bu yönde yapılan girişimlerim bir parçası
 • olunmamalıdır. Bu çerçevede yatırımın bütçelendirilmesi aşamasında, teklif
 • daveti gönderilecek ve seçilecek tedarikçilerin/yüklenicilerin belirlenmesinde bu
 • girişimlere karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Başvuru sahipleri, IPARD Programı kapsamında yapacakları yatırımlarda, gerek
 • projelerin hazırlığı ve bütçelendirilmesinde, gerekse yatırımın uygulama dönemi
 • ve sonrasında yapacakları faaliyetlerde; yukarıda belirtilen hususlara uymalı, bu
 • hususları zedeleyecek kasıtlı girişimler ve manipülasyonlardan kaçınmalıdırlar.
 • TKDK tarafından yapılacak değerlendirmelerde, yatırımların, IPARD programında
 • belirtilen amaç ve uygunluk kriterlerini karşılamasının yanında, sağlam mali
 • yönetim prensiplerine uygunluğu ve özgünlüğü kontrol edilecektir. TKDK bu
 • hususları zedeleyecek, AB ve ulusal kaynakların etkinliğin olumsuz etkileyecek
 • yönlendirmeler veya bu yönde yapılacak girişimlerin önlenmesine yönelik tedbirler
 • alacaktır. Bu kapsamda özellikle; hazırlanan projelerin özgünlüğü, destek
 • kapsamında satın alınması planlanan harcama kalemlerinin gerekçeleri, nasıl ve
 • nereden temin edilecekleri ile ilgili konular detaylı olarak incelenecektir.
 • Yapılacak kontrol ve incelemeler sonucunda, yukarıda bahsedilen hususları
 • zedeleyecek kasıtlı girişim ve faaliyetler tespit edildiği takdirde, TKDK bu
 • başvuruları reddetme, başvuru sahipleri hakkında yasal işlem başlatma
 • hakkına sahiptir. Başvuru sahipleri; gerek projelerini hazırlama, yatırımlarını
 • bütçelendirme, hizmet alacağı danışman firmaları ve tedarikçileri/yüklenicileri
 • belirleme, tekliflerini alma aşamasında, gerekse TKDK ile sözleşme imzalama
 • sonrası yatırımın uygulama ve faaliyet döneminde yapacakları faaliyetlerinde bu
 • hususlara dikkat etmelidir.
 • Başvuru sahipleri, projenin hazırlanma ve uygulanmasından doğrudan sorumlu
 • olup, TKDK’nın tek muhatabıdır. Başvuru çağrısı boyunca tüm resmi açıklamalar ve
 • talep edilen bilgiler TKDK tarafından sağlanacaktır. Bu kapsamda, TKDK internet
 • adresinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanmayan veya TKDK tarafından hazırlanan
 • rehberlerde yer almayan hiç bir bilgi başvuru sahipleri ve TKDK için bağlayıcı
 • nitelik taşımamaktadır.
 • Başvuru sahipleri yapacakları yatırımlarda, bu rehberde yer alan koşul ve kurallara
 • uymalı, projenin hazırlığı ve bütçelendirilmesinde; usulsüzlük ve dolandırıcılık
 • kapsamına giren faaliyetlerden kaçınmalıdırlar. Bu rehberde belirtilen hususlar,
 • IPARD programı kapsamında destek amacıyla sunulacak başvurular ve başvuru
 • sahipleri için bağlayıcı nitelik taşımakta olup, bu rehberde belirtilen hususlara
 • uyulmaması durumunda, değerlendirme sonucuna göre TKDK bu başvuruları
 • reddetme, başvuru sahipleri hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
 • IPA Çerçeve Anlaşmasının 51/5. Maddesine göre; aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
 • Hata; IPARD II yararlanıcısı veya IPARD II yardım alıcısı tarafından kasıt olmadan
 • işlenen yazım hataları ve teknik hatalar anlamına gelir.
 • Usulsüzlük; mali hususlardan sorumlu bir şahsın, Birlik genel bütçesine
 • gerekçesiz bir harcama kalemini eklemek suretiyle Birlik genel bütçesine zarar
 • veren veya verebilecek bir fiil ya da ihmalinden kaynaklanan, geçerli kuralların ve
 • sözleşmelerin herhangi bir hükmünün ihlali anlamına gelir.
 • Dolandırıcılık; Birliğin genel bütçesinden veya Avrupa Birliği tarafından veya Birlik
 • namına yönetilen bütçelerden fonların hatalı tahsis edilmesi veya gerekçesiz
 • serbest bırakılmaması sonucunu doğuran sahte, gerçek dışı veya eksik ifadelerin
 • veya belgelerin kullanılmasıyla ya da sunulması; aynı etkiyi doğuracak belirli bir
 • yükümlülüğün ihlal edilmesi suretiyle bilginin gizlenmesi; bu tür fonların verilme
 • amaçları dışında başka amaçlara yönelik olarak yanlış kullanılması ile ilgili olarak
 • yapılan tüm kasıtlı eylem veya ihmaller anlamına gelmektedir.
 • Aktif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin Birliğin mali çıkarlarına zarar verecek veya
 • zarar verme potansiyeli taşıyacak şekilde görevini kötüye kullanma veya görevin
 • gereklerini yerine getirmekten kaçınacak şekilde davranması için, doğrudan ya da
 • bir aracı vasıtasıyla bu görevliye veya bu görevli namına üçüncü bir kişiye menfaat
 • sağlamaya veya menfaat sağlama vaadine yönelik kasti hareketi ifade eder.
 • Pasif yolsuzluk, bir kamu görevlisinin, Birliğin mali çıkarlarına zarar verecek veya
 • zarar verme potansiyeli taşıyacak şekilde görevini kötüye kullanmak veya görevinin
 • gereklerini yerine getirmekten kaçınacak şekilde davranmak için, doğrudan veya
 • bir aracı vasıtasıyla kendisi veya bir üçüncü kişi için kasti olarak menfaat temin
 • veya talep etmesi ya da menfaat sağlama vaadini kabul etmesidir. Bu maddedeki
 • tanımlar Türk Ceza Kanuna yeni suç türleri eklenmesi veya kanundaki suç türlerinin
 • değiştirilmesi şeklinde yorumlanmamalıdır.
 • Usulsüzlük Yönetimi ulusal bütçe açısından da uygulanır.
 • Bütün usulsüzlükler dolandırıcılık değildir; ancak bütün dolandırıcılıklar
 • usulsüzlüktür.
 • Usulsüzlük ya da dolandırıcılık şüphesi olan durumlarda TKDK vakayı değerlendirir
 • ve ödeme işlemlerini durdurabilir.
 • Usulsüzlüğün sonuçları ve yaptırımları şüpheli dolandırıcılık ve dolandırıcılığın
 • sonuç ve yaptırımlarından farklıdır. Usulsüzlüğün kapsamına göre, usulsüzlüğün
 • türü ve projeye etkisi, sonuçları ve yaptırımları değişmektedir.
 • Kırmızı Liste, haklarında TKDK tarafından “şüpheli dolandırıcılık” kararı verilen
 • yararlanıcı ve başvuru sahiplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı listedir.
 • Aşağıda belirtilen ilgili kişiler kırmızı listeye alınır.
 • Gerçek kişiler için: Başvuru sahibi/ yararlanıcı
 • Tüzel kişiler için:
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)
 • Şahıs şirketi ise tüm hissedarlar
 • Sermaye şirketi ise çoğunluk hisseye sahip olan hissedarlar
  Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Aynı
  zamanda bu kişi başvuru sahibi ise başvurusu reddedilir; yararlanıcı ise sözleşmesi
  askıya alınır ve kendisine ödeme yapılmaz. Savcı, kişi hakkında dava açar ve
  yararlanıcı aleyhine mahkeme kararı kesinleşirse yararlanıcının sözleşmesi
  feshedilir; dava açmazsa sözleşme ve ödemeye devam edilir.
  Hakkında dava açılan ve dava aleyhine sonuçlanıp, suçlu olduğu mahkeme kararı
  ile kesinleşen başvuru sahibi/yararlanıcı kara listeye alınır. Savcının hakkında
  takipsizlik kararı verip dava açmadığı yahut hakkında dava açılıp da mahkeme
  kararı lehine kesinleşen başvuru sahibi/yararlanıcı kırmızı listeden çıkarılır.
  Kırmızı listede yer alan yararlanıcı/başvuru sahibi TKDK’ya başka bir proje sunarsa,
  yeni sunduğu yatırıma ilişkin yapılan iş planı analizinin başında (-60) puan alır.
 • TKDK tarafından, Kırmızı listeye alınan ve kırmızı listeden çıkarılan kişilere bu
 • durumun doğuracağı sonuçları da içeren bir bildirim mektubu hazırlanır, iadeli-
 • taahhütlü olarak gönderilir
 • Kara Liste, hakkında dava açılan ve dava aleyhine sonuçlanıp, suçlu olduğu
 • mahkeme kararı ile kesinleşen başvuru sahibi/yararlanıcı kara listeye alınır.
 • Aşağıda belirtilen ilgili kişiler kara listeye alınır.
 • Gerçek kişiler için: Başvuru sahibi/ yararlanıcı
 • Tüzel kişiler için;
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler),
 • Şahıs şirketi ise tüm hissedarlar,
 • Sermaye şirketi ise çoğunluk hisseye sahip olan hissedarlar.
  Kara listede yer alan kişiler IPARD fonlarından men edilir ve tekrar başvuru yapmak
  istediklerinde başvuruları kabul edilmez.
  TKDK tarafından, kara listeye alınan kişilere bu durumun doğuracağı sonuçları da
  içeren bir bildirim mektubu hazırlanır, iadeli-taahhütlü olarak gönderilir.
  Kırmızı liste ve kara liste ile ilgili süreç ve sonuçlar (cezai işlemler hariç) aynı
  zamanda yararlanıcı ya da başvuru sahibi olan tüzel kişilik için de geçerli olacaktır.
 • 14.1. BILGI TALEPLERI
 • Bilgi talepleri; IPARD Programı, program dâhilinde verilecek destekler ve destek
 • koşulları; uygulanacak projeler, başvuru paketi ve başvuru çağrısı süreci hakkında
 • olmalıdır.
 • TKDK personelinin başvuru sahibine başvuru formu ve eklerinin, iş planı, teknik
 • proje veya diğer gerekli belge ve dokümanların, hazırlanmasına ve doldurulmasına
 • ilişkin yardımda bulunmaları kesinlikle yasaktır. (Hangi yatırımı yapmanın daha iyi
 • olacağı/ başvuru paketinin/ iş planının/ teknik projenin doldurulması gibi yardım
 • talepleri cevaplandırılmayacaktır.) Bu tür destek ve/veya bilgilendirmeler hiçbir
 • TKDK personeli tarafından yapılamaz.
 • Başvuru öncesi ve sözleşme sonrası dönemlerdeki bilgi talepleri, her Il
 • Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan Yardım Masasına şahsen başvuru
 • yolu ile veya resmi yazı, faks ve Kurum resmi internet sayfasındaki “yardım masası”
 • uygulaması veya info@tkdk.gov.tr aracılığıyla iletilebilir.
 • Ayrıca on-line başvuru aşamasında sorun yaşanması durumunda, onlinebasvuru.
 • tkdk.gov.tr adresinde yer alan başvuru sayfasından da yardım talepleri iletilebilir.
 • Bunun yanı sıra, Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir olan 444 85 35 no’lu telefon
 • hattı, sorularını telefon vasıtasıyla yöneltmek isteyen soru sahipleri için mesai
 • saatleri içinde faal durumdadır.
 • Soru sahipleri sorularının cevaplarını anında alabilmektedirler. Ancak detaylı
 • çalışma gereken durumlarda cevap, 15 (on beş) iş günü içerisinde başvuru sahibine
 • talep etmiş olduğu iletişim kanalı üzerinden iletilmektedir. Cevabın hazırlanma
 • süresinin 15 iş gününü aşması durumunda; hangi hallerde sürenin uzadığı, Bilgi
 • Edinme Kanuna dayanarak gerekçelendirilmekte ve soru sahipleri 30 günü
 • aşmamak kaydıyla en kısa zamanda cevap alacaklarına dair bilgilendirilmektedir.
 • 14.2. ŞIKÂYETLER
 • IPARD Programı süresince, başvuru sahipleri / yararlanıcılar TKDK’nın uygulamaları
 • ve personelin davranışlarıyla ilgili her türlü sorun ve şikâyetlerini dile getirme
 • hakkına sahiptirler.
 • Şikâyetler, TKDK Il Koordinatörlüklerine ve Merkezine; kişisel başvuru, telefonla
 • bildirim, yazılı bildirim (dilekçe, faks, e-posta), Kurum resmi web sitesindeki
 • “şikayet” uygulaması ve/veya şikayet kutusu aracılığı ile yapılabilir.
 • Şikâyet Kutuları Merkez ve Il Koordinatörlüklerinin Hizmet Binalarında, bina
 • girişlerinde bulunur. Şikâyet sahipleri şikayetlerini şikayet kutularının yanında
 • mevcut olan formları doldurarak iletebilir.
 • Bunun yanı sıra, Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir olan 444 85 35 no’lu telefon
 • hattı, şikâyetlerini telefon vasıtasıyla yöneltmek isteyen şikâyet sahipleri için mesai
 • saatleri içinde faal durumdadır. 444 8535 no’lu hatta yapılan başvurular şikâyet
 • sahibinin başvuru yaptığı veya başvuru yapmayı planladığı Il Koordinatörlüklerine
 • yönlendirilmekte ve yapılan tüm görüşmeler otomatik olarak kayıt altına
 • alınmaktadır. Kurum, telefon ile bildirimlerde şikâyet sahibinden şikâyetini yazılı
 • olarak sunmasını da isteyebilir.
 • Tüm şikâyetlerde, şikayet sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin yer alması
 • zorunludur. TKDK, kimlik ve iletişim bilgilerinin olmadığı durumlarda şikâyetler
 • hakkında değerlendirme/inceleme yapmama hakkına sahiptir. Şikâyet sahibinin
 • kimliği, şikayet sahibi ile şikayeti alan Uzman arasında gizli tutulur. Gizlilik, ancak
 • şikâyet ile ilgili yasal bir süreç başlarsa bozulur.
 • TKDK, en geç 30 gün içerisinde şikâyeti değerlendirerek talep etmesi halinde
 • sonucu şikayet sahibine iletir.
 • Bununla birlikte, 444 85 35 nolu telefon hattı, IPARD Programı süresince,
 • yararlanıcılar ve uygulamakta oldukları proje hakkında usulsüzlük şüphesi
 • ihbarlarının bildirilmesi için de kullanıma açıktır. Ihbarlar için 444 85 35 nolu telefon
 • hattı mesai saatleri içinde faal durumdadır. Usulsüzlük şüphesi ihbarına ilişkin
 • yapılan görüşmeler otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Ihbarlarda, ihbar
 • sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin yer alması zorunlu değildir. Kimlik bilgileri
 • verilmesi halinde ise bu bilgiler (yasal süreç hariç) Kurum tarafından hiçbir şekilde
 • ifşa edilmeyecektir. Kurum telefon ile bildirimlerde şikayer sahibinden şikâyetini
 • yazılı olarak sunmasını da isteyebilir.
 • 14.3. ITIRAZLAR
 • Başvuru sahibi/yararlanıcılar TKDK’nın projeleri üzerinde yapmış olduğu iş ve
 • işlemlere itiraz edebilirler. Itiraz, projelerin değerlendirilmesi ve seçimi, sözleşme
 • işlemleri, ödemeler ve yerinde kontrol sonuçları gibi işlemlere karşı yapılabilir.
 • Başvuru sahiplerinin/yararlanıcıların itiraza konu dokümanın tebliğ edilmesini
 • takiben 10 (on) gün süreyle yazılı olarak itirazda bulunma hakları vardır. Itiraz
 • dilekçeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) ilgili Il
 • Koordinatörlüğü ya da Merkezine elden, Acele Posta Servisi (APS) ya da iadeli
 • taahhütlü posta yoluyla sunulabilir. Itiraz posta yoluyla sunulacaksa 10. günün
 • akşamına kadar postaya verilmelidir. Olası itirazlar, TKDK’nın yasal düzenlemeleri
 • ve prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecek, Il Koordinatörlüğü ya da Merkeze
 • sunulmasını takiben 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve buna göre başvuru
 • sahibine bilgi verilecektir. Ancak, birden fazla birimi ilgilendiren itirazlarda, bu süre
 • 30 iş gününe kadar uzayabilir. Bu durumda 15. iş gününe kadar TKDK tarafından, söz
 • konusu uzama ile ilgili olarak başvuru sahibine bir resmi yazı gönderilecektir. Itiraz
 • posta yoluyla sunulursa, TKDK’nın değerlendirme süresi itirazın Il Koordinatörlüğü
 • ya da Merkeze ulaşması ile başlar.
 • TKDK’nın, yapılan itirazın değerlendirilmesi sonunda vereceği karar nihaidir.
 • Görünürlük faaliyetleri, bu rehberin ekinde yer alan ve TKDK’nın www.tkdk.gov.tr
 • web adresinde yayımlanan “Görünürlük Rehberi”ne göre yürütülmelidir.
 • Başvuru sahibi “Görünürlük Rehberi”nde belirtilen şartları sağlamalı ve görünürlük
 • için mutlaka bütçe ayırmalıdır. Görünürlük için bütçe tahsis etmeyen yatırımlar
 • uygun değildir.
 • Bu tedbir kapsamında görünürlük için sadece bir (1) pano alımı desteklenecektir.
 • Görünürlük için yapılacak pano, yatırımın 1. Ödeme Talep Paketi teslim tarihinden
 • önce yatırım alanının rahatlıkla görünebilecek bir yerine yerleştirilmiş olmalı ve
 • yatırımın mali kapanışı süresince yerinde kalmalıdır.
Alt Tedbirler 103 - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden