Skip to content Skip to footer

2024/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı!

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı, Engelli ve Eski Hükümlü Vatandaşlara Hibe Desteğine ilişkin; 2023/2. Dönemine Proje Başvuruları Devam Ediyor. Engelli ve Eski Hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe desteği için proje başvurularını 15 Aralık 2023 tarihine kadar yapabilecekler.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir. İlgili komisyon değerlendirmesi sonrasında kendi işini kurmak için proje sunan engelliler için 150.000 TL’ye, eski hükümlüler için ise 110.000 TL’ye kadar (projenin sektörüne bağlı) destek verilecek

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

Engelli ve Eski Hükümlü

Engelli Hibe Desteği

Aranan şartlar

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)

l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

a) Girişimcilik eğitim programı sertifikası,
b) Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,
c) Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje
sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
d) Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu
mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,
e) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık (Hayvancılık) sektörlerinde sunulacak projelerde,
Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi
olmayanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi
olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye
doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı
eklemesi gereklidir.),
f) Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü
Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık”
belgesi (sertifikası) (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır),
g) Emekli olmadığını gösterir belge.

Neler Desteklenecektir?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen
projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:
a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,
ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10.000TL.
b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı
olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla %
60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30.000TL. (tarım ve hayvancılık
sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15.000TL.)
c) Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme
imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel
faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90.000TL,
diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge
karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım,
donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110.000TL.
d) Destek Verilmeyecek Maliyetler Nelerdir?
 Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde; depozito, su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri, çalışanların ücretleri, işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç),çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan
demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri, kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş (demirbaş) desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı
desteklenmeyecektir.
 İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira
giderinin %60’nı ve toplamda 15.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira
giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat
gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı
zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.
 Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan
ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri
kiralanması ile hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.
e) Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlarında yer alan engellinin çalışamayacağı
alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili
yükümlülükler proje sahibine aittir.
 Engellilerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek
olup, proje süresince proje sahibinin herhangi bir işyerinde tam zamanlı sigortalı
olarak çalışması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde proje iptal edilerek
gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
 Vasi tayini yapılmış engellilerin projeleri ile halen işletilen faal işletmelerin
geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması
durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında
yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması
durumunda proje kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da
geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 Proje başvuru aşamasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya
kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgilere yer verilmesi
gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet
kalemlerine engelli hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 Proje başvuru aşamasında her bir bütçe kaleminin sisteme ayrıntılı bir şekilde
girilmesi ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda katkı miktarının
belirtilmesi gereklidir.


 Her bir bütçe kalemi için piyasa fiyat araştırması yapılarak tutarlar tespit edilmeli ve
muhtemel fiyat artışları da dikkate alınarak Komisyondan talep edilen bedel
belirlenmelidir. Bütün tutarlar vergiler dahil hesaplanmalıdır.
 Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden
sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya
belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki
tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Başvurusu yapılan
projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri
desteklenmeyecektir.
 Başvuru aşamasında ilave istihdam sağlanacağının beyan edilmesi durumunda
demirbaş giderleri dışında kalan proje tutarının %20’si bloke edilir. Proje sahibi
taahhüt ettiği istihdamı sözleşme tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, kesintisiz
ve 60 günden az olmamak üzere yerine getirdiğini belgelendirmesi halinde bloke
tutarının ödemesi gerçekleştirilecektir.
 Tahsis edilen toplam proje bütçesinin %10’luk bölümüne bloke konulacak, birinci yılın
sonunda projenin başarıyla devam etmesi halinde ödenecektir.
 Bloke ödemelerinin yapılabilmesi için proje kapsamında yapılan harcamaların
sözleşme tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde faturalandırılmış ve projenin
uygulandığı İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine sunulmuş olması gerekmektedir.
 Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az
3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun
aksi durumun tespiti halinde “kuruluş (demirbaş) desteği” olarak yapılan ödemeler
yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan
çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan
ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır
 İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje
kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu
şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur. Tüm sözlü ve yazılı uyarılara rağmen
söz konusu sigortanın yaptırılmaması durumunda proje iptal edilecektir.
 Tarım ve hayvancılık projelerinde en geç “Kuruluş (Demirbaş) Desteği” ödemesinin
yapıldığı tarihi izleyen bir (1) ay içerisinde, proje sahibinin 4/B (BAĞ-KUR) sigortası
yaptırması zorunlu olup, proje sahibinin altı (6) aylık dönemler halinde 4/B (BAĞ-KUR)
prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine teslim etmesi
gerekmektedir. Proje sahibinin sigortayı belirtilen süre içerisinde yaptırmaması veya
prim borcu bulunduğunun tespiti halinde tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde
borcun ödenmemesi durumunda proje iptal edilecektir. Başka kurumlarca uygulanan
muafiyetler anılan zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.
 Altı aylık kontrollerde Kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda
tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanamaması durumunda İl
Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda, projenin devamını etkileyen bir
husus olup olmadığına bakılarak; projenin devamını etkilemediğinin değerlendirilmesi
halinde eksik olan demirbaş için yapılan ödemelerin tahsil edilerek projenin devam
ettirilmesi sağlanacak, eksikliğin projenin devam ettirilmesini etkilediğinin
değerlendirilmesi halinde ise proje iptal edilerek kuruluş (demirbaş) desteği yasal faizi
ile geri alınacaktır.
 İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve
kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün
değildir.


4) BAŞVURU YERİ VE SON BAŞVURU TARİHİ

Proje başvuruları, 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden
çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya
posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen
tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü
tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade
edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem
üzerinden 03 Temmuz 2023 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra
eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir

5) BAŞVURU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan proje başvurularının asli
sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir.
 Başvuru yapacak istekliler, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve güncel olarak
sisteme girmek zorundadır. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik veya
yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük
tarafından proje iade edilecektir.
 Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje
Başvuru Rehberi (2023/2. Dönem) doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
 İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje
başvuruları kabul edilmeyecektir.
 Başvuru yapılırken sisteme yüklenen tüm belgelerin asıllarının sözleşme imza
aşamasında projenin uygulanacağı il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 Proje başvurusu sırasında veya başlatılan projelerin devamında sunulan belgelerin
sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik bilgilerin tespit edilmesi halinde proje
iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.
 Engelli hibe desteği projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir.
 Proje sahibinin kendi ifadelerini taşımayan başkası tarafından hazırlanmış projeler ile
aynı il veya başka ilden yapılan başvurularda proje metinlerinin kısmen veya tamamen
aynı olduğu tespit edilen (kopya proje) projeler reddedilecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJELERİ
a) Kimler Başvurabilir?
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik
kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları son başvuru
tarihi itibariyle taşıması gereklidir.
a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Eski hükümlü olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım
tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere
sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin
sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama
adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması
gerekmektedir.),
l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan
Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına)
son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet
Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi)
aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları5
ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün
doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.
b) Neler Desteklenecektir?


Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığıyla yapılan başvuru sonrasında bütçe
imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen tarım ve hayvancılık sektörüne
ait projelere; kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay
boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş
maliyetleri için vergiler dahil en fazla 90.000 Türk Lirasına kadar, diğer sektörlere ait
projelere ise kurulacak işyeri için gerekli olan ve sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay
boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat,
yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyet giderlerini kapsayan vergiler dahil en fazla
110.000 Türk Lirasına kadar “kuruluş (demirbaş) desteği” verilecektir.
c) Destek Verilmeyecek Maliyetler Nelerdir?
 Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
– depozito,
– su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
– çalışanların ücretleri,
– işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
– vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli
üyelik ücretleri, cezalar,
– işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş
ve diğer malzemelerin bedelleri,
– kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
– Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım
giderlerinin toplam kuruluş (demirbaş) desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı,
desteklenmeyecektir.
 Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan
ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri
kiralanması ile hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.
d) Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili
yükümlülükler proje sahibine aittir.
 Eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler
desteklenecek olup, proje süresince proje sahibinin herhangi bir işyerinde tam zamanlı
sigortalı olarak çalışması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde proje iptal
edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
 Vasi tayini yapılmış eski hükümlülerin projeleri ile halen işletilen faal işletmelerin
geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması
durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında
yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da
geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi
veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de
yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı
maliyet kalemlerine kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek
sağlanmayacaktır.
 Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer
alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda
olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 Her bir bütçe kalemi için piyasa fiyat araştırması yapılarak tutarlar tespit edilmeli ve
muhtemel fiyat artışları da dikkate alınarak Komisyondan talep edilen bedel
belirlenmelidir. Bütün tutarlar vergiler dahil hesaplanmalıdır.
 Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden
sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya
belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki
tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan
projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri
desteklenmeyecektir.


 Kendi işini kurma projelerinde, tahsis edilen toplam proje bütçesinin %10’luk
bölümüne bloke konulacak, birinci yılın sonunda projenin başarıyla devam etmesi
halinde ödenecektir.
 Kendi işini kurma projelerinde, bloke ödemelerinin yapılabilmesi için proje
kapsamında yapılan harcamaların sözleşme tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde
faturalandırılmış ve projenin uygulandığı İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine sunulmuş
olması gerekmektedir.
 Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az
3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun
aksi durumun tespiti halinde “kuruluş (demirbaş) desteği” olarak yapılan ödemeler
yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan
çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan
ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
 Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara
karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her
türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur. Tüm sözlü
ve yazılı uyarılara rağmen söz konusu sigortanın yaptırılmaması durumunda proje
iptal edilecektir.
 Tarım ve hayvancılık projelerinde en geç “Kuruluş (Demirbaş) Desteği” ödemesinin
yapıldığı tarihi izleyen bir (1) ay içerisinde, proje sahibinin 4/B (Bağ-Kur) sigortası
yaptırması zorunlu olup, proje sahibinin altı (6) aylık dönemler halinde 4/B (Bağ-Kur)
prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezine teslim etmesi
gerekmektedir. Proje sahibinin sigortayı belirtilen süre içerisinde yaptırmaması veya
prim borcu bulunduğunun tespiti halinde tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde
borcun ödenmemesi durumunda proje iptal edilecektir. Başka kurumlarca uygulanan
muafiyetler anılan zorunluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Altı aylık kontrollerde Kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda
tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanamaması durumunda il müdürlüğünce
yapılacak değerlendirme sonucunda, projenin devamını etkileyen bir husus olup
olmadığına bakılarak; projenin devamını etkilemediğinin değerlendirilmesi halinde
eksik olan demirbaş için yapılan ödemelerin tahsil edilerek projenin devam ettirilmesi
sağlanacak, eksikliğin projenin devam ettirilmesini etkilediğinin değerlendirilmesi
halinde ise proje iptal edilerek kuruluş (demirbaş) desteği yasal faizi ile geri
alınacaktır.
 İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve
kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün
değildir.
e) Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?
1- Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),
2- Proje Başvuru Formu,
3- Kimlik fotokopisi,
4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu
mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş
(Demirbaş) Desteği” kapsamında verilen destek miktarı ve uygun görülmeyen
kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen
kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
8- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje
sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
9- Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak
“İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların proje başvuru tarihinden geriye
doğru son 1 yıl içerisinde işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların
proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan
hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.),
10- Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname,
11- Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan
Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası) (MEB
veya Üniversite onaylı olmalıdır).

Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 15 Aralık 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Hükümlüler ise bulundukları illerdeki Denetim Serbestlik Müdürlüğüne 15 Aralık tarihine kadar şahsen yapacaklar.

Bizi Instagram’dan Takip Edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/hibedanisman/

https://www.instagram.com/kosgebprojeleri/?next=%2F

2024/1. Dönemine İlişkin Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı! - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden