Skip to content Skip to footer

FOSTER Projesi FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı.

2. Teklif Çağrısı (29.01.2024-27.02.2024)

Tahsis Edilen Toplam Hibe Miktarı KOBİ Destek Mekanizması İkinci Teklif Çağrısı’nda seçilen işletmelere toplam 30,2 milyon avro destek sağlanacaktır. 
Faydalanıcı KOBİ Sayısı KOBİ Destek Mekanizması İkinci Teklif Çağrısı kapsamında en az 1.475 işletme desteklenecektir.
Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı İkinci Teklif Çağrısı kapsamında en az 2.950 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir. 

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

Başvuru Tarihleri29.01.2024-27.02.2024

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
  • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
   • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
    • 12.2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
     • İşletmelerin faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
      • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
       • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personele ilişkin giderler ve diğer giderler için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
   • Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;
C – İmalat ve
61-Telekomünikasyon
62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet
gösteren işletmeler başvurabilir.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise yukarıda belirtilen sektörlerden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosuna (Ek-1) göre yüksek
teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

(Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

26-Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı

61- Telekomünikasyon

62- Bilgisayar Programlama Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler

63- Bilgi hizmet faaliyetleri

72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:

Destek Süresi16 ay
Desteklenecek GiderlerPersonel GideriDiğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim
Destek OranıPersonel giderleri için %70Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50
Genç veya Kadın İstihdamı Destekleme OranıYeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi4 ay
Bütçe 30,2 milyon avro

İSTİHDAM:

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için

Üst Destek Limitiİstihdam Hedefi
 1.000.000 TL*Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.                         Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır. 1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

Depremden etkilenen illerde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) faaliyet gösteren KOBİ’ler için

Üst Destek Limitiİstihdam Hedefi
 1.000.000 TL*Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.  Toplam 2 istihdam yaratılması veya korunması beklenecektir. İşletmenin;– 2 yeni istihdam– 1 mevcut ve 1 yeni istihdam– 2 mevcut istihdam seçeneklerinden birini seçmesi beklenecektir.1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK
 • Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet
  gösteren işletmeler başvurabilir.
 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise yukarıda belirtilen sektörlerden Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosuna (Ek-1) göre yüksek
  teknoloji alanında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin’de başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir. Sadece ilk izleme döneminde yeni istihdam edilen/korunan personel için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısı 40 (kırk) olabilir. İlk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan işletmeler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanır. Depremden etkilenen 6 ilde başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının 4 aylık her izleme döneminde en az 40 (kırk) olması gerekir. İzleme dönemlerinde, işletmenin teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi şartı aranmaz. İlk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan işletmeler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanır.
  İlk dönemde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’ler ikinci izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getirmeleri koşuluyla ikinci izleme döneminde destekten yararlanabilecek. Bu kapsamda, programdan ikinci izleme döneminden itibaren faydalanmaya başlayacak KOBİ’lerin yararlanabileceği destek üst limiti iki kişilik istihdam taahhüdü için 750.000 TL olacak. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılacak.
  Teklif çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihinden sonra işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.
  Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan işletmelere ilgili dönem için destek ödemesi yapılmaz. Ancak, işletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle yapılamayan destek ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecil/taksitlendirme işlemlerinin program süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
  “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır.
  Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
  Pazar payının artırılması
  Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
  Ürünün katma değerinin artırılması
  Dijitalleşme
  Enerji verimliliğinin artırılması
  Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
  İşletmeler arası iş birliği
  Çevresel ve sosyal gereklilikler Adaylar, Teklif Çağrısında belirlenen formatı kullanarak çevresel ve sosyal gerekliliklere ilişkin taahhütlerde bulunacaklardır.
  IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “C” kategorisinde yer alan KOBİ’ler daha yüksek riskli bir kategoriye geçmeleri durumunda KOSGEB’i bilgilendirecektir. Bu amaçla gerekli izlemeleri düzenli olarak yapacaktır. Ayrıca “C”  kategorisi işletmeleri Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
  “B” kategorisindeki işletmeler, Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
  Bu gerekliliklere uyulmaması durumunda FOSTER Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi rehberinde açıklanan tedbirlere tabi olacaktır.
 • 31/12/2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir. KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2022 yılı İşletme Beyanı onaylı KOBİ’ler başvurabilir. Başvuru yapılan il program süresince değiştirilemez. Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu’nda (Ek-2) yer alan sektör/faaliyetlerde faal işletmeler ile çevresel ve sosyal etkisi bakımından
  yüksek risk sınıfına giren işletmeler (A kategori) başvuru yapamaz. Tasfiyesi başlayan veya iflas eden işletmeler başvuru yapamaz.
  İstihdam Taahhüdü 1) İşletmeler, destek süresi boyunca aşağıda belirtilen istihdam koşullarından herhangi birini sağlamayı taahhüt etmeleri halinde programdan yararlanabilir.
  a) 1 (bir) yeni istihdam 1 (bir) mevcut istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması
  b) 2 (iki) yeni istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması
  Yukarıdaki seçeneklerde yer alan istihdam taahhüdü kapsamındaki yeni istihdam şartı Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinde aranmaz. Bu illerde faaliyet gösteren işletmeler için 2 (iki) mevcut istihdamın destek süresince korunması yeterlidir.
  2) Destek süresince istihdam edilmesi taahhüt edilen personelin yarısının Türk vatandaşı diğer yarısının GKAS/UKSK/SUYPY olması esastır.
  Örnek İstihdam Tablosu

Çağrı Bütçesi Toplam: 48.768.898 Avro KOSGEB, bütçe imkânları çerçevesinde destek teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı
tutar. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB
tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir ve bütçe imkanları dahilinde
desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenir. Çağrı bütçesi, belirlenen kriterler çerçevesinde il bazında aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmıştır.
İller Minimum Yararlanıcı Sayısı İl Bütçesi (Avro)
İstanbul 166 3.585.313,17
Ankara 65 1.403.887,69
Bursa 87 1.879.049,68
İzmir 74 1.598.272,14
Kocaeli 60 1.295.896,33
Konya 163 3.520.518,36
Mardin 116 2.505.399,57
Kayseri 132 2.850.971,92
Gaziantep 311 6.717.062,63
Adana 208 4.492.440,60
Mersin 206 4.449.244,06
Hatay 268 5.788.336,93
Kahramanmaraş 125 2.699.784,02
Şanlıurfa 254 5.485.961,12
Kilis 23 496.760,26
Toplam 2.258 48.768.898
İşletmeler, bu teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki çağrı konularından birini seçerek destek
başvurusu yapabilecektir.

Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı

 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğini artırmak
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası işbirliği
  Destek Süresi Destek süresi 16 aydır. (Ek süre verilmeyecektir.)
  A) Personel Gideri Destek Üst 1.000.0000 TL
  Program kapsamında uygulanacak destek oranı, diğer giderler için % 50 (elli) olup personel gideri
  için % 70 (yetmiş)’tir.
  Yeni istihdam edilecek personelin kadın ya da genç olması durumunda ise ilgili personele ilişkin
  gider için destek oranı % 100 (yüz) olarak uygulanır.
  Personel giderleri desteği, mevcut ve/veya yeni personel istihdamı için sağlanır. Teklif
  çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan
  tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihinden sonra işten ayrılan
  personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz. Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için; desteğe konu personelin çalıştığı ay için geçerli olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ücretin işverene maliyeti dikkate alınır.
  B) Diğer giderler Limiti *Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.
  Destek Türü Geri ödemesiz Destek kapsamında satın alınacak; eğitim hizmeti ve yazılım, yeni olması şartıyla makine,
  teçhizat ve kalıp giderleri (KDV hariç) istihdam taahhüdünün karşılanması koşuluyla
  desteklenir.
  Birinci aşama değerlendirmesi; teknoloji düzeyi, sahip olunan belgeler, çalışan sayısı, faaliyet
  karlılığı, özkaynak karlılığı, alacakların tahsil süresi, cari oran, finansal kaldıraç oranı, işgücü
  verimliliği, yatırım verimliliği, kapasite kullanım oranı, araştırma ve geliştirme giderleri
  kriterlerine göre yapılır. Başvurular il bazında en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Her il için belirlenen bütçenin 2
  katına denk gelen başvurular, birinci aşama değerlendirmesini geçer. Bütçenin 2 katına denk
  gelen son işletme ile aynı puanı alan tüm işletmeler, birinci aşama değerlendirmesini geçmiş
  kabul edilir. Birinci aşama değerlendirmesini geçen işletmelerin başvuruları başvuru kontrol tablosunda yer
  alan hususlar doğrultusunda sorumlu personel tarafından teklif çağrısında yer alan çağrı
  takviminde belirlenen süre içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun;
  başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması ve varsa
  eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır. Kontrol sonucu uygun bulunan başvurular ikinci aşama değerlendirmesine alınır. İkinci aşama değerlendirmesi kurul marifetiyle yapılır. İkinci aşama değerlendirmesinin puanı 50 (elli) ve üzeri olan işletmelerin başvurularının nihai
  puanı hesaplanır. İkinci aşama değerlendirme puanı 50 (elli)’nin altında olan işletmelerin
  başvurusu reddedilir. Aynı nihai puanı alan işletmelerden ikinci aşama puanı yüksek olanlar destek kapsamına alınır.
  İkinci aşama puanının aynı olması durumunda Kurul değerlendirme kriterlerinden Başvurunun
  Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi kriteri puanı yüksek olanlar; eşitliğin devam etmesi
  durumunda ise Bütçe ve Maliyet Etkinliği kriteri puanı yüksek olanlar destek kapsamına alınır.
  İtiraz • İşletme, ikinci aşama değerlendirmesi puanına çağrı takviminde belirtilen süre içinde 1 (bir)
  defaya mahsus olmak üzere İtiraz Formu ile KBS üzerinden itiraz edebilir.
  Sonuçların İlanı Başvuru sonuçları çağrı takviminde belirtilen süre içerisinde işletmelere bildirilir ve sonuçlar
  www.fostersmes.com adresinde yayınlanır.
  İşletmede hâlihazırda GKAS/UKSK statüsünde çalışan varsa çalışanın kimlik belgesi taranarak
  KBS’ye yüklenecektir.
  30.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar destek almaktan vazgeçen işletme olması durumunda;
  Başkanlık, program süresi ve bütçe imkanları dahilinde, yedek listede yer alan işletmeleri puan
  sırasına göre destekten yararlandırmak üzere davet edebilir.
  Diğer Hususlar • Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir. Teklif çağrısı ile ilgili duyurular www.fostersmes.com adresinden yapılacaktır.Desteği sonlandırılan işletme, sonlandırmaya ilişkin bildirim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl
  süreyle, FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı teklif çağrılarına başvuramaz. Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi ve
  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan işletmelere ilgili dönem için destek ödemesi
  yapılmaz. Ancak, işletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle yapılamayan destek
  ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecil/taksitlendirme işlemlerinin program
  süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
  ÇAĞRI TAKVİMİ
  Faaliyet Tarih
  Teklif Çağrısı İlanı 29.01.2024
  Başvuru 29.01.2024-27.02.2024
  Birinci Aşama Değerlendirmesi 28.02.2024-01.03.2024
  İlk Kontrol 04.03.2024-07.03.2024
  Başvuruların İşletme Tarafından Düzeltilmesi 08.03.2024-12.03.2024
  Son Kontrol 13.03.2024-15.03.2024
  İkinci Aşama Değerlendirmesi ve İtiraz Hakkı Olan İşletmelere Bildirilmesi 18.03.2024-02.04.2024
  İtiraz Başvurusu 03.04.2024-04.04.2024
  Hakem Değerlendirmesi 05.04.2024-16.04.2024
  İtirazı Kabul Edilen Başvuruların Kurul Değerlendirmesi 17.04.2024-26.04.2024
  Sonuçların İlanı ve İşletmelere Bildirim Yapılması 29.04.2024-30.04.2024
  Destek Başlangıç Tarihi 01.05.2024
  Birinci İzleme Dönemi Başlangıcı 01.09.2024
 • Çevresel ve Sosyal İzleme Dönemi Başlangıcı 01.09.2024-01.11.2024
  İkinci İzleme Dönemi Başlangıcı 01.01.2025
  Üçüncü İzleme Dönemi Başlangıcı 01.05.2025
  Dördüncü İzleme Dönemi Başlangıcı 01.09.2025
 • Çevresel ve Sosyal İzleme Dönemi 01.09.2025-01.11.2025
  Destek Bitiş Tarihi 01.09.2025

2024 – 01 Teklif Çağrısı
FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı
Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması Teklif Çağrısı

Ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam
yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerinin sağlanmasıdır.
Destek Başvuru Tarihleri 29.01.2024 – 27.02.2024 Başvurulara erişim, 27.02.2024 günü saat 23:59:59’da kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar KOBİ
Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup otomatik olarak reddedilecektir.
Başvuruya İlişkin Hususlar Başvuru Koşulları
NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;
C – İmalat ve
61-Telekomünikasyon
62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 1. FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARI TABLOSU
 2. Nace Kodu Sektör Adı Teknoloji Sınıfı
 3. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
  21.10.01 Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak ü- zere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb.
  imalatı) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  21.20.01 Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağ rı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  21.20.02 Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidroHil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.), YÜKSEK TEKNOLOJİ
  21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  21.20.04 Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon ve spermisit esaslı kimyasal
  kontraseptik mü stahzarlar, diyagnostik reaktiHleri ve diğer eczacılık mü stahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)
  YÜKSEK TEKNOLOJİ,
 4. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
  26.11.04 Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristo r, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya
  ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.11.05 Katot ışınlı görüntü tüpleri, televizyon kamerası tüpleri ve magnetronlar, klistronlar, mikrodalga tüpleri ve diğer valf
  tüplerinin, LCD ve plazma TV panelleri ve göstergelerin imalatı
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.11.06 Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.11.90 Bys. diğer elektronik bileşenlerin imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.12.01 Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü , denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.20.01 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 26.30.02 Radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları ile radyo ve televizyon iletim cihazlarının imalatı (tv kameraları ve baz istasyonları dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.03 Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan kumanda cihazları) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.05 Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz taşıtlarının antenleri) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.06 Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çağrı cihazı ve faks cihazı imalatı (telesekreter imalatı
  dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.08 Merkezi iletişim santral donanımları ile sayısal veya analog telefon-telgraf santrallerinin ve ağ geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı (mors veya mors tipi kaydedici ve anahtarlar dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.09 Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) (görüntulü olanlar dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri hariç) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.10 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden oluşturulması için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazları ile anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.30.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iletişim ekipmanlarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.08 Ses ve görüntü oynatıcı ve kaydedicileri, ev tipi video kameralar ve diğer görüntü kayıt veya görüntü çoğaltma cihazlarının imalatı
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.09 Radyo ve televizyon imalatı (taşıtlarda kullanılanlar dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.11 Monitörler ve projektörlerin imalatı (bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.12 Video oyun ve konsollarının (televizyonla kullanılanlar ve kendi ekranı olanlar) imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.40.90 Bys. tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.02 Dedektor imalatı (yeraltı kaynakları, maden, mayın, güvenlik kontrol, radyasyon vb. dedektörleri) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.03 Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların imalatı (avometre, voltmetre,
  osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücü nü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç)
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.04 Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız göstergesi, takometre, taksimetre vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.05 Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, termostat, pirometre vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.06 Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, kolorimetre, refraktometre vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.07 Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.08 Yön bulma pusulaları ile diğer seyrü sefer alet ve cihazlarının ve radar cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz taşımacılığında
  kullanılanlar dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.09 Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve kontrol etme için kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.10 Gaz, sıvı veya elektrik ü retim veya tü ketim sayaçlarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.11 Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanılan hassas tartıların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.13 Sanayide kullanılan işlem kontrol amaçlı teçhizatların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.14 Telemetreler, teodolitler ve diğer arazi ölçümü , hidrografik, oşinografik, hidrolojik veya jeofizik alet ve cihazlarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.15 Seyrü sefere yardımcı telsiz cihazları ile uzaktan kumandalı mkontrol cihazlarının (roketler, füzeler, makineler vb) imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.51.90 Bys. ölçme, test ve seyrü sefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol aletleri
  milometreler, pedometreler, stroboskoplar, monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil), YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.52.03 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman ayarlı anahtarların imalatı
  (vardiya saati vb.)YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.52.04 Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve diğer parçalarının imalatı (kronometreler ve
  taşıtlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.60.01 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji
  cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.70.11 Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek, prizma, ayna ve diğer optik
  elemanlar ile dü rbü n, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.70.12 Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucuların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.70.13 Sinematografik kameraların ve projektörlerin, diyapozitif (slayt) ve diğer projektörlerin imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.70.16 Fotoğraf makinesi imalatı (dijital, anında görüntü basan, dokümanların mikrofilm, vb. ü zerine kaydedilmesinde, deniz
  altında, hava fotoğrafçılığında, adli tıp veya kriminolojik laboratuvarlarda, vb. kullanılanlar) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.70.19 Flaş lambaları, fotografik agrandisörler (büyutücüler), fotoğraf laboratuvarları için cihazlar, negatoskoplar (ince ışıklı panel),
  projeksiyon ekranları, likit kristal cihazlar ile lazerlerin (lazer diyotlar hariç) imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü kaset bantlarının imalatı (plak dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.80.02 Manyetik şeritli kartların imalatı (boş telefon kartı dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.80.03 Boş CD, DVD, disket, mavi ışınlı (blu-ray) disk, vb. ürü nlerin imalatı (disk üretimi için kullanılan kalıp (matris) ve master
  dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
 5. Diğer ulaşım araçlarının imalatı
  30.30.01 Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.02 Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj
  parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)
  YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.03 Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçlarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.04 Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve
  değiştirilmesi dahil) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.05 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.06 Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay
  mekiklerinin imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.07 Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
  30.30.08 Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı YÜKSEK TEKNOLOJİ
 6. Telekomünikasyon
  61.10.15 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar ü zerinden internet erişiminin sağlanması hariç) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.10.17 Kablolu ağlar ü zerinden internet erişiminin sağlanması YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.20.02 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden
  yapılanlar hariç) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.20.03 Kablosuz ağlar ü zerinden internet erişiminin sağlanması YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.30.01 Uydu ü zerinden telekomünikasyon faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.90.05 Internet kafelerin faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  61.90.90 Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon
  uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
 7. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  62.02.01 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma
  vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
 8. Bilgi hizmet faaliyetleri
  63.11.08 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  63.12.01 Web portalı faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  63.91.01 Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının
  faaliyetleri) YÜKSEK TEKNOLOJİ
  63.99.01 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.) YÜKSEK TEKNOLOJİ
 9. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri YÜKSEK TEKNOLOJİ
  72.19.01 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil) YÜKSEK TEKNOLO

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; yurt dışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ); Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Uluslararası Koruma Sağlanan Kişiler ve Sosyal Uyum Yardım Programı’ndan yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerini sağlamak üzere hazırlanan FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, KOSGEB tarafından Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında KOBİ’lere uygulanacak FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında 13/01/2021 tarihinde imzalanarak 17/10/2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hibe ve Proje Uygulama Sözleşmesinin onaylanması hakkında 4621 sayılı Karar ve 13/01/2024 tarihli ve 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile KOSGEB İcra
Komitesinin 2022/31 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’nın 16 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında yer alan;
a) Bağımsız değerlendirici: KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında görevlendirilebileceği belirtilen kişileri,
b) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
c) Başkanlık birimi: FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programından sorumlu daire başkanlığını,
ç) Desteklemeye esas tutar: Kurul tarafından uygun bulunan bir gider için belirlenen azami tutarı,
d) Destek tutarı: Desteklemeye esas tutar üzerinden destek oranı uygulanarak bulunan veya varsa ilgili gider türüne özel kriterlere göre belirlenen tutarı,
e) E-tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydedilen tebligat adresini,
f) FRIT II: Avrupa Birliği ‘nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı ikinci dönemini,
g) Geçici koruma altındaki Suriyeli (GKAS): Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarını,
ğ) Genç: Programdan yararlanan işletmede işe giriş tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış ve destek kapsamında istihdam edilen personeli,
h) Geri ödemesiz destek: Program kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,
ı) Gözlemci: Kurul toplantılarını izleyen kişileri,
i) Hakem: Kurul aşamasında reddedilen başvuruya ilişkin itirazın değerlendirmeye alınmasının ardından başvuruya tekrar puan veren KOSGEB personeli/bağımsız değerlendiriciyi,
j) Hizmet sağlayıcı: İşletmenin desteğe konu mal/hizmeti satın aldığı kurum/kuruluş veya firmayı,
k) İşletme: 25/05/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği” kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen
sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
l) İşletme beyanı: 25/05/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği” gereğince işletme tarafından hazırlanması gereken belgeyi,
m) İzleyici: Program süresi içerisinde belirli dönemlerde işletmeyi ziyaret ederek
izlemek üzere görevlendirilen kişileri,
n) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan, veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ Bilgi Sistemini,
o) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,
ö) KOSGEB birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
p) KOSGEB veri tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,
r) Kurul: Program kapsamında değerlendirme yapan ve karar alan yapıyı,
s) NACE Rev 2: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması’nı
ş) Program: FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programını,
t) Program süresi: Teklif Çağrısı ilan tarihinden 30.11.2025 tarihi mesai bitimine kadar
geçen süreyi,
u) Sorumlu personel: Program ile ilgili KOSGEB süreçlerini yürütecek KOBİ uzmanı
veya KOBİ uzman yardımcısını,
ü) Sosyal uyum yardım programı yararlanıcısı (SUYPY): Türk Kızılay tarafından
sağlanan sosyal uyum yardım programlarından yararlanan kişileri,
v) Taahhütname: Program kapsamında işletmeler tarafından elektronik ortamda onaylanan ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
y) Teklif çağrısı: KOSGEB tarafından belirli dönem ve konularda çağrıya çıkılarak; başvuru koşulları, destek unsurları, limit ve oranları, takvimi, değerlendirme kriterleri ile diğer hususları içeren ve kamuoyuna ilan edilen metni,
z) Uluslararası koruma sağlanan kişi (UKSK): 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre verilen mülteci statüsü, şartlı mülteci statüsü veya ikincil koruma statüsüne sahip kişileri,
aa) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini,
bb) Uygulama danışmanı: Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hizmet alımı yoluyla KOSGEB dışından görevlendirilen kişileri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Programa İlişkin Hususlar
Teklif çağrısı
MADDE 5 – (1) Teklif Çağrısı; Başkanlık tarafından Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler, stratejik dokümanlardaki öncelikler, “Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi” ve bölge, sektör vb. kriterler dikkate alınarak hazırlanır ve yürürlüğe alınır.
(2) Teklif çağrısı konuları, Başkanlık Makamı tarafından belirlenen bir Komite tarafından teklif edilir. Komite, 1 (bir) Başkan Yardımcısı, 2 (iki) Daire Başkanı ve 2 (iki) Müdür olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur. Komite, tam sayıyla toplanır. Komite tarafından teklif edilen çağrı konuları tavsiye niteliğinde olup Başkanlık Makamı onayı ile belirlenir.
(3) Teklif çağrısı, Başkanlık Birimi tarafından hazırlanarak Başkanlık Makamı onayına sunulur. Onaylanan teklif çağrısı, Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi Projesi internet adresinde ilan edilir. Desteklenecek giderler
MADDE 6 – (1) Program kapsamında, aşağıda yer alan giderlere destek verilir.
a) Personel gideri
b) Diğer giderler
1) Makine, teçhizat ve kalıp giderleri
2) Yazılım giderleri
3) Eğitim hizmeti giderleri
(2) Personel gideri desteği için Kurul tarafından değerlendirme yapılmaz. Personel gideri desteği, istihdam taahhüdünün karşılanması koşuluyla verilir. Personel giderleri desteği, mevcut ve yeni personel istihdamı için sağlanır. Teklif çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihi ve sonrası işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.
(3) Diğer giderler, Kurul tarafından uygun bulunması ve istihdam taahhüdünün karşılanması koşuluyla desteklenir. Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıbın yeni olması şartı aranır.
(4) Yazılım lisanslamasının veya buluttan erişim ile kullanımın zaman sınırlı olması durumunda da ilgili yazılım, yazılım gideri desteği kapsamındadır. Bu durumda, lisansın veya buluttan erişim ile kullanımın destek süresince kullanım bedeli kurul kararı ile desteklenebilir.
(5) Eğitim hizmeti;
a) Desteklenmesi uygun bulunan makine, teçhizatla ilgili ise makine, teçhizatın satın alındığı hizmet sağlayıcılardan alınır.
b) Desteklenmesi uygun bulunan yazılımla ilgili ise, yazılımın satın alındığı / buluttan erişim hakkının alındığı/zaman sınırlı lisansın alındığı firma veya yazılımın ana lisans sahibi yada yazılımın diğer bayilerinden alınır.
c) Desteklenmesi uygun bulunan diğer konularla ilgili ise üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardan alınması halinde desteklenir.
(6) Eğitim hizmeti yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderleri desteklenmez.
(7) Eğitim hizmeti; işletme sahibi, ortağı veya işletmenin başvuru yapılan ildeki adresinde çalışan personeline yönelik olmalıdır.
(8) Destek kapsamındaki personel ile makine, teçhizat, kalıp ve yazılımın program süresince işletmenin başvuru yapılan ildeki adresinde çalışması/bulunması gerekir. İstihdam taahhüdüne konu personelin başvuru yapılan il dışında çalışması durumunda destek süreci
uygulama birimi tarafından sonlandırılır. Makine, teçhizat, kalıp ve yazılımın işletmenin başvuru yapılan ildeki adresi dışında bulunması durumunda ise KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesinde yer alan hususlara göre işlem yapılır.
(9) Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, vergi, resim ve harçlar desteklenmez. Personel gideri kapsamındaki vergi, sigorta, harç vb. maliyetler için bu hüküm uygulanmaz.
(10) Bu program kapsamında desteklenen giderler için AB/BM yaptırımları uygulanan ülkelerden mal/hizmet alımı yapılamaz. İşletmeler bu hususa ilişkin beyanlarını KBS üzerinden onaylar.
(11) Program kapsamında desteklenecek giderler Başkanlık tarafından teklif çağrısında kısıtlanabilir.
Destek süresi, destek üst limit ve oranı
MADDE 7 – (1) Desteğin süresi en az 8 (sekiz) en fazla 16 (onaltı) ay olmak kaydıyla teklif çağrısında belirtilir.
(2) Program kapsamında verilecek destek, geri ödemesiz olup işletmenin, en az 1 (bir)’i yeni istihdam olması koşuluyla 2 (iki) personel istihdam etmesi durumunda destek üst limiti 1.000.000 (bir milyon) TL’dir. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinden yapılan başvurularda yeni istihdam şartı aranmaz.

(3) Personel gideri desteği toplam destek üst limitinin en az % 50 (elli)’si kadar verilir. Toplam destek üst limitinin % 50 (elli)’sini aşmayacak şekilde diğer giderlere Kurul tarafından karar verilir. Gerçekleşen destek ödemelerinde personel gideri desteği ile diğer giderler arasında herhangi bir oran aranmaz.
(4) Program kapsamında uygulanacak destek oranı, diğer giderler için % 50 (elli) olup personel gideri için % 70 (yetmiş)’tir. Yeni istihdam edilecek personelin kadın ya da genç olması durumunda ise ilgili personele ilişkin gider için destek oranı % 100 (yüz) olarak uygulanır.
(5) Diğer giderlere ilişkin destek ödemelerinin Kurul Karar Formunda yer alan tahmini destek tutarından daha düşük olması durumunda, kalan tutar personel gideri desteğine aktarılabilir.
(6) Programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından teklif çağrısı özelinde; yeni limit ve oranlar belirlenebilir. Teklif çağrısında destek kapsamına alınacak iller, sektörler, destek unsurları vb. kısıtlanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programdan yararlanma koşulu ve destek başvurusu Programdan yararlanma koşulu
MADDE 8 – (1) İşletmenin, Programdan yararlanabilmesi için; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. KOSGEB veri tabanına kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt
Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
(2) İşletmenin İşletme Beyanının güncel olması gerekir.
(3) Destek programına, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinden herhangi birinde yer alan ve aşağıdaki ekonomik faaliyet kodlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir ancak teklif çağrısı özelinde ekonomik faaliyet kodları kısıtlanabilir.
a) NACE Rev.2 Kısım C – İmalat,
b) NACE Rev.2 Kısım J- 61-Telekomünikasyon,
c) NACE Rev.2 Kısım J- 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
ç) NACE Rev.2 Kısım J- 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri,
d) NACE Rev.2 Kısım M- 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
e) NACE Rev.2 Kısım M- 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
(4) İşletmeler destek süresi boyunca aşağıda belirtilen istihdam koşullarından herhangi birini sağlamayı taahhüt etmeleri halinde programdan yararlanabilir.
a) 1 (bir) yeni istihdam 1 (bir) mevcut istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması
b) 2 (iki) yeni istihdam olmak üzere 2 (iki) kişilik istihdamın destek süresince korunması
(5) Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinden başvuru yapan işletmeler, bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan istihdam koşullarından herhangi birini veya 2 (iki) mevcut istihdamı destek süresince korumayı taahhüt ederek programdan yararlanabilir.
(6) Programdan yararlanma koşullarını sağlayan işletmede destek süresince istihdam
edilmesi taahhüt edilen personelin yarısının Türk vatandaşı diğer yarısının
GKAS/UKSK/SUYPY olması esastır.
(7) Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin
illerinden başvuru yapan işletmeler için;
a) İlk izleme döneminde teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK
prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam
ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 40 (seksen)
olması gerekir.
b) İkinci, üçüncü ve dördüncü izleme dönemlerinde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki
son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve
destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün
sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir.
(8) Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinden başvuru
yapan işletmelerin her izleme döneminde destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her
personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 40 (kırk) olması gerekir.
(9) İşletmenin ilk izleme döneminde çalışma iznine konu her yeni personeli için çalışma
izni başvurusu onay süresinin 30 günden fazla olması durumunda SGK kayıtlarındaki prim gün
sayısının en az 1 gün olması yeterlidir.
(10) İlk izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen işletmeler için
sonlandırma hükümleri uygulanmaz. Bu işletmelerin ikinci izleme döneminde istihdam
taahhütlerini sağlamaları durumunda destek üst limiti 750.000 TL olarak uygulanır. Personel
giderleri ve diğer giderlere ilişkin destek tutarları belirlenirken bu uygulama esaslarının 7 inci
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan hükümler dikkate alınır. İkinci izleme
döneminde de istihdam taahhütlerini sağlayamayan işletmelerin destek süreci sonlandırılır.
(11) İstihdam taahhüdü kapsamında istihdam edilecek personel, işletme sahip ve
ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu olamaz.
(12) Ana faaliyet kodu, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından hariç tutulan
sektörler arasında yer alan veya yasaklanan faaliyetlerde bulunan veya herhangi bir AB/BM
yaptırım listesinde yer alan işletmeler bu programdan yararlanamaz.
(13) Diğer başvuru koşulları teklif çağrısında belirtilir.
Destek başvurusu
MADDE 9 – (1) İşletme, teklif çağrısında belirtilen hususlar çerçevesinde, Başvuru
Formunu KBS üzerinden doldurarak varsa başvuruya esas ek belgeleri ilan edilen son başvuru
tarihine kadar yükler ve başvurusunu ve idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren
taahhütnamesini onaylar. Ana faaliyet kodu Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu’nda yer
alan işletmeler ile Çevresel ve Sosyal Beyan Formuna göre etkisi bakımından yüksek risk
sınıfına giren işletmelerin başvuru yapması KBS tarafından engellenir.
(2) Taahhütname, başvuru ile birlikte evrak kaydına alınır. Destek başvurusu yapılması
ve taahhütnamenin onaylanmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat
edene bir hak kazandırmaz.
(3) İşletme tarafından onaylanmış destek başvurusu, başvuruların kontrolü aşamasına
kadar düzenlemeye açılamaz. Başvurusunu onaylayan işletme program süresi içerisinde il
değişikliği yapamaz.
(4) Teklif çağrısında ilan edilen son başvuru tarihine kadar başvurusunu KBS üzerinden
onaylamayan işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(5) Başvuruya ilişkin fiyat araştırma belgeleri, desteklenen mal ve hizmet alımına ilişkin
ödeme belgeleri ile hizmet içeriğine ilişkin belgeler işletme tarafından muhafaza edilir.
KOSGEB yetkililerince gerek görülmesi halinde talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce
ibraz edilir.
(6) Bu Uygulama Esasları’nda ve teklif çağrısında yer alan başvuru koşullarını
taşımayan işletmelerin başvuru yapması KBS tarafından engellenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birinci aşama değerlendirmesi ve başvuruların kontrolü
Birinci aşama değerlendirmesi
MADDE 10 – (1) Başvuru yapan işletmeler, Birinci Aşama Değerlendirme Kriterleri
Tablosunda yer alan kriterler doğrultusunda, KBS tarafından değerlendirmeye tabi tutulur ve
puanlanır. İşletmeler, il bazında en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Teklif çağrısında
il bazında belirlenen bütçeye ve kontenjana göre birinci aşamayı geçen işletmeler belirlenir.
Birinci aşamayı geçemeyen başvurular reddedilmiş sayılır.
(2) Teklif çağrısında il bazında belirlenen bütçeye ve kontenjana göre yapılan
sıralamada en düşük puanı alarak birinci aşamayı geçen işletme ile aynı puandaki tüm
işletmeler, birinci aşama değerlendirmesini geçmiş sayılır.
(3) Birinci aşama değerlendirmesi sürecine ilişkin usul çağrı metninde belirlenir.
(4) Birinci aşama değerlendirme sonuçları nihaidir ve birinci aşama değerlendirme
sonucuna itiraz edilemez.
(5) Birinci aşama değerlendirme sonuçları işletmelere KBS üzerinden bildirilir.
Başvuruların kontrolü
MADDE 11 – (1) Birinci aşama değerlendirmesini geçen işlemelerin başvuruları
Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda sorumlu personel tarafından teklif
çağrısında belirlenen süre içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun;
başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması ve varsa
eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.
(2) Başvuruların kontrolü sonucunda, uygun bulunan başvurular ikinci aşama
değerlendirmesine alınmak üzere KBS üzerinden ilgili uygulama birimi tarafından onaylanır ve
işletmeye bildirilir. Mevzuata uymayan başvurular reddedilir.
(3) Başvuru ve eklerinde hata ve/veya eksiklik tespit edilen başvurular KBS üzerinden
sorumlu personel tarafından değişikliğe açılır. İşletmeye, teklif çağrısında belirlenen süre
içerisinde gerekli düzeltmeleri yapması hususu KBS aracılığıyla bildirilir. Gerekli düzeltmeler,
belirtilen süre içerisinde işletme tarafından KBS üzerinden yapılır ve onaylanır.
(4) Kontrol sonucu düzeltme istenen başvurular için sorumlu personel tarafından tekrar
kontrol sağlanır. Uygun bulunan başvurular ikinci aşama değerlendirmesine alınmak üzere KBS
üzerinden ilgili uygulama birimi tarafından onaylanır ve işletmeye bildirilir. İşletme tarafından
süresi içerisinde onaylanmasına rağmen başvuru bütünlüğünü sağlamayacak derecede
eksiklikleri bulunan, mevzuata uymayan başvurular reddedilir, KBS üzerinden süresi içerisinde
onaylanmayan başvurular ise reddedilmiş sayılır.
(5) Kontrol sonucu KBS üzerinden işletmelere bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İkinci Aşama Değerlendirmesi, İtiraz ve Sonuçların İlanı
İkinci aşama değerlendirmesi
MADDE 12 – (1) İkinci aşama değerlendirmesi kurul marifetiyle yapılır. Kontrol
sonucu uygun bulunan başvurular, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından
KBS üzerinden kurula iletilir.
(2) Başvurular, Kurul Değerlendirme Kriterleri Formuna göre her bir kurul üyesi
tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilerek puanlanır. Puanların aritmetik ortalaması
alınarak ikinci aşama değerlendirme puanı hesaplanır ve kurul karar formu düzenlenir. İkinci
aşama değerlendirme puanı 50 (elli) ve üzeri olan işletmeler için desteklenecek her bir gider,
gidere ilişkin miktar, asgari teknik özellik ve desteklemeye esas tutara karar verilir ve kurul
karar formuna işlenir. Kurul karar formu, kurul üyelerine e-onay/e-imza/imza ile onaylatılarak
evrak kaydına alınır.
(3) İkinci aşama değerlendirmesinin puanı 50 (elli) ve üzeri olan işletmelerin
başvurularının nihai puanı hesaplanır. İkinci aşama değerlendirme puanı 50 (elli)’nin altında
olan işletmelerin başvurusu reddedilir.
(4) İkinci aşama değerlendirme puanlarına itiraz hakkı olan işletmelere KBS üzerinden
bildirim yapılır.
İtiraz
MADDE 13 – (1) İşletme, ikinci aşama değerlendirmesi puanına teklif çağrısında
belirtilen süre içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere İtiraz Formu ile KBS üzerinden itiraz
edebilir.
(2) Kurul üyeleri tarafından verilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farkı
35 ve üzeri olan işletmeler itiraz edebilir. Tüm kurul üyelerinin 50’den az puan verdiği
başvurulara veya işletmenin kendi talebi üzerine iptal edilen başvurulara itiraz edilemez. İtiraz
kriterleri ve süre şartını sağlamayan itiraz başvurularının yapılması KBS tarafından engellenir.
(3) İtirazı değerlendirmeye alınan her başvuru için kurul sekretaryasından sorumlu
KOSGEB Birimi tarafından belirlenen bir bağımsız değerlendirici başvuruyu KBS üzerinden
kurul değerlendirme kriterleri formuna göre değerlendirerek puanlar. Bu puan, itiraz sonrası
hakem puanı olarak sisteme kaydedilir.
(4) İtiraz öncesi kurul değerlendirme puanı ile hakem puanının aritmetik ortalaması
hesaplanır. Hesaplama sonucu bulunan puan ikinci aşama değerlendirme puanı olarak kabul
edilir.
(5) Hakem, kurul sekretaryasından sorumlu birim tarafından belirlenir. Aynı kurul
tarafından değerlendirilen ve itiraza konu olan başvurular için ilgili kurul üyelerinden farklı
olmak üzere 1 (bir) hakem belirlenir. Hakem tarafından bir günde en fazla 16 (on altı) başvuru
değerlendirilebilir.
(6) Hakem değerlendirmesi sonucunda ikinci aşama değerlendirme puanı 50 (elli) ve
üzeri olan işletmeler için itiraz öncesi kurul değerlendirmesine katılan üyeler ve hakemin
katılımıyla kurul oluşturulur. Bu kurul, desteklenecek her bir gider, gidere ilişkin miktar, asgari
teknik özellik ve desteklemeye esas tutara karar verir. Kurul karar formu, kurul üyelerine eonay/e-imza/imza ile onaylatılarak evrak kaydına alınır.
(7) Kurul sekretaryası, itiraz öncesi kurul değerlendirme sürecindeki kurul
sekretaryasından sorumlu KOSGEB Birimi tarafından yürütülür.
(8) İtiraz süreci, teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde tamamlanır.
Sonuçların ilanı
MADDE 14 – (1) İtiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip ikinci değerlendirme puanı
50 (elli) ve üzeri olan işletmelerin nihai puanı hesaplanır. İşletmenin nihai puanı, birinci aşama
değerlendirme puanının 0,4 katının ve ikinci aşama değerlendirme puanının 0,6 katının
toplamıdır.
(2) Başvurular, il bazında yüksek puan alan başvurudan düşük puan alan başvuruya
doğru sıralanır ve Başkanlık tarafından bütçe imkanları dahilinde desteklenecek işletmeler
belirlenir. Sonuçlar, kurul sekretaryasından sorumlu birimlere iletilir.
(3) Bütçe imkanları dahilinde belirlenen son işletme ile aynı puanı alan işletmelerin
olması durumunda:
a) En yüksek puan alan başvurudan en düşük puan alan başvuruya doğru sıralanan
listede aynı puanı alan işletmelerin üstünde puan alan işletmelerin toplam bütçesi il için
belirlenen bütçeden çıkarılarak son işletme ile aynı puanı alan tüm işletmeler için kalan bütçe
belirlenir.
b) Aynı puan alan işletmeler arasında teklif çağrısında belirlenen kriterlere göre sıralama
yapılır ve bütçe imkanları dahilinde desteklenecek işletmeler belirlenir.
(4) Nihai puanı hesaplananlar arasından bütçe imkanları dahilinde desteklenemeyen
işletmeler yedek listeye alınır. Yedek listede yer alan işletmelerin destek kapsamına alınmasına
ilişkin hususlar teklif çağrısında belirtilir.
(5) Desteklenmesi uygun bulunan, yedek listeye alınan ve reddedilen işletmelere
bildirim yapılır. Ayrıca, desteklenmesi uygun bulunan işletmeler ile yedek listeye alınan
işletmeler Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün
Güçlendirilmesi Projesi internet adresinde ilan edilir.
(6) Desteklenecek işletmelere kurul kararı, desteğin başlangıç tarihi ve izleme takvimi
teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde KBS üzerinden bildirilir.
(7) Yedek listeye alınan işletmeler, Başkanlık Birimi koordinasyonunda KBS üzerinden
yedek durumuna getirilir. Yedek listede yer alan işletmelerin teklif çağrısında belirtilen süre
içerisinde destek kapsamına alınmaması durumunda ilgili işletmelerin başvurularının KBS
üzerinden ret durumuna getirilmesi Başkanlık Birimi tarafından ilgili KOSGEB Birimine
bildirilir.
Kurul oluşumu ve hakem belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Program kapsamında sunulan başvuruları, revizyon ve tamamlama
taleplerini değerlendirerek karar almak ve destek süresince desteğin devamına veya
sonlandırılmasına ilişkin karar almak üzere kurul oluşturulur.
(2) Kurul, KOSGEB personeli ve/veya bağımsız değerlendiriciler olmak üzere 3 (üç)
üyeden oluşur. İtiraz sonucunda kurulun toplanması halinde ise itirazı değerlendiren hakem ile
birlikte Kurul 4 (dört) kişiden oluşur.
(3) Teklif çağrısı dikkate alınarak; kurul üye dağılımı, kurul sekretaryasını yürütecek
KOSGEB Birimleri, kurul başkanı ile asil ve yedek üye olarak kurulda görev alacak KOSGEB
personeli, Başkanlık Birimi ve KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinde bu konuyla ilişkilendirilen
KOSGEB Biriminin koordinasyonunda Başkanlık Makamı Oluruyla belirlenir ve gerekli
görülmesi halinde yeniden düzenlenir. Yedek üyeler, kurul başkanı olarak görev yapabilir.
(4) Bağımsız değerlendirici kriterlerini sağlayan veya kamuda en az 5 (beş) yıl süresince
görev yapmış olan uygulama danışmanları kurul üyesi olarak görevlendirilebilir.
(5) KfW tarafından bildirilen kişiler ve/veya uygulama danışmanı/danışmanları kurula
gözlemci olarak katılım sağlayabilir. Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında
görevlendirilen uygulama danışmanı aynı kurulda gözlemci olamaz.
(6) Gözlemciler, katıldıkları kurullarda başvuruların değerlendirilmesi, puanlanması
veya oylanması gibi karar alma süreçlerinde yer alamaz.
(7) Revizyon/sonlandırma/tamamlama ve diğer hususların değerlendirilmesine
yönelik kurullar, Başkanlık Makamı Oluruyla başvuruları değerlendiren kurullardan farklı
olarak oluşturulabilir.
(8) Bağımsız değerlendiriciler, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi
tarafından belirlenir.
(9) Sorumlu personel, sorumlu olduğu işletmenin yer aldığı kurullarda görev alamaz.
Kurul çalışma esasları
MADDE 16 – (1) Kurul gündemi kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB Birimi
tarafından oluşturulur ve değerlendirilecek başvurular KBS üzerinden toplantı tarihinden en az
7 (yedi) gün önce kurul üyelerine iletilir.
(2) Diğer hususların değerlendirileceği kurulların gündemi ve gündemde yer alan
konulara ilişkin işletme ve destek bilgileri, gündem konusu, varsa daha önceki revizyonlar,
ödenen destek tutarı, ödeme bekleyen destek tutarı, ilgili gündeme ilişkin uygulama birimi
görüşü ve diğer hususları içeren Kurul Bilgilendirme Formu ve ekleri toplantı tarihinden en az
7 (yedi) gün önce kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB Birimi tarafından KBS
üzerinden/e-posta ile kurul üyelerine iletilir.
(3) Kurullar üyelerin tam katılımı ile fiziki veya elektronik ortamda toplanır. Destek
başvurusuna ilişkin kararlar puanlama yöntemiyle alınır. Karar verilecek diğer hususlar için salt
çoğunluk aranır.
(4) Destek başvurusunun değerlendirilmesi için toplanan kurullarda bir günde en fazla
16 (on altı) işletme gündeme alınır. Diğer hususların değerlendirildiği kurullarda gündeme
alınacak işletmeler için sınır bulunmamaktadır.
(5) Destek başvurularının değerlendirildiği kurullara başvuru sahibi davet edilir. Kurul
toplantısına katılan başvuru sahibine başvurusuna ilişkin sunum ve açıklama yapabilmesi için
yeterli süre verilir.
(6) Kurul tarafından destek başvurusu dışında revizyon/tamamlama/sonlandırma vb.
durumların değerlendirileceği kurul toplantılarına, gerek duyulması halinde başvuru sahibi
davet edilebilir.
(7) Başvuru sahibinin kurula davet edilmesi ancak kurul toplantısına katılmaması
durumunda mevcut bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılır.
(8) Kurul, sorumlu personelin kurul gündemine ilişkin görüşlerini alabilir.
(9) Alınan her türlü görüş, öneri, bilgi, belge ve raporlar istişari mütalaa niteliğinde olup
karar kurul tarafından verilir.
(10) Kurul değerlendirmesinde görev alanlar ve hakemler; aynı başvuru için izleme ve
rapor hazırlama süreçlerinde görev alamaz ve aynı başvuru kapsamında işletmeye hizmet
sağlayamazlar. İzleme süreçlerinde görev alanlar kurul üyesi olamazlar.
(11) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi
veya çocuğu olanlar ilgili destek başvurunun değerlendirildiği kurullarda üye olamaz, itiraz,
izleme ve rapor hazırlama süreçlerinde görev alamaz.
(12) Kurulda görevlendirilen üyelerin ve gözlemcilerin kurul faaliyetleri ile ilgili
yaptığı işlerde gizlilik esastır.
(13) Kurulda görevlendirilen üyeler, değerlendirmelerinde, program kapsamında talep
edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi
hususları da incelemek ve değerlendirmek ile yükümlüdür.
(14) Kurul toplantıları sesli veya görüntülü olarak kayıt altına alınabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Desteğin Başlangıcı
Desteğin başlangıcı
MADDE 17 – (1) Desteğin başlangıç tarihi ve bitiş tarihi teklif çağrısında belirtilir.
(2) İşletmenin destek başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde destekten
yararlanmak istemediğine dair yazılı talepte bulunması halinde, bahse konu destek ilgili
uygulama birimi tarafından iptal edilir. Aksi halde işletme, bu destekten yararlanmış sayılır.
(3) İşletmeler, sonuçların ilan tarihinden sonra KOBİ vasfını kaybetseler bile
işletmelerin uygun bulunan destek başvurusu kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve işbu
uygulama esaslarında belirtilen diğer hükümlere uygun olmak kaydıyla ödemeler yapılabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Revizyon
Revizyon
MADDE 18 – (1) İşletme, desteğin bitiş tarihinden en geç 4 (dört) ay öncesine kadar
KBS üzerinden en fazla 2 (iki) kez revizyon talebinde bulunabilir. İstihdam taahhüdü
kapsamındaki personele ilişkin değişiklik revizyon olarak değerlendirilmez.
(2) Diğer gider kalemlerine ilişkin yapılan revizyon taleplerinde, toplam destek üst
limitinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde Kurul tarafından talebe ilişkin karar verilir.
(3) Revizyon talebi, sorumlu personel tarafından 7 (yedi) gün içerisinde incelenir ve
mevzuata uygun olması halinde değişikliğe açılır. Aksi takdirde, revizyon talebi KBS üzerinden
reddedilir ve kurul değerlendirmesine sunulmaz. İşletmenin kurul değerlendirmesine
sunulmayan revizyon talebi için revizyon talep hakkı saklı kalır.
(4) İşletme, revizyon talebine konu hususları KBS üzerinden Revizyon Talep Formuna
işler ve revizyon talep formunu bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde onaylar.
Onaylanan revizyon talepleri mevzuata uygun olması halinde onay tarihinden itibaren 15
(onbeş) gün içerisinde kurul bilgilendirme formu ile birlikte KBS üzerinden kurul
sekretaryasından sorumlu KOSGEB Birimine iletilir. Mevzuata uygun olmayan ve belirtilen
süre içerisinde onaylanmayan revizyon talepleri, uygulama birimi tarafından KBS üzerinden
değişikliğe açılmadan önceki haline getirilir. Her iki durum da işletmeye bildirilir.
(5) Revizyon talebi, kurul sekretaryasından sorumlu KOSGEB Birimi tarafından
değerlendirilmek üzere KBS üzerinden kurula sunulur.
(6) İşletmenin revizyon talebi kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(7) Revizyon talebi; işletmenin revizyon talebini onaylamasından itibaren en geç 45 (kırkbeş)
gün içerisinde sonuçlandırılır.
(8) Revizyon talebine ilişkin kurul kararı kurul karar formuna işlenir, kurul üyelerine eonay/e-imza/imza ile onaylatılarak evrak kaydına alınır. Kurul kararı işletmeye bildirilmek
üzere ilgili uygulama birimine iletilir veya kurumsal evrak kayıt programından ilgili uygulama
birimine yönlendirilir. Kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde kurul kararı KBS üzerinden işletmeye bildirilir.
(9) Revizyon başvurusunun sorumlu personel tarafından değişikliğe açılmasından
itibaren revizyon talebine ilişkin kurul kararı evrak kaydına alınıp onaylanana kadar destek
ödemesine ilişkin KBS üzerinden işlem yapılamaz.
(10) Kurul kararı ile revize edilen gider kalemleri için; destek süresi içinde satın alınmış
olmak kaydıyla kurul karar tarihi dikkate alınmaksızın destek ödemesi yapılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İzleme, Sonlandırma ve Tamamlama
İzleme
MADDE 19 – (1) İzleme, destek kapsamına alınan her bir başvuru için program
süresince 4 (dört)’er aylık dönemler halinde izleyici tarafından yapılır. İlgili uygulama birimi
tarafından sorumlu personel/KOSGEB personeli izleyici olarak görevlendirilir.
(2) Destek kapsamına alınan başvurunun izleme takvimi sorumlu personel tarafından
KBS’de oluşturulur.
(3) İşletme, her izleme dönemi için istihdam taahhüdü kapsamındaki personele ilişkin
İstihdam Bilgi Formunu ilgili izleme döneminin başlangıcını takip eden 30 (otuz) gün içerisinde
KBS üzerinden doldurur ve onaylar. Süresi içinde istihdam bilgi formunun doldurulup
onaylanmaması durumunda işletmeye izleme döneminin başlangıcını takip eden 31 inci gün
KBS üzerinden otomatik olarak bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
işletmenin, istihdam bilgi formunu KBS üzerinden doldurup onaylaması gerekir. İşletmenin
verilen ek süre içerisinde de istihdam bilgi formunu KBS üzerinden doldurup onaylamaması
halinde işletmenin destek süreci Uygulama Birimi tarafından sonlandırılır.
(4) İşletmeden sorumlu uzman tarafından İstihdam Kontrol Formu, istihdam bilgi
formunun işletme tarafından onaylanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde
doldurulur. Kontrol esnasında ilgili izleme dönemindeki istihdam bilgi formunun son versiyonu
dikkate alınır. Kontrol iki aşamalı olarak yapılır:
a) İlk aşama:
1) İşletmenin teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri
toplamının üçte biri alınarak bir izleme döneminde sağlaması gereken asgari prim gün sayısı
hesaplanır.
2) İlgili izleme döneminin toplam SGK prim gün sayısı hesaplanır. Bu hesaplamaya
istihdam taahhüdüne konu personelin prim gün sayısı dahildir.
3) İlgili izleme dönemindeki prim gün sayısının asgari prim gün sayısından fazla
olması şartıyla ikinci aşamaya geçilir. Aksi takdirde uygulama birimi tarafından destek süreci
sonlandırılır. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinde ilk aşama
kontrolü yapılmaksızın ikinci aşamaya geçilir.
b) İkinci aşama:
1) İlk izleme döneminde istihdam bilgi formunda yer alan mevcut ve yeni her personel
için SGK prim gün sayısının en az 40 (kırk) olması durumunda izlemenin yapılması uygun
değerlendirilir.
2) İkinci üçüncü ve dördüncü izleme dönemlerinde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde istihdam bilgi formunda yer alan mevcut
ve yeni her personel için SGK prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması durumunda
izlemenin yapılması uygun değerlendirilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü izleme dönemlerinde
Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illerinde istihdam bilgi formunda
yer alan mevcut ve yeni her personel için SGK prim gün sayısının en az 40 (kırk) olması
durumunda izlemenin yapılması uygun değerlendirilir. Aksi takdirde uygulama birimi
tarafından destek süreci sonlandırılır.
3) İstihdam taahhüdüne konu personel değişmiş ise, ilgili izleme döneminde değişen
personel ile yerine alınan personelin prim gün sayıları toplamının ilgili izleminde döneminde
sağlanması gereken asgari prim gün sayısı kadar olması durumda izlemenin yapılması uygun
değerlendirilir. Aksi takdirde uygulama birimi tarafından destek süreci sonlandırılır.
4) İşletmenin ilk izleme döneminde çalışma iznine konu her yeni personeli için çalışma
izni başvurusu onay süresinin 30 günden fazla olması durumunda SGK kayıtlarındaki prim gün
sayısının en az 1 gün olması yeterlidir.
(5) İlk izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen işletmeler için
sonlandırma hükümleri uygulanmaz. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini
sağlayamayan işletmelerin destek süreci sonlandırılır.
(6) Kontrol sonucu izlemenin yapılmasının uygun değerlendirilmesi halinde izleyici,
işletmeyi izleme döneminde ziyaret ederek Dönemsel İzleme Formunda belirtilen hususlar
doğrultusunda izler ve dönemsel izleme formu izleyici tarafından KBS üzerinden onaylanır.
(7) Dönemsel izleme formunun ilgili izleme dönemine ait kontrol formunun
onaylanmasını müteakip en geç 15 (on beş) gün içerisinde KBS’ye kaydedilmesi gerekir.
(8) Dönemsel izleme formunda işletmenin kurula sevk edilmesi yönünde değerlendirme
olması halinde, dönemsel izleme formu uygulama birimi tarafından kurul sekretaryasına iletilir.
(9) İşletmeler, çevresel ve sosyal taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin
çağrı takviminde belirtilen sürelerde uygulama danışmanı tarafından izlenir.
(10) İşletmeler, istihdam taahhüdüne konu personele ilişkin değişiklik yapabilir. İşletme,
KBS üzerinden istihdam bilgi formunu doldururken değişiklik yapılan personele ilişkin bilgileri
de girer.
(11) İstihdam taahhüdüne konu personelin GKAS/UKSK statüsü Göç İdaresi
Başkanlığı’ndan veri paylaşımı protokolü/resmi yazı ile sorgulanır. Mevcut istihdam teklif
çağrısı ilan tarihi, yeni istihdam ise işe giriş tarihi itibarıyla GKAS/UKSK statüsünde olmalıdır.
Statüye ilişkin sorgu, personelin ödemeye konu olduğu ilk izleme döneminde yapılır ve daha
sonraki dönemlerde GKAS/UKSK statüsünün devam edip etmediğine bakılmaz.
Sonlandırma
MADDE 20 – (1) Destek süresince; aşağıdaki durumların oluşması halinde destek
süreci sonlandırılır:
a) İşletmenin tasfiyesinin başlaması,
b) İşletmenin kapanması,
c) İstihdam şartlarının işletme tarafından yerine getirilmemesi,
ç) Kurul tarafından sonlandırma kararı alınması.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında, sonlandırma uygulama
birimi tarafından yapılır.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının a ve b bentleri kapsamında yapılan sonlandırmalarda
yapılan destek ödemelerinin iadesi istenmez ve bekleyen destek ödemeleri yapılmaz. (4) Bu
maddenin birinci fıkrasının c bendi kapsamında yapılan sonlandırmada yapılan destek
ödemelerinin iadesi istenmez ve istihdam taahhüdünün gerçekleştiği dönemlere ilişkin varsa
bekleyen destek ödemeleri yapılır. İşletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle bekleyen
destek ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecili/taksitlendirilmesi işlemlerinin
program süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının ç bendi kapsamında yapılan sonlandırmada yapılan
destek ödemelerinin iadesinin ve sonlandırmanın yapıldığı dönem ve/veya önceki dönemlerden
bekleyen destek ödemelerinin yapılıp yapılmayacağına kurul karar verir.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının ç bendi kapsamında, kurula sunulan bilgi ve belgeler
doğrultusunda yapılan değerlendirmede sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru
bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk,
yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan
buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan desteklerin iadesi
istenmez. Aksi takdirde destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
tahsil edilir.
(7) Dönemsel izleme formunda, işletmenin kurula sevk edilmesine ilişkin bir
değerlendirme yapılması veya uygulama birimi tarafından desteğin ilerleyişini önemli ölçüde
olumsuz etkileyecek hususların tespiti halinde bu hususlar kurul tarafından değerlendirilerek
desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(8) Destek süresince işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi hususu
işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. Bu husus kurul tarafından değerlendirilerek
desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.
(9) Desteği sonlandırılan işletme, sonlandırmaya ilişkin bildirim tarihinden itibaren 2
(iki) yıl süreyle, FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı teklif çağrılarına
başvuramaz.
Tamamlama
MADDE 21 – (1) Tamamlama talebi, son izleme döneminde izleyici tarafından KBS
üzerinden ilgili uygulama birimine yapılır.
(2) Dönemsel izleme formları ve kurul bilgilendirme formu, değerlendirilmek üzere
KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından kurula sunulur. Kurul,
destek sürecinin tamamlanmasına ilişkin değerlendirme yapar. Kurul kararı işletmeye KBS
üzerinden bildirilir.
(3) Son dönemsel izleme formunda izleyicinin sonlandırmaya ilişkin kurula sevk
edilmesine yönelik bir değerlendirme yapması halinde sonlandırma sevki ve tamamlama talebi
birlikte yapılır. Bu durumda kurul öncelikle destek sürecinin sonlandırılması hususunu
görüşerek karar verir. Sonlandırma kararı verilmemişse desteğin tamamlanmasına ilişkin
değerlendirme yapar.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Destek Ödemeleri
Destek Ödemeleri
MADDE 22 – (1) Dönemsel izleme formunun izleyici tarafından KBS’den
onaylanmasının ardından işletme tarafından dönemsel izleme formunda gerçekleştiği belirtilen
giderler için Destek Ödeme Talep Formu işletme tarafından KBS üzerinden doldurulur ve eki
ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir.
(2) Sorumlu personel tarafından ilgili bilgi ve belgeler incelenir. Sorumlu personel
tarafından yapılan inceleme ve kontrol sonucu ödeme talebi uygun bulunabilir, düzeltme
istenebilir veya reddedilebilir. Ödeme talebinin reddedilmesi durumunda işletme yeniden
ödeme talep edebilir.
(3) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek
kapsamı dışında tutulur.
(4) Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış
vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan işletmelere ilgili dönem için destek
ödemesi yapılmaz. Ancak, işletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle yapılamayan destek
ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecil/taksitlendirme işlemlerinin program
süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
(5) Destek kapsamındaki giderlere ilişkin fatura, sevk irsaliyesi veya eğitim hizmetinin
gerçekleştiği tarihlerden herhangi birinin destek süresi içerisinde olması gerekir.
(6) Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından destek başlangıç
tarihinden itibaren banka/PTTBank aracılığıyla ödenmesi esas olup banka/PTTBank dekont
tarihlerinin; destek başlangıç tarihinden önce olmaması ve ödeme talebinin yapılabileceği son
tarih veya öncesinde olması gerekir.
(7) Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate
alınmaksızın kredi kartı ile yapılan ödeme işlem tarihinin ödeme talebinin yapılabileceği son
tarih veya öncesinde tamamlanmış olması durumunda ödeme tamamlanmış sayılır. Banka kredi
kartı harici taksitli/vadeli yapılan ödeme işlemlerinde ise ödeme/ödemelerin ödeme talebinin
yapılabileceği son tarih veya öncesinde tamamlanmış olması gerekir.
(8) Banka/PTTBank aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile
yapılan her türlü ödemedir (dekont ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi
kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından
banka/PTTBank aracılığıyla yapılması durumunda, dekontta; ödemenin kimin borcuna karşılık
yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu
bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet
sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde,
çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte işletmenin borcunun
ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir.
(9) İşletmenin değerlendirilmek üzere kurula sevk edildiği durumlarda desteğin devamı
yönünde karar alınmadan ödeme talep edilemez.
(10) Destek ödeme talebi; tamamlamaya ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı
tarihten itibaren 1 (bir) ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 (iki) ay
içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmenin mazereti uygulama birimi
tarafından uygun bulunursa ödeme talebi işleme alınır. Bu fıkrada belirtilen sürelerin dışında
yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz.
(11) Desteklenen mal ve hizmet alımına ilişkin ödeme belgeleri ile hizmet içeriğine
ilişkin belgeler işletme tarafından muhafaza edilir. KOSGEB yetkililerince gerek görülmesi
halinde talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.
(12) Desteği sonlandırılan işletmelere yapılacak ödemelerde bu uygulama esaslarının 20
nci maddesinde yer alan hükümler dikkate alınır.
(13) Sorumlu personel tarafından uygulama esaslarında tanımlı işlem adımlarına göre
süreç kontrolü yapılarak Destek Ödeme Oluru hazırlanır ve uygulama birimi müdürünün
oluruna sunulur. Destek ödeme oluru hazırlanırken destek programı dönemsel izleme formu
dikkate alınır.
(14) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen
ödeme belgeleri ile birlikte ödeme emri belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise Merkez
Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.
(15) Merkez Muhasebe Müdürlüğü tarafından ödeme; işletmenin belirttiği banka
hesabına yapılır.
(16) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından,
kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında
mal/hizmet satın alamaz ve bu kişileri destek kapsamında istihdam edemez. Böyle bir durumun
tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
(17) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden
belirtilmesi durumunda; “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları”
tablosunda yer alan döviz alış kuru, bu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur
Tablosu”nda yer alan TL karşılığı ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası
olarak ödeme yapılır.
(18) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği
(resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu
günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan
tablolar dikkate alınır.
(19) Destek tutarı hesaplanırken; kurul tarafından desteklenmesine karar verilen giderin
fatura tutarının ilgili giderin desteklemeye esas tutarından düşük olması durumunda fatura
tutarı, yüksek olması durumunda ise desteklemeye esas tutarı dikkate alınır.
(20) Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; asgari teknik
özellikleri ifade eder. Uygulama birimi tarafından, gerçekleşen gider kaleminin;
a) Kurul kararındaki asgari şartları taşıması durumunda, söz konusu gider kalemine
ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.
b) Kurul kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; uygulama birimi
tarafından bu husus kurula sunulur. Gerçekleşen giderin asgari teknik özellikleri ve
desteklemeye esas tutarı kurul tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun bulunan giderler için
destek ödemesi yapılabilir.
(21) Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura
düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
(22) Personel giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem
dikkate alınır:
a) Desteğe konu personelin çalıştığı ay için geçerli olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ücretin işverene maliyeti 30 (otuz)’a bölünerek, işçinin
işverene 1 (bir) günlük maliyeti bulunur.
b) Desteğe konu personelin ilgili aydaki SGK prim gün sayısı ile ilgili aydaki işçinin
işverene bir günlük maliyeti çarpılır. Bu hesaplama, izleme dönemindeki her ay için ayrı ayrı
yapılarak izleme döneminin toplam desteklemeye esas tutarı bulunur.
c) Personel gideri destek tutarı, toplam desteklemeye esas tutarın %70’i alınarak
hesaplanır. Yeni istihdam edilen personelin kadın veya genç olması durumunda ise bu oran
%100 olarak uygulanır.
ç) Aynı dönem içerisinde istihdam taahhüdüne konu personelin değişmesi durumunda
değişime konu eski ve yeni personelin prim gün sayıları toplamının asgari prim gün sayısı ve
üzeri olması koşuluyla; bu fıkranın a, b ve c bentleri sırasıyla uygulanarak, taahhüde konu her
bir personel için destek tutarı ayrı ayrı hesaplanır.
(23) İşletmeye diğer giderler kapsamında, bir izleme dönemi sonunda ödenecek tutarın
üst limiti, kurul tarafından onaylanan tahmini destek tutarının %25’idir. İlgili dönemdeki destek
ödemesinin %25’in altında olması durumunda kalan tutar, bir sonraki izleme döneminin üst
limitine aktarılır ve yeni tutar kalan dönem sayısına bölünerek bir dönem için geçerli olacak
destek üst limiti yeniden hesaplanır.
(24) İlk izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen işletmeler için
ikinci izleme dönemi sonunda ödenecek tutarın üst limiti, kurul tarafından onaylanan tahmini
destek tutarının 1/3’üdür. İlgili dönemdeki destek ödemesinin onaylanan tahmini destek
tutarının 1/3’ünün altında olması durumunda kalan tutar, bir sonraki izleme döneminin üst
limitine aktarılır ve yeni tutar kalan dönem sayısına bölünerek bir dönem için geçerli olacak
destek üst limiti yeniden hesaplanır.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel Hükümler
MADDE 23 – (1) İşletme bu programdan yalnızca 1 (bir) kez yararlanabilir.
(2) Destek kapsamında satın alınan makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri
taşınırların mülkiyeti, işletme tüzel kişiliğine ait olup destek süresince;
a) Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde
kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Aksi halde ödenen destek tutarı yasal faizi
ile birlikte tahsil edilir.
b) Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde
durum 7 (yedi) gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Aksi
halde ödenen destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Tedbir/haciz kapsamında
taşınırların mülkiyet durumu kurulda değerlendirilir.
c) Tasfiyesi başlayan, kapanan işletmeler ile destek kapsamında geliştirilen ürünün
satılması durumunda satılan ürünün mütemmim cüzü olan makine, teçhizat, yazılım ve benzeri
taşınırlar için bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Destek süresi içindeki zaman sınırlı yazılım
lisanslama veya buluttan erişim ile kullanım giderinin desteklenmesi halinde; işletme
lisanslama veya kulanım dönemi süresince destek kapsamındaki yazılımı başka şahıs,
kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralayamaz veya devredemez ancak desteklenen lisanslama
veya buluttan erişim ile kullanım dönemi bittikten sonra yazılımın işletmede bulunup
bulunmadığına bakılmaz.
(3) Kurulda ve destekle ilgili diğer süreçlerde görev alan öğretim elemanlarına ödenecek
hizmet bedelleri Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün
Güçlendirilmesi Projesi bütçesinden karşılanır. Kurulda ve destekle ilgili diğer süreçlerde görev
alan uygulama danışmanlarına bu görevlendirmeler kapsamında ödeme yapılmaz.
(4) Program kapsamında yapılan destek başvurularının değerlendirme ve izleme
süreçlerinde görev alan kişilere ve gözlemcilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait
ticari gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(5) Vergi, harç vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için
farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(6) Tüm bildirimler yazılı/e-posta/KBS/E-Tebligat yöntemlerinden en az biriyle yapılır.
Program kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.
(7) İşletmelere tebliğ edilecek yazılar işletmelerin e-tebligat adreslerine gönderilir.
(8) Hatalı işlemler sonucu fazla veya yersiz ödeme yapıldığının KOSGEB birimi
tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, uygulama birimi
tarafından ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden
geri tahsil edilerek projenin Türk Lirası hesabına aktarılır.
(9) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit
edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(10) İşletmenin unvan ve/veya tür değişikliği yapması durumunda bilgileri KBS
üzerinden güncellenerek destek sürecine devam edilir.
(11) Bu programın mevzuatına aykırı olmayan ancak destek sürecini etkilediği
değerlendirilen durumların tespiti halinde, destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına
kurul tarafından karar verilir.
(12) Programın uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem,
yangın, su baskını, benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör
eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması
durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına
KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.
(13) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde
yatırım desteğinden yararlanılan harcamalar için KOSGEB desteklerine başvurulamaz,
KOSGEB desteklerinden yararlanılan harcamalar için de söz konusu karar kapsamında yatırım
desteklerine başvurulamaz. Bu konudaki sorumluluk işletmelere ait olacaktır.
(14) Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim
tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
(15) Desteğin bitiş tarihinden sonra işletmenin devri veya başka bir işletme ile
birleşmesi hususlarının tespiti halinde işletmeye bekleyen destek ödemeleri yapılabilir ve
yapılan destek ödemelerinin iadesi istenmez.
(16) Desteğin bitiş tarihinden sonra işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması
halinde işletmeye bekleyen destek ödemeleri yapılmaz ve yapılan destek ödemelerinin iadesi
istenmez.
(17) Sürelerin hesaplanmasında, başvurunun yapıldığı gün başlangıç kabul edilerek,
ileri doğru sayılacak durumlarda bir sonraki, geri doğru sayılacak durumlarda bir önceki günden
itibaren sayılmaya başlanır. Resmi tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmi tatil
gününe veya hafta sonuna rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş günü sonunda biter.
(18) Bu Uygulama Esaslarında ilgili KOSGEB birimleri/sorumlu personel/izleyici için
tanımlanan süreler, standart işlem süreleri olup bu sürelerin dolmasından sonra yapılan işlemler
geçerliliğini yitirmez.
(19) KBS üzerinden alınamayan belgelerden aslının iade edilmesi gereken evrakın, aslı
veya noter onaylı orijinal sureti görüldükten sonra fotokopileri, uygulama birimi müdürü veya
sorumlu personel tarafından imzalanıp “Aslının Fotokopisidir” ifadesi düşülür.
KOSGEB dışından yapılacak geçici görevlendirmeler
MADDE 24 – (1) Destek programlarına ilişkin süreçlerde KOSGEB personeli dışından
görevlendirme yapılmasına ilişkin iş ve işlemler KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici
Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülür.
(2) İlgili KOSGEB Birimi tarafından, her 1 günlük kurul toplantısı için 1 günlük hizmet
bedeli kurulda görev alan öğretim elemanının banka hesabına ödenir.
(3) İtiraz sürecinde hakem olarak görev alan ve yükseköğretim kurulları tarafından
görevlendirilen öğretim elemanlarına, her başvuru için 1 günlük hizmet bedelinin on altıda biri
ilgili KOSGEB Birimi tarafından ödenir.
(4) Bağımsız değerlendiriciler ve izleyicilerden KOSGEB Dışından Yapılacak Geçici
Görevlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında KBS üzerinden Gizlilik ve Tarafsızlık
Taahhütnamesi alınır.
(5) Program kapsamında bağımsız değerlendirici ve izleyici dışında yapılacak
görevlendirmelerde ise Gizlilik Beyanı alınır.
Programın izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) Programın izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler
Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.
Uygunsuzluk
MADDE 26 – (1) Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel
Sektörün Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki dokümanlar, program ve bu uygulama
esaslarında belirtilen durumlar dışında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk
Yönergesinde yer alan hususlara göre işlem yapılır.
Uygulama Esaslarının Ekleri
MADDE 27 – (1) İşbu Uygulama Esaslarında yer alan formlar, raporlar ve
taahhütnameler bu Uygulama Esaslarının ekidir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayını müteakip ../../…. tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.

Leave a comment

FOSTER Projesi FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı. - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden