Skip to content Skip to footer

KOSGEB HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANACAK GİRİŞİMCİDE ARANAN ŞARTLAR

 • Geleneksel Girişimcilik Sertifikası tarihinin vergi levhası açılış tarihinden önce olması,
 • Yüz Yüze örgün eğitim sistemi ile alınan Uygulamalı Girişimcilik belgesi almış olanlar bu destekten faydalanamazlar. Vergi Levhası gibi Resmi işlemleri yapmayanlar internet üzerinden başvurup yeni belge alabilirler
 • Girişimcilik Belgesini internet üzerinden almış ve Resmi İşlemleri tamamlayıp işletmesini açmış ve Vergi Levhasında yazan İşe başlama tarihi üzerinden 1 Yıl geçmeden başvurmuş olması gerekmektedir.
 • Hizmet Sektörüne girecek ise Geleneksel Girişimcilik İmalat sektörüne girecek ise İleri Girişimcilik Belgesini almış olması gerekir.
 • Son 3 yıl içinde vergi mükellefiyetinin olmaması,
 • Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösterecek olması,
 • Kurulacak İşletmedeki ortalık payının en az %’50 olması şartı aranır.
 • Birinci derece akrabaları ile aynı faaliyeti göstermemelidir.
  . Desteklerden yararlanmak amacıyla aç,kapat,devir ile başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik olarak kurulmayacak
 • Kurulu faaliyette olan başka bir şirkette %’30 dan fazla hisse sahibi olmamalı
 • Başvuru yaparken başka bir işletmede sgk hükümlerine tabi çalışan olmamalı
  Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması beklenmektedir.(SGK Geçmişi,kalfalık ve Ustalık Belgesi yada çeşitli belgeler)
  Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık/çıkar ilişkisi bulunan işletme olması,şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla muvazaalı olarak başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise yada Gerçekten kurulan işi yapacak girişimcinin yerine başka başka birinin girişimci olarak başvuru yapması veya başka bir işin genişletilmesine yönelik iş kurularak başvuru yapılması durumunda başvuru reddedilir.

KOSGEB BAŞVURU ADIMLARI

Başvuru şartları uygunsa Hızmet Sektoru(Geleneksel desteğine başvuru yapılabilir. KOSGEB Başvuru adımları

 1. Gişimcilik sertifikası almak
 2. İşletme açılışı yapmak KOSGEB Desteklenen Sektorler Lıstesınden Nace Kodunu bulmak (vergi levhası açmak) Tüm Resmi İşlemleri tamamlamış olmak(Oda kaydı ve sicil Gazetesi vs.)
 3. Basit usul ve gerçek işletmeler için PTT Şubelerinden şahsen başvuru yoluyla LTD.A.Ş. gibi Tüzel Kişilerin ise E-devlet üzerinden UETS (Ulaştırma Bakanlığı Elektronik Tebligat Sistemi)ne kaydını yapmak
  4-KOSGEB Veri Tabanına Kayıt
  5-KOSGEB tarafından uzman atanması
  6-KOSGEB Beyanname doldurulması(Kobi Beyannamesi KBS)
  7-KOBİ Beyanname Onayı ve Destek ekranlarının açılması
  8-KOSGEB başvuru formu ve İş Planı doldurulması
  9-KOSGEB’E Projenin Gönderilmesi
  10-Uzman Tarafından Başvuru ve Projenin Kontrolü
  11-Varsa eksiklerin bildirilmesi (Revizyon)
  12-Projenin Kurula sevk edilmesi(Kurul toplantısı yok illere göre değişken bazı iillerde Müdür telefonla arayıp bılgı alıyor.Gırısımcıden ıs yerı fotoları ıstenıyor. Proje yuz yuze değıl sistem uzerinden degerlendırılıyor)
  14.Kurul Kararının açıklanması(Red kararı verilmesi durumunda 15 Gün içinde karara itiraz;Revizyon verilmesi ve revizyon süresince eksiklerin tamamlanarak yeniden başvuru yapılması
  15-Kuruluş desteğinin talep edilmesi(Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve ıban ıle sisteme eklenmesı ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme ve talep)
  16-Ödemeye onay verilmesi ve ödemenin yapılması
  16-Performans Desteği Paranın yatırılacağı hesabın Banka adı şube adı şube kodu ve ıban ıle sisteme eklenmesı ve SGK Borcu Yoktur Yazısı sisteme ekleme (Taahhutname tarıhı ıtbarıyle 1 yıl sonunda işletmede çalışan SGKLı personel ıcın SGK Prım Gun sayısına gore odeme talebı)
DESTEK UNSURUDESTEK TUTARI
Kuruluş DesteğiGerçek kişi işletme 5.000 TLSermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği*Birinci Performans Dönemi**– 180-539 gün ise 5.000 TL- 540-1079 gün ise 10.000 TL- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TLİkinci Performans Dönemi**– 360-1079 gün ise 5.000 TL- 1080-1439 gün ise 15.000 TL- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği5.000TL
** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Örnek Tablo

📌Geri Ödemesiz Destekler📌
✅Kuruluş Desteği (şahıs):5.000 TL
✅Kuruluş Desteği(LTD.A.Ş.)Desteği:10.000 TL
✅Performans Desteği:50.000 TL
✅Sertifika Desteği:5.000 TL
☑️”10 Puan İndirimli Kredi Desteği:70.000 TL
✅1 yil Bağkur desteği,3 yil vergi desteği(18-29 yaş arasında)ilk defa iş yeri kuracaklara LTD.A.Ş. gibi tüzel kişi işletme kuranlar bu destekten faydalanamaz

18.35 yaş arası iseniz ayrıca Proje başvurunuz KOSGEB tarafından onaylandığında Hibe almayıp Halk Bankası üzerinden 0 faizli 1 yıl Geri Ödemesiz 300.000 TL – 500.000 TL arasında Kredi hakkına erişebilirsiniz Banka ipotek kefil ve kredi notu isteyebilir.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin
hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu destek programı, yeni kurulan işletmelere yönelik olarak KOSGEB
tarafından uygulanacak Geleneksel Girişimci Destek Programına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli
ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21, 05/08/2019
tarihli 2019-05 ve 2019-16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu destek programında yer alan;
a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
b) Destek programı: Geleneksel Girişimci Destek Programını,
c) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil edilmemek
üzere sağlanan desteği,
ç) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
d) Girişimcilik eğitimi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında
sağlanan eğitimleri,
e) İŞGEM: KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme
Merkezini,
f) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren
küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
g) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan;
veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve
inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,
ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
h) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketleri,
ı) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari,
mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
i) TEKMER: KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji
Geliştirme Merkezini,
j) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini
ifade eder.
PR-18/02
Rev. Tarihi: 10/05/2023
2 / 5
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar
Desteğe ilişkin hususlar
MADDE 5- (1) Destek programı kapsamında kuruluş desteği, performans desteği ve
sertifika desteği sağlanır.
(2) Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak
onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.
(3) İşletme/girişimci bu destek programından sadece bir kez faydalanabilir.
(4) Girişimcilik Destek Programından, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni
Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme
bu destek programından yararlanamaz.
(5) Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı
kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve
ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek
üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve
oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir.
Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.
Kuruluş desteği
MADDE 6- (1) Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan
işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL geri
ödemesiz destek sağlanır.
Performans desteği
MADDE 7- (1) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın
uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç,
kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 TL’ye kadar olmak üzere
en fazla 50.000 TL’ye kadar destek sağlanır.
Sertifika desteği
MADDE 8- (1) Sertifika desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletme için gerekli
mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş
tarihinden önce en geç bir yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu
işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı
uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5.000TL’ye kadar destek sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Destek programından yararlanma koşulları
MADDE 9- (1) Girişimcinin işletmesini kurmadan önce girişimcilik eğitimini
tamamlamış olması gerekir. İŞGEM’de/TEKMER’de yer alan işletme için bu koşul aranmaz.
(2) İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması
ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
(3) Girişimcinin kurmuş olduğu işletmedeki kurucu ortak olarak payı en az %50 ve üzeri
olmalıdır.
(4) İşletme başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
(5) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının
uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
PR-18/02
Rev. Tarihi: 10/05/2023
3 / 5
Başvuru, değerlendirme ve itiraz
MADDE 10- (1) İşletme, KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yapar.
İşletme tarafından başvuru ile birlikte taahhütname onaylanır.
(2) Destek programı başvurusu, ilgili uygulama birimi tarafından değerlendirilir.
Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun
düzeltilmesi istenebilir.
(3) İşletme, başvurunun reddine ilişkin uygulama birimi kararına bir kereye mahsus
olmak üzere itiraz edebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Sonlandırma
İzleme
MADDE 11- (1) Bu destek programından yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen
esaslar doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
Sonlandırma
MADDE 12- (1) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya
kapanması halinde destek programı sonlandırılır.
(2) Destek programı süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi
hususu; uygulama birimi tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya
sonlandırılmasına karar verilir.
(3) Destek programı kapsamında desteklenen işletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir
yılını tamamlamadan kapanması durumunda, destek programı sonlandırılan işletmenin
gerekçesi Uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Uygulama birimine sunulan bilgi ve
belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı
veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır
hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya uygulama
birimi tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi
halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde geri ödemesiz
destekler, ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil
edilir. İşletmenin bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesi veya kapanması halinde; yapılan
destek ödemeleri geri alınmaz.1
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme
Destek ödemesi
MADDE 13- (1) İşletme, KBS üzerinden destek ödeme talebini ilgili uygulama
birimine iletir.
(2) Uygulama birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletmenin banka
hesabına destek ödemesi yapılır.

1 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı İcra Komitesi Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi:
(3) Destek programı kapsamında desteklenen işletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan
kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal
faizi ile birlikte tahsil edilir. İşletmenin bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesi veya kapanması halinde;
yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.
PR-18/02
Rev. Tarihi: 10/05/2023
4 / 5
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 14- (1) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç
olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(2) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya
çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için izleyici olamaz.
(3) İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden,
çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın
alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. Bu hüküm
performans desteği kapsamında uygulanmaz.
(4) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme
süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere/girişimcilere ait ticari gizli
bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(5) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları
işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek
sürecine devam edilir.
(6) Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama
birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.
(7) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit
edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(8) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek
kapsamı dışında tutulur.
(9) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi
durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda
yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak
ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk
Lirası karşılığı kullanılır.
(10) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği
(resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu
günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan
tablolar dikkate alınır.
Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi
MADDE 15- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve
işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.
Destek programı uygulama esasları
MADDE 16 – (1) Destek Programının uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık
tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile
yürürlüğe girer.
Uygunsuzluk
MADDE 17- (1) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda
KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
Uygulamalı girişimcilik eğitimi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 05/05/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı
uyarınca yürürlüğe alınan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01/01/2021
PR-18/02
Rev. Tarihi: 10/05/2023
5 / 5
tarihine kadar destek programı kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın Geleneksel Girişimci
Destek Programına başvuru yapabilir.
Girişimciliği geliştirme destek programı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 01/03/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı İcra Komitesi kararı
uyarınca yürürlüğe alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Geleneksel Girişimci
Programı kapsamındaki işletmelerin iş ve işlemleri 05/08/2019 tarihli ve 2019/05 sayılı İcra
Komitesi kararı kapsamında bu destek programının uygulama esaslarına göre yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 3-18/04/2023 tarihli ve 2023-10 sayılı İcra Komitesi kararı uyarınca
06/02/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle ilan edilen OHAL ve sonrasında kapsama
alınan iller ve ilçelerde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belge ile işyerleri
ağır hasarlı, acil yıkılacak ve tamamen yıkılmış olan işletmeler için, daha önceden KOSGEB
desteklerinden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın bu Destek Programı kapsamındaki
başvuru ve yararlanma koşulları uygulanmadan başvuru alınabilecektir. Bu kapsamdaki
başvurular için destek üst limitleri %100 arttırılarak uygulanır.2
Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu destek programı KOSGEB Başkanı yürütür.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA ESASLARI

UE-18/06
Rev. Tarihi:10/05/2023
1 / 12
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı girişimcilerin kurduğu yeni
işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak için uygulanan Geleneksel
Girişimci Destek Programına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, Geleneksel Girişimci Destek Programına ilişkin
düzenleyici işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları, 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli
ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı, 25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı,
05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı, 13/09/2021 tarih ve 2021-07 sayılı KOSGEB
İcra Komitesi Kararları kapsamında uygulamaya konulan Geleneksel Girişimci Destek
Programın 16 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.1
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında yer alan;
a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
b) Destek programı: Geleneksel Girişimci Destek Programını,
c) Destek tutarı: Desteklemeye esas tutar üzerinden destek oranı uygulanarak bulunan
veya varsa ilgili gider türüne özel kriterlere göre belirlenen tutarı,
ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri
bakımından engel oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu ilgili mevzuat
hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
d) E-tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için
ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydedilen tebligat adresini2
e) Firma: Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek veya tüzel kişilikleri,
f) Genç girişimci: Destek programına ilk başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış gerçek kişileri,
g) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil edilmemek
üzere sağlanan desteği,
ğ) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
h) Girişimcilik eğitimi: KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında
sağlanan eğitimleri,
ı) İlgili Başkanlık birimi: Destek programının tasarlanması ve ilgili süreçlerinin
yürütülmesi için Başkan tarafından görevlendirilen merkez teşkilatı birimini,

119/11./2021 tarih ve 8172 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik öncesi:
(1) Bu uygulama esasları, 15/06/2010 tarih 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB
Destek Programları Yönetmeliği ile 20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı,
25/09/2018 tarihli ve 2018-21 sayılı, 05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi
Kararları kapsamında uygulamaya konulan Geleneksel Girişimci Destek Programın 16ıncı maddesine istinaden
hazırlanmıştır.
2
29/12/2020 tarih ve 12084 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile eklenmiştir. Buna göre diğer tanımlardaki
harflendirmeler yeniden düzenlenmiştir.

FIYATLANDIRMA

MV Proje Yonetım Danışmanlık Proje hazırlama bedelı surec takıbı…3500 TL olup 1750 TL pesın surece başlarken kalan 1750 TL ise KOSGEB sıze odeme yaptıktan sonradır .(Fiyatlaımıza + KDV Uygulanır)
KOSGEB ile ilgili tum surecın takıbı online olarak E-Devlet sistemi üzerinden e devlet şifresi ile kullanilarak tarafımızdan yapılacaktır. Gırısimcı resmı ıslemlerın dısında uzmanlarımız tarafından talep edılen evrakları bilgi belgeleri ve sürecin yürütülmesi için e devlet şifresini vermekle ve değiştirdiğinde ise zamanında bilgi vermekle yukumludur. Gırısımcı kurul gorusmesine uzmanlarımız tarafından hazırlanacak ve uzmanlarımız tarafından hazırlanan proje dosyası gırısımcıye onlıne olarak elektronık ortamda teslım edılecektır.Kurul öncesinde girişimci uzmanlarimiz tarafından hazirlanacaktir. Destek onaylandıktan sonra odeme talep asamaları ve KOSGEB desteklerı konusunda ısletmeye 2 yıl sureyle Danışmanlık hızmetı verılecek belırtılen ucret dışında ılave ucret komısyon yada ıslem ucretı talep edılmeyecektır. Gırısmcı bu ucretı odemekle yukumlu olup aksı takdırde her turlu yasal yaptırım ve mueyyıdelerı kabul etmıs sayılır. Her ıkı taraf ıcın sozlesme hazırlanacak olup her 2 nushası taraflar tarafından ımza altına alındıktan sonra 1 nushası gırısımcıye gonderılecektır.Musterinin kendisinden kaynaklı bir nedenden dolayı tek taraflı olarak danışmanlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya dosyanın müşteriden kaynaklı bir durumdan red verilmesi durumunda ön peşinat olarak verilen ücretin geri iadesi yapilmayacak ve müşteriden başarı primi(Onaydan sonraki ücret) istenmeyecektir. Musteri destek onaylandığında gerekli yatırımı yapmasa bile proje hazırlama ve süreç takip bedelini ödemekle yükümlüdür.

Geleneksel Girişimcilik Desteği 65.Bin TL'ye kadar Hibe Desteği - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden