Skip to content Skip to footer
MV

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

  Teşvik Nedir?

Teşvik, firmaların gelişme ve büyüme odaklı çalışmalarını bütçesel anlamda destekleyen ve belirli noktalarda tampon görevi gören bir destek türüdür. Şirketler küresel pazarda yer almak, ürün kapasitesini genişletmek, personel gücünü artırmak için çeşitli teşvik başvuruları yapmaktadır. Bu teşvikler KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihracat, yatırım, arge ve istihdam gibi konularda ekonomik faaliyetlerin, refahın ve büyümenin artması için verilmektedir.

  Yatırım Teşvik Nedir?

Yatırım hacminin artırılması amacıyla devlet tarafından sunulan ve yatırım cinsine bağlı olarak farklı tutarlara karşılık gelen, yatırımcıya sunulan desteklerin tümü’ dür.

  Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir.

  Yatırım Teşvik Mevzuatı  Nedir?

Yatırımlar bakanlar kurulu kararı ve bu kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar (19.06.2012 tarihli resmî gazete) 2012/1 sayılı uygulama tebliği (20.06.2012 tarihli resmi gazete) yayımlanmaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, sanayi, hizmet, tarım ve enerji gibi birçok sektörde gerçekleştirilmek istenen yatırımlar için sağlanan desteklerden faydalanılmasına yarayan belgedir. Bu belge destek için gerekli koşulları yatırımın sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olunması için büyük önem taşımaktadır.

Vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve vergi muafiyeti gibi yatırımcıya birçok kolaylık sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi başvuru sürecinin tamamı titizlikle yürütülmeli, gerekli belge, evrak ve bilgilerin doğru bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Türleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri yatırımın bölgesi ve yatırımdan sağlanacak faydaya göre değişiklik göstermektedir. Burada yatırım tutarı, yatırım yapılacak bölge ve yatırıma verilen öncelik gibi birçok faktör türler arasındaki sınıflandırma için birer etkendir.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

1. Bölgesel Teşvik

Bölgesel Teşvik ülke genelindeki kalkınmanın bölgeler ve iller arasındaki farkını azaltmayı hedefler. Amaç her bir bölgenin kalkınma düzeyini artırmaktır. Destekler bu doğrultuda yatırımlara sağlanmaktadır.

2. Öncelikli Yatırımlar

Yatırım Teşvik Belgesi Öncelikli Yatırım Konuları

 Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından belirlenen orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,

 Turizm bölgelerinde yer alan konaklama yatırımları,

 Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayıyla gerçekleştirilmesi istenen savunma alanındaki yatırımlar,

 Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları,

 Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, belirlenen kapsam içerisinde yer alan eğitim yatırımları,

 TÜBİTAK, KOSGEB ve bakanlık tarafından desteklenen AR-GE projeleri geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,

 Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek yatırımlar,

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan maden işletme ruhsatı ve izni olunması koşuluyla, belirlenen bazı madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla, belirlenen tutarlarda tüketimi olan ve yine belirlenen oranlarda enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

 Atık ısıdan geri kazanılan elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç),

 En az 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,

 Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından belirlenen teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

 Maden arama yatırımları,

 Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapılan türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,

 Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar,

 Lisanslı depoculuk yatırımları,

 Nükleer enerji santrali yatırımları,

 Araştırma ve referans laboratuvar yatırımları,

 Sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları,

 Çevre Lisansına tabi yatırımlar.

 Asgari tutarın üzerinde kalan ve belirlenen kapasiteye sahip yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri yatırımları,

 Asgari yatırım tutarı fark etmeksizin ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları,

 En az 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları,

 AR-GE ve çevre yatırımları,

 Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları.

Öncelikli Yatırım Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri;

 
 

 Öncelik kazanan yatırım konuları 5. Bölge destekleri kapsamındadır. 5. Bölge teşvikleri diğer bölgelerden daha fazladır. 1. 2. 3. ve 4. Bölgede yapılan öncelikli bir yatırım için 5. Bölge yatırım teşviklerinden faydalanılabilmektedir.

 1. ve 2. Bölge yatırımları 1 milyon TL ve üzeri ise ve 3. 4. 5. Bölge yatırımları 500 bin TL üzeri ise 5. Bölge kapsamında teşviklerden faydalanılabilmektedir.

 6. Bölge’de yapılan 500 bin TL ve üzeri bir yatırım 6. Bölge teşvikleri kapsamına girmektedir.

3. Stratejik Yatırımlar

Tutarı ve katma değeri yüksek olan, aynı zamanda cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlar Stratejik Yatırımlardır.

Stratejik Yatırımların Destek Unsurları, Oranları ve Süreleri;

4. Genel Teşvik

Bazı yatırımlar teşvik edilmeyenler kapsamına girmektedir. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde değerlendirilir. Bu yatırımlar sektörüne bakılmaksızın;

 1. ve 2. bölgede ise asgari 1.000.000 TL,

 4. 5. ve 6. bölgede ise asgari olarak 500.000 TL tutarında desteklenmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerekli olan tüm evraklar önceleri elden teslim ediliyorken son yıllarda teknolojinin hayatımıza daha fazla dahil olmasıyla birlikte tüm başvuru süreci artık E-TUYS adı verilen sistem üzerinden ilerlemektedir. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvurular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmekte, süreç başlamaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Başvurunuz sonrasında Yatırım Teşvik Belgesi almaya hak kazanıp kazanmadığınıza e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu sayfaya giriş yaptıktan sonra teşvik belge numarası ve teşvik belge id bilgilerine sahip olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sorgulama hakkınız bulunmamaktadır. Teşvik Belgesi kapsamında olan ithal ve yerli makine listesine bu kısımdan ulaşım bulunmamaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi almanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında vergi indiriminin yanı sıra yatırım yeri tahsisi ve nakdi tek destek olan faiz/kar payı desteğinden de yararlanabilmektedirler. Bu kolaylıklar yatırımın büyüklüğünü, faaliyete geçme ve büyüme hızını oldukça etkilemektedir. Her anlamda maddi anlamda rahatlatan bir belge olması sebebiyle de yatırımcılar tarafından oldukça talep görmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

Yatırım Teşvik Belgesi almak için gerekli belgeler bulunmaktadır. Bunlar;

 Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,

 Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi,

 Örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

 Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, gerekli meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge,

 Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği,

 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı,

 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı,

 Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler,

 Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini teşvik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu .

 Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler,

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.

  Yatırım Teşvik Belgesi Alma Ücretleri Ne Kadar?

2022 Ocak ayı itibariyle yapılan Yatırım Teşvik Belgesi harç ücretleri;

 Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları

 Kamu kurum ve kuruluşları

 Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları

 Dernekler ve vakıflar

 Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi Vergi İndirimi Nasıl Oluyor?

Yatırımcının yararlanabileceği vergi indirimi toplam tutarı teşvik belgesi türüne göre farklılık göstermektedir. Her bir yatırım yılı için de bu tutar değişkenlik göstermektedir. Yatırım türü, bölgesi, yatırım tutarı gibi faktörler göz önünde tutulduğunda vergi indirimi unsuru her bir yatırım için değişmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Destek Unsurları Nelerdir?

Teşvik, firmaların gelişme ve büyüme odaklı çalışmalarını bütçesel anlamda destekleyen ve belirli noktalarda tampon görevi gören bir destek türüdür. Şirketler küresel pazarda yer almak, ürün kapasitesini genişletmek, personel gücünü artırmak için çeşitli teşvik başvuruları yapmaktadır. Bu teşvikler KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihracat, yatırım, arge ve istihdam gibi konularda ekonomik faaliyetlerin, refahın ve büyümenin artması için verilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Belgesi destek unsurları;

KDV İstisnası
Yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek yatırım malı kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinde KDV İstisnası bulunmaktadır. Sektörlerin bulunduğu alana bağlı olarak üretim faaliyetleri haricinde idari, pazarlama gibi alanlarda kullanılan makine teçhizat bu destek kapsamında değildir. İmalat ve turizm sektöründe yapılan inşaat harcamaları Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası kapsamındadır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından temin edilmek istenen makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödemesi bu destek kapsamında alınmamaktadır.

Vergi İndirimi
Öngörülen katkı tutarına yatırım ulaşıncaya kadar vergi indirimi veya kurumlar vergisinin indirimli olarak uygulanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanmaktadır.

Sigorta Primi İşveren Desteği
Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik olan, tamamlanmış veya tamamlanma vizesi yapılmış yatırımlarda yatırımcının ödemesi gereken işveren primi belirli bir süre için bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

 Faiz veya Kar Payı Desteği

 Yatırım Yeri Tahsisi

 Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

 KDV İadesi

 
Bölgesel Teşvik Destek Unsurları

 

İllerin Yatırım Teşvik Bölgeleri Dağılımı;

bölge1

  Yatırım Teşviklerinin Önemi Nedir ?

Teşvik Sisteminin en önemli amacı ülkenin üretim kapasitesini artırmaya yönelik, hatta cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ara ürünlerin üretilmesini teşviklemektedir. Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta teknoloji yatırımları da teşvik kapsamında olmaktadır. Teşvik sisteminin amacı;

• Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
• Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi
• En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
• Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
• Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

  Kimler Yatırım Teşviklerinden Faydalanabilir ?

Yatırım taahhüdünü gerçekleştirecek olan hem gerçek hem de tüzel kişiler bu imkândan faydalanabilir. Kısaca kimler yatırım teşvik belgesi alabilir sorusunun cevabı özetlendiğinde; gerçek kişiler, şirketler, sermaye şirketleri ve gerçek şahıs şirketleri, adi ortaklıklar veya iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumlu kooperatifler, tam sorumlu kooperatifler ve müteselsil kooperatifler, birlikler, dernekler.

  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Hangi Cins Yatırımlar Yapılabilir? 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım cinleri 5 başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

1. Komple Yeni Yatırım

Komple Yeni Yatırım, mal ve hizmet üretimi kapsamında ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat bulunan yardımcı tesisler ile birlikte aynı zamanda bina, inşaat, arazi ve arsa harcamalarını da içeren yatırımlardır. Üretim yapılan mevcut tesis ve mevcut tesis altyapısı ile yatırım yeri arasında bir bütünlük bulunmamaktadır.

2. Tevsi Yatırım

Genişletme anlamına gelen tevsi kelimesi yatırım konusunda da kapasite artırılmasını ifade etmektedir. Mevcut yatırıma üretim için gerekli makine ve teçhizat gibi alımların yapılması tevsi yatırım kapsamındadır.

3. Modernizasyon Yatırımı

Tesisler içerisinde yer alan ve üretim faaliyetlerinde kullanılan makine, teçhizat ve diğer tüm araçların ürünün kalitesini artırmaya yönelik şekilde yenilenmesi Modernizasyon Yatırımı kapsamındadır. Eskimiş veya süresi dolmuş tüm üretim araçları bu doğrultuda yenilenir ve üretilen ürünün standardı artırılmış olur.

4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımı

Mevcutta olan makine ve teçhizat kullanılarak üretilen üründe çeşitliliğe gidilmesi için yapılan yatırımlar Ürün Çeşitlendirme Yatırımları kapsamındadır. Kar sağlayacak tüm yeni ürünler bu sayede eldeki makine ve teçhizat sayesinde üretilebilir ve kar artırıcı etki verebilir.

5. Entegrasyon

Yatırımın konusu ve projenin özellikleri baz alındığında; aynı il, aynı tesis veya aynı yer içerisinde üretilen nihai mal için bütünleyici olan ara malın çıkması ve/veya üretilen nihai malın ara mal olarak kullanılabilmesi için yapılan yatırımlardır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Yatırım teşvik belgesinin süresi projenin kapsamı ve özelliğine göre değişmektedir. Ortalama olarak belirtilen süre 3 yıldır. Yatırım için verilen süre içerisinde yatırımın tamamlanmaması durumda 1 defaya mahsus olmak üzere verilen sürenin yarısı kadar bir uzatma yapılabilmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Nasıl Yapılır?

Büyük ölçekli yatırımlar ile küçük ve orta büyüklükteki yatırımlar arasında yatırım süresi farkı olabilmektedir. Bu sebeple şirketler verilen sürenin yetersiz olması durumunda Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı başvurusu yapabilmektedir. Süre uzatımı için gerekli başvurular Yatırım Takip Formu ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılmaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Neden İptal Edilir?

Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra Yatırım Teşvik Belgesi kapatması için Tamamlanma Vizesi şartı aranmaktadır. Ancak işler yatırımcı için her zaman istenildiği gibi gitmeyebilir. Böyle durumlarda eğer yatırım henüz gerçekleşmemişse yatırımcı teşvik belgesi iptali hakkını kullanabilmektedir. Eğer yatırımcı devlet desteklerinden yararlanmışsa, yararlandığı destekleri 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre ceza ve faizleri ile birlikte ödemesi gerekmektedir.

  Yatırım Teşvik Belgesi Devir Edilir Mi?

Uzun vadeli hedeflemeler yapan her yatırımcının planları istediği gibi gerçekleşmeyebilir. Böyle durumlarda teşvikli olan bir yatırım devredilemez veya satılamaz. Ancak gerekli izinlerin alınması koşuluyla yatırım teşvik belgesi olan başka bir yatırımcıya yatırımın tümü veya teşvikli makinelerin bazıları devredilebilir. Yatırım Teşvik Belgesi Devri titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. Aksi takdirde usulüne uygun yapılmazsa cezai işlemleri bulunmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Kapsamında Size Hangi Hizmetleri Sunuyoruz?

 Yatırım konusunun ve tutarının Yatırım Teşvik Belgesi için bölgesine ve sektörüne göre gerekli asgari şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti,
 Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için sistem kaydının yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunda kullanılacak platforma firma tanımlamasının yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesine dahil edilebilecek harcamaların (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat ile yazılım) tespiti,
 Yatırım Teşvik Belgesi için fizibilite raporu hazırlanması,
 Yatırım Teşvik Belgesi başvuru işlemlerinin yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesinin alınması ile belge özelliklerinin ve desteklerinin anlatımı ,
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak alımlar için işleyişin sıralamasının anlatımı, 
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak satın alım işlemleri için gereken işlem adımlarının yapılması ( Yerli liste makine alımları için; gerçekleşme – fatura girişi – yevmiye girişi, ithal liste makine alımları için; gerçekleşme – beyanname girişi, inşaat giderleri için; fatura girişi – yevmiye girişi ),
 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında finansal kiralama ile yapılacak alımlar için sistem üzerinden bakanlığa izin talebinin iletimi / finansal kiralama izninin iptali talebi,
 Yatırım Teşvik Belgesi revize işlemlerinin yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımlarının yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesine ait yürütme sürecindeki soruların cevaplanması ve yürütme süreçlerine ait bakanlık uzmanı ile görüşmelerin yapılması,
 Yatırım Teşvik Belgesinin kapatılması ve tamamlama vizesi işlemleri yapılmaktadır.

 

  Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Kapatılır?

Yatırımcı için verilen Yatırım Teşvik Belgesi Süresi veya ek süresinin bitiminden itibaren 6(altı) aylık süre içerisinde tamamlama vizesi, kapatma başvurusu yapılması gerekmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi tamamlanma vizesinin kurum tarafından denetlenerek onaylanması sonucu kapatma işlemleri de son bulur. Bu süreç ilgili kurum tarafından kişilerce yerinde denetlenerek yapılmaktadır.

  Yatırım Teşvik Belgesi Alan Firmalar 2022 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2022 yılında birçok başvuru gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen başvurular aylık bazda değerlendirilip her ay “Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri ve İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri” gibi başlıklar ile açıklanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında birçok şehirden başvuru gerçekleşirken en çok başvuru gerçekleşen şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin, Konya olarak sıralanabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Sonuçların açıklanması ile birlikte Yatırım Teşvik Belgesi almaya hak kazanan kişiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden Yatırım Teşvik Belgelerini sorgulayabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

 
Yatırım Teşvik Belgesi - MV Danışmanlık
Adres

Yenigün Mahallesi 1560 Nolu Sokak Bina No:12 Daire No:101 Kat 1 Daire:2 Adapazarı/Sakarya

Sosyal Medya
Çalışma Saatleri

Pazartesi-Cuma:    09:00 – 18:30
Cumartesi:                09:00 – 17:00

0850 241-1550
0850 888-8410
0850 308-4775

Tüm Hakları Saklıdır. 2022                Powered  Ajans Garden